За нас

Сдружение "Образователна мрежа", ЕИК 176040799, е създадено през 2011 година.

Като организация с нестопанска цел в обществена полза, нашето внимание е фокусирано върху сектора на образованието и обучението, вкл. формално, неформално и информално образование. Чрез инициативите си ние се стремим:

  • да насърчаваме и подпомагаме въвеждането на съвременни форми и методи на обучение в предучилищното, началното, средното и висшето образование, които улесняват трайното усвояване на знания и развиване на умения и създават нагласа и стремеж към учене през целия живот;
  • да насърчаваме и съдействаме за въвеждане и интегриране на учебно съдържание, което е основано на европейския ценностен модел, и е увлекателно и ангажиращо за учещите;
  • да насърчаваме и подпомагаме въвеждането и развиването на извънкласни и извънуниверситетски форми на обучение, развиващи личностния потенциал на учещите и създаващи нагласа и стремеж към учене през целия живот;
  • да насърчаваме интегрирането в образователния процес на информационни технологии, цифрово съдържание и съвременни методи на преподаване;
  • да подпомагаме създаването на възможности за професионално и личностно развитие чрез учене през целия живот.

 

Управител на Сдружението с мандат 2016-2021 година е Андрей Стойчев.