Silver 1

Критерии за оценка, ниво Silver
Модул 1: Подобряване на ефективността чрез използване на ИКТ

1. Планиране на използването на подходящи ИТ системи за покриване на нуждите

1.1 Мога да идентифицирам целта на използването на ИТ в моята работа
1.2 Мога да идентифицирам методите, уменията и ресурсите, които са необходими за успешното завършване на моите задачите
1.3 Мога да планирам моите задачи, използвайки ИТ за постигане на изискваната цел и резултат
1.4 Мога да изложа причини за избора на определена технология в моята работа
1.5 Мога да избера определена технология за удовлетворяване на моите нужди
1.6 Мога да разпозная политики за използване на ИКТ и юридическите изисквания, които влияят върху моята работа

2.  Ефективно използване на ИТ системи и софтуер за изпълнение на планирани задачи

2.1 Мога да разпозная автоматизирани рутинни задачи за подобряване на производителността
2.2 Мога да използвам автоматизирани рутинни задачи за подобряване на производителността
2.3 Мога да изпълня планираните задачи с помощта на ИТ

3. Преглед на избора и употребата на ИТ инструменти, за да има увереност, че задачите са изпълнени успешно

3.1 Мога да проверя резултатите от моята работа, за да се уверя, че са такива, каквито се изисква
3.2 Мога да преценя дали ИТ инструментите, които избрах, са били подходящи за моята задача
3.3 Мога да установя някои силни и слаби страни в моята работа по завършени задачи
3.4 Мога да предложа някои подобрения, за да направя моята работа по-ефективна

РАЗШИРЕНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1.  ПЛАНИРАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОДХОДЯЩИ ИТ СИСТЕМИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА НУЖДИТЕ 

1.1 Мога да идентифицирам целта на използването на ИТ в моята работа

На най-базово ниво, това е знанието, че ИТ могат да подобрят качеството и ефективността на работата и надгражда изискванията на ниво Bronze 3 / EQF 1, като проследява как кандидатите поемат отговорност за установяване на предназначението на работата си и комуникират това по свой собствен и опростен начин.

Доказателства: Доказателства ще се търсят директно от представянето на работата в уеб страници с ясна цел и от дискусиите с оценител.

Допълнителна информация и насоки

Това може да е свързано с представяне на информация под различни форми. Например, стилът на писане във форум или неформален чат ще има различни отличителни черти от по-официален текст в уеб страница, представящ част от електронно портфолио. Допълнително свидетелство може да включва демонстрирането на осъзнаване за това каква информация е свързана или не с определена задача и дали информацията е точна и надеждна. Кандидатите трябва да използват логични и подходящи структури за организиране и обработване на данни, посочвайки предназначението на работата си. На това ниво не е необходимо те да обясняват в детайли това предназначение и биха могли да бъдат подпомогнати по структуриран начин от оценителя, така че да могат да посочат предназначение от, например, списък с възможности.

1.2 Мога да идентифицирам методите, уменията и ресурсите, които са необходими за успешното завършване на моите задачи

Надграждайки изискванията на Bronze 3 / EQF 1, кандидатите трябва да демонстрират базисна способност да планират работата си чрез структурирани решения, включително оформление на текст и снимки. Те трябва да покажат доказателство за това, че са проверили верността на информацията, която използват, а също и относителна самостоятелност при използването на подходящите инструменти за обработка и  представяне на информация.

Доказателства: Директно от уеб страниците на кандидатите, а също и от ежедневния напредък на работата, виден от файлове и диалог с оценителя.

Допълнителна информация и насоки
Кандидатите трябва да знаят, че информация може да се намери чрез търсене в интернет, от разговор с хора, от книги. Те трябва да започват да задават критични въпроси относно валидността на информацията и нейната точност, макар и на съвсем базово ниво. Кандидатите трябва да са в състояние да идентифицират по-обичайни ИТ иструменти и методи за конструиране и представяне на информация. Те трябва да са в състояние да идентифицират последователности от инструкции като стандартен начин за автоматизиране на процеси, водещ до увеличена производителност.

1.3 Мога да планирам моите задачи, използвайки ИТ за постигане на изискваната цел и резултат

Кандидатите трябва да покажат доказателство за планиране, чрез изброяване на ресурсите, от които ще имат нужда, и чрез оценка за времето, необходимо за завършване на задачата по структуриран начин.

