Моделът INGOT

INGOT е съкращение, произлизащо от „International Grades – Open Technologies“. Това изразява и философията на модела – международно признати квалификации за потребители, работещи с отворени технологии и възползващи се пълноценно от съществуващите хардуерни устройства, софтуерни платформи, приложения и инструменти.
Думата ingot в английския език има и свое значение – слитък. По аналогия със слитъците от благородни метали, основният цвят на логото на модела е златно, а отделните нива на квалификациите носят, във възходящ ред, имената Bronze (бронз), Silver (сребро) и Gold (злато).

Моделът INGOT представлява система от критерии и инструкции, с помощта на които обучени оценители удостоверяват, че постиженията на кандидатите, под формата на резултати от поставени задачи, дейности и проекти, отговарят на изискванията за присъждане на квалификация. Оценителите работят с кандидатите индивидуално или в групи, като при нужда поемат ролята и отговорностите на обучители. INGOT не предвижда формален изпит – кандидатите работят по покриване на критериите със собствено темпо, в среда, насърчаваща екипната работа и използването на технологии и платформи за споделяне и сътрудничество, а сред основните задачи на оценителите е да удостоверят правилността на подходите, уместността на използваното съдържание, адекватното прилагане на софтуерни инструменти за постигане на предварително определени цели.

Когато обучените оценители поставят задоволителна оценка на всеки от критериите, изисквани от дадено ниво квалификация, портфолиото на кандидатите се предоставя за проверка от по-високо ниво оценители, които осигуряват правилното и еднакво прилагане на критериите във всяка организация и страна, в които моделът INGOT е въведен. Присъждането на квалификация става във Великобритания, откъдето се разрешава и нужния достъп за отпечатване и връчване на съответния сертификат.