Инструкции и процедури

Задължителни инструкции и процедури за осигуряване на качеството

Тези инструкции и процедури са задължителни за прилагане от акредитираните INGOT академии в България. Академиите могат да прилагат допълнителни правила и процедури, като цялостната система за осигуряване на качество подлежи на обсъждане и проверка по време на годишния преглед на работата. Този документ има характер на общи условия по отношение на академиите.

Главен оценител (Principal Assessor)

Главният оценител се определя от Академията при нейната акредитация. Той се определя измежду обучените и сертифицирани оценители на най-високото ниво (Bronze, Silver или Gold), за което Академията е получила акредитация. Отговорност на Главния оценител е цялостното функциониране на модела INGOT в Академията. Главният оценител поддържа активна комуникация с INGOT Център България и е длъжен да информира INGOT Център България за всяка ситуация, която предполага неправилно интерпретиране на критерии от страна на оценител, технически проблеми и проблеми от друг характер, представляващи възможен риск за надеждността и качеството на работа. В такива ситуации Главният оценител е длъжен да се съобрази с инструкциите на INGOT Център България и да осигури незабавното им изпълнение в Академията.

Главният оценител ще свиква годишна среща на оценителите в Академията за споделяне на идеи, сързани с оценяването, и за осигуряване на еднаква интерпретация на критериите и преценките. Резюме на изводите и евентуалните набелязани мерки ще бъдат споделени с акаунт мениджъра от INGOT Център България или TLM по време на годишната среща за модериране.

В рамките на общите изисквания на регулатора Ofqual, Главният оценител следва да гарантира пред INGOT Център България и TLM, че Академията има възприети политики за равни възможности и улеснения за достъп до сгради, съобразно с приложимата нормативна уредба.

Училищен администратор (School Admin)

Академията следва да посочи един или повече Училищни администратори, чиято функция е въвеждане на данни за кандидатите, формиране на групи и свързване на групите с оценител, така че да е възможно оценяване по критериите. Училищен администратор може да е и лице, което няма статут на обучен оценител. Училищният администратор има достъп до функцията за отпечатване на сертифкати и работи със сертификатните бланки.

Вътрешно наблюдение

Академията е длъжна да осигури надеждни процедури за вътрешно наблюдение и контрол, при които Главният оценител е в състояние да следи работата на оценителите и може да реагира на проблеми, свързани с интерпретацията на критериите или цялостното функциониране на модела INGOT в Академията. Главният оценител наблюдава физически работата на всеки оценител в Академията не по-рядко от веднъж годишно. Тези наблюдения и евентуалните набелязани мерки се документират в обобобщени записи.

Годишен преглед

Годишен преглед на работата на Академията се извършва по уточнен график от представители на INGOT Център България или TLM Великобритания. Прегледът обхваща всички компоненти на модела, работата на оценителите и на Главния оценител. При установени несъответствия се изработва план за действие с фиксирани дейности, срокове и отговорници. Изпълнението на плана за действие се отчита от Главния оценител пред INGOT Център България непосредствено след постигане на заложените цели за всяка стъпка от плана.

Обучение на оценители и повишаване на квалификацията

Обучение на оценители имат право да извършват само сертифицирани обучители (Assessor Trainers). Академиите нямат право да добавят оценители и да позволяват оценяване от лица, които не са преминали съответното обучение и нямат сертификат за оценители. Главният оценител е длъжен да организира, минимум веднъж годишно, поддържащо обучение на оценителите. За този вид обучение следва да се поддържат потвърждаващи записи (снимков или видео материал, протокол от дискусиите, списъци на присъстващи и др.) Това обучение може да бъде органирано в партньорство с INGOT Център България.

Документиране и информационно осигуряване

Академията е длъжна да поддържа система за документиране и архивиране на работата на кандидатите, послужила като база за оценяване на съответствие с критериите за съответния модул и ниво. Системата следва да позволява бърза и лесна идентификация на файловете на отделните кандидати и до нея трябва да има пряк интернет достъп. Модераторите имат право да поискат линк към работата на кандидатите при всяка заявка за издаване на сертификат. Това искане се отправя към оценителя, поискал издаване на сертификат, който следва да осигури необходима информация в максимално кратък срок. По изключение се допуска изпращане на файлове с доказателства за работата по електронна поща, но тази възможност следва да се ползва само при специфични обстоятелства. Общият модел на работа изисква оценителят да посочи линк към тези доказателства.

Главният оценител и оценителите следва да следят и актуализират незабавно данните на Академията в системата и техните лични данни за достъп, вкл. е-мейл адрес и телефонен номер.

Академията трябва да съхранява основни статистически данни за работата си, като например брой на кандидатите, постигащи различните нива и надграждащи предходно ниво. Академията следва да предложи и обсъди с INGOT Център България конкретния обхват и детайлността на събираните данни. Целта на събирането на подобни данни е Академията да разполага с достатъчна база за вземане на информирани решения по отношение на бъдещо развитие, подготовка на оценители, комуникация с кандидати.

Академията е длъжна да предоставя на INGOT Център България и TLM достъп до помещенията, служителите и документацията, за целите на осигуряване на качеството, ако това бъде поискано.

Право на сертифициране

Академията има право да извършва оценяване и да изисква потвърждаване на сертификат от модератор при валиден договор с INGOT Център България. След издаване, сертификатите имат неограничена валидност, но нови сертификати не могат да бъдат потвърждавани и издавани при изтекъл срок на акредитация.

Отпечване на сертификати

Академията има право да отпечатва потвърдени от модераторите сертификати. Оригиналният сертификат задължително се отпечатва на сертификатна бланка и се връчва на кандидата. Копия могат да се отпечатват на бланки и на обикновени листове, според нуждите. Академията закупува сертификатни бланки от INGOT Център България и води отчетност за използването им. Академията няма право да отпечатва документи, различни от сертификати, на предоставените бланки. Изключение се допуска само при отпечатване на сертификати на оценители в Академията.

Оттегляне на правата на оценител

При системно неспазване на правилата, процедурите и изискванията на модела, на обучен оценител може да бъде отнето правото да оценява и изисква сертифициране. Оттеглянето на правата може да бъде с временен характер (до отстраняване на неизправното поведение) или с постоянен характер (при отказ от коригиране на практиките и неизпълнение на инструкциите, подадени от Главния оценител на Академията или от INGOT Център България.

Оттегляне на правата на академия

Оттегляне на правата на академия се прилага само в изключителни случаи на драстично нарушение на правилата, процедурите и добрите практики. В зависимост от характера на регистрираните нарушения, правата могат да бъдат възстановени при тяхното отстраняване и предприемане на мерки за недопускане на бъдещи нарушения.