Доказателства: Планове, документирани в уеб страници или файлови документи.

Допълнителна информация и насоки

Там където е възможно, планирането трябва да включва препратки към неща, научени от предишни прегледи, които да демонстрират, че процесът на планиране е повлиян от наученото. На този етап това може да е в много прост вид, напр. „В моя последен проект установих, че информацията, която намерих на една уеб страница, е погрешна, така че този път ще проверявам по-внимателно“. Прости планове може да се представят по всякакъв разумен начин, стига да е налице доказателство за използването на IT и това доказателство да е достъпно на определен URL адрес или като приложение към електронно съобщение.

1.4 Мога да изложа причини за избора на определена технология в моята работа

Кандидатите трябва да могат да обяснят защо дадени технологии са предпочитани пред други, включително по отношениена цена, удобство, функции, поддръжка, сигурност.

Доказателства: Доводи, изложени в ежедневното докуентиране в уеб страници или документни файлове.

Допълнителна информация и насоки

Това е удобен момент да се обърне внимание и да се повиши информираността на кандидатите за разликите между отворени системи и лицензни технологии. С помощта на изцяло отворени системи, всеки може да участва безплатно и свободно. С лицензните технологии лицензът определя кой, при какви условия и на каква цена може да участва. Това са опростени твърдения, защото в практиката съществуват различни степени на отвореност. Един от фундаментаните рискове, свързан с лицензни системи, е че потребителят бива закрепостен към определен монопол, в който доставчика може да променя цената без да съществува реална конкуренция. По същата схема, доставчикът може да доведе взаимоотношенията с клиентите си до състояние на монопол в други, различни приложения. Добър пример за това е взаимната свързаност между операционната система Windows и уеб браузъра Internet Explorer (IE). Тъй като ранните версии на IE идваха в пакет с Windows и браузърът имаше собствен подход в интерпретирането на код и показване на уеб страници, това означаваше, че уеб сайтовете трябваше да бъдат създавани, за да се показват пълно и правилно в лицензния браузър, без да оставя място за конкуренция. Поради това съществуваше много слаб комерсиален конкурентен натиск за подобряване на технологията и за известен период от време дизайнерите на уеб страници се сблъскваха с множество проблеми на сигурността и разчитането на код, когато се опитваха да работят с отворени стандарти. В настоящия момент конкуренцията е значително по-сериозна и съществува реална нужда за поддръжка на международно признатите отворени стандарти, темповете на развойна дейност са ускорени, сигурността е подобрена, дизайнът и поддръжката на уеб сайтове са по-лесни. Разбира се, съществува и проблем със безплатните систеи с отворен код, когато става дума за употребата им. Развитието и усъвършенстването струват пари, поради което е необходим различен бизнес модел, за да се осигури възвращаемост на вложените ресурси. Без да навлизаме в подробности от областта на икономиката, става очевидно, че такива модели съществуват – увеличаващата се значимост на отворените системи и софтуера с отворен код в ИТ индустрията на глобално ниво е доказателство за това.

Отвореността е само едно от съображенията, но ние предлагаме допълнителна информация за нея поради значимостта й и съществуването – все още – на недостатъчно разбиране за същността на тази концепция. Ако трябва да вземем информирано решение, трябва да започнем отнякъде, а утвърдените комерсиални доставчици и системи поддържат впечатлението, че не същестуват реални алтернативи на техния софтуер.

1.5 Мога да избера определена технология за удовлетворяване на моите нужди

Кандидатите трябва да демонстрират правенето на избор между различни приложения и системи, на базата на специфични нужди, свързани с техните планове.

Доказателства: Документиране на плановете на уеб страници или в документни файлове.

Допълнителна информация и насоки

Това предполага, че те са имали възможност да сравнят технологии като текстообработка, рисуване и графика или пък цялостни софтуерни системи, включващи комбинирани технологии, които помагат за решаването на проблеми, посредством структурирани решения. Примери за това може да са следните твърдения:

  • Аз избрах да използвам електронните таблици на Гугъл, защото те поддържат съвместна работа.
  • Работя с ОpenOffice у дома, защото това е безплатно.
  • Използвам Moodle в училище, защото това е единственият достъпен за мен софтуер за споделяне на уеб страници.
  • Избрах Inkscape, защото тази програма може да обработва файлове в международно признатия формат .svg, поддържа версии за основните софтуерни платформи и е безплатна.
  • Избрах Audacty, защото е безплатна и исках да проверя как работи.

1.6 Мога да разпозная политики за използване на ИКТ и юридическите изисквания, които влияят върху моята работа 

Като се надгражда над изискванията на ниво Bronze 3 / EQF 1, тук трябва да се наблюдават:

  • Практическо познание и прилагане на политики за допустима употреба (Acceptable Use Policy – AUP)
  • Основно разбиране за авторските права и лицензирането
  • Ключови въпроси от технически характер и свързани с безопасността
Доказателства: Прилагане на практика чрез регистриране в сайт и спазване на AUP. Докуменитиране – на уеб страници или в документни файлове, наблюдения на оценителя на подходящо поведение, свързано с AUP и авторски права.
Допълнителна информация и насоки
Кандидатите трябва да разбират, че AUP са предназачени да подкрепят безопасната и отговорна употреба на ИКТ в ситуации, в които участват мого хора. Примери за такива политики може да са местните инструкции и политики (напр. инструкциите за ползване на компютърен кабинет) или AUP за сайта на INGOT.
Кандидатите трябва да имат базисни знания за авторските права и да могат да покажат, че ги спазват, чрез подходящо използване на лицензирани ресурси след получаване на насоки от оценителя. Пример може да бъде създаването на потребителски акаунт в INGOT сайта, съгласие с AUP и съблюдаването им по време на обучението или процеса на сертифициране.
Кандидатите трябва да осъзнават, е съществуват технически ограничения върху определени задачи, като например размер и формат на файлове, филтри, които спират достъп до сайтове в определени среди и ситуации. Те трябва да са в състояние да започнат да свързват технически въпроси и въпроси на сигурността с осигуряването на онлайн безопасност.

 2.  ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИТ СИСТЕМИ И СОФТУЕР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИ ЗАДАЧИ

2.1 Мога да разпозная автоматизирани рутинни задачи за подобряване на производителността

Като надграждане на ниво Bronze 3 / EQF 1, кандидатите трябва да са в състояние да разпознават най-общи бързи комбинации от клавиши, като например CTRL+C за копиране и CTRL+V за поставяне. Те трябва да могат да проверят нов софтуер за допълнилни клавишни комбинации, като например CTRL+S за съхраняване на файл. Те трябва да осъзнават възможността за копиране и промяна на страница, за да се създаде друга подобна страница, вместо да се създават нови страници в един проект от нулата. Трябва да разбират концепцията на макроси, опросени скриптове и програми, които могат да втоматизират процедури или събития.

Доказателства: От преките наблюдения на оценителя и диалога между него и кандидата, както и от списък на примерни програми, който би могъл да е качен на уеб страница.
Допълнителна информация и насоки
Автоматизирани рутинни задачи могат да покрият широк спектър от възможности. Тяхното разпознаване означава кандидатите просто да са в състояние да разбират кога се изпълняват такива рутинни операции, а също и че почти всяка компютърна операция е именно такава. По сходство, ако кандидатът използва автоматизирани рутинни задачи, които сам е създал, това автоматично води до покриване на критерий 2.1.
2.2 Мога да използвам автоматизирани рутинни задачи за подобряване на производителността

Кандидатите трябва да могат да покажат ползването на автоматизирани рутинни процедури, определени в контекста на добре дефинирани задачи, подкрепени от насоки и напътствия.

Доказателства: Директни наблюдения и диалог с оценителя, препратки към ежедневното документиране на работата на еб страници или в документни файлове.

Допълнителна информация и насоки

Това е възможност за обучаване в някои основни положения в програмирането, за да бъде утвърдено разбирането за това как функционират автоматизираните IT системи. Кандидатите трябва да покажат, че могат да създават прецизни и точни серии от инструкции за автоматизиране на процес, като например начертаването на обект или контролирането на устройство. Това може да стане с помощта на програмен език, макрос в електронна таблица или програма за дизайн.

2.3 Мога да изпълня планираните задачи с помощта на ИТ

Кандидатите трябва да покажат доказателство за завършването на планирани задачи с помощта на ИТ, като задачата е била добре структурирана и е била съпроводена от ясни насоки. Изисква се да е изпълнен поне един малък проект, свързан с услуга или информационен ресурс, предназначен за други хора. Проектът бичайно би бил представен чрез уеб страници, но това може да се промени, ако е налице съгласие на Акаунт мениджъра от The Learning Machine Ltd.

Доказателства: Уеб страници, представящи проекта на кандидата, описания от документиране на ежедневната работа, диалог с оценителя.
Допълнителна информация и насоки
Кандидатите трябва да се насърчават да използват работа от други модули, която да включат в проекта. Това ще намали административната тежест при обследване на доказателствата. Например: Създаване на информация в уеб страници, подкрепена от технологии за сътрудничество (Google електронни таблици), при отчитане на аспектите на сигурността при работа. Този пмер предоставя доказателствен материал в хоризонтален разрез през всички модули. Това разбира се не е задължително и кандидатите са свободни да представят доказателствен материал за покриване на критериите по свое усмотрение. От друга страна, този похват може да се използва и при работата по други критерии.

3.  ПРЕГЛЕД НА ИЗБОРА И УПОТРЕБАТА НА ИТ ИНСТРУМЕНТИ, ЗА ДА ИМА УВЕРЕНОСТ, ЧЕ ЗАДАЧИТЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ УСПЕШНО

3.1 Мога да проверя резултатите от моята работа, за да се уверя, че са такива, каквито се изисква

Кандидатът трябва да е в състояние да разсъждава критично върху своята работа, за да може да направи последващи подобрения. Трябва да използва критерия за самооценка и оценка от колеги, когато това е възможно. Трябва да получи обратна връзка от определената аудитория и да има предвид първоначалните си планове и намерения. Кандидатите може да получват насоки, за да се подпомогнат в представянето на тяхната работа, напр. чрез структурирани шаблони и поставяне на критерии за съпоставка.

Доказателства: Уеб страници, съдържащи преглед на работата, напр. проект, и съпоставка с избрани критерии.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва, най-общо казано, да представят доказателства за тяхната работа, като използват критерии, за да оценят качеството на предложените решения и ефективността на работата. Това може да стане и по много опростен начин, напр. „Ето какво имах предвид и възнамерявах да направя, ето както се получи на практика“.
3.2 Мога да преценя дали ИТ инструментите, които избрах, са били подходящи за моята задача

Кандидатът трябва да прави преценки на основата на увеличаващи се знания за различни ИТ инструменти, като надгражда изискванията на ниво Bronze 3 / EQF 1.

Доказателства: Уеб-страници или документни файлове, съдържащи прости оценки на инструментите, използвани в работатпо проект или задача.
Допълнителна информация и насоки
Критериите за оняване тук може да включват лекота на употреба, рентабилност, качество на крайния резултат и възможни подобрения в начина, по който тези инструменти работят. Кандидатите може да използват това като възмжност за идентифициране на ползите и ограниченията от ползването на ИТ както в училище, така и у дома. Трябва да се отчете важността на цената и разходите, а също и повишената важност на отворените системи. На това ниво може да се наложи оценителят да подпомогне работата със съвет за това, че свободният обмен на информация между приложения, особено когато едно от приложенията е безплатно и свободно, е много важен и е желан резултат. Ако информацията е тясно обвързана с конкретен комерсиален интерес, това може да доведе до принудата други хора да купуват софтуерни лицензи, само за да отворят файлове и ползват информация от колеги или дори своя собствена.

3.3 Мога да установя някои силни и слаби страни в моята работа по завършени задачи

Кандидатът трябва да е в състояние да дефинира по прост и разбираем начин силните и слабите страни на работата си по отношение на разположение, яснота на комуникацията или други подобни критерии.

Доказателства: Уеб страници или документни файлове, в които е представен преглед на работата, напр. техния проект, сравнен с конкретни критерии.

Допълнителна информация и насоки

Покриването на този критерий може да се осигури по същия начин както и в критерий 3.1., започвайки с планове и намерения, идентифициране на силни и слаби страни, свързани с тях, и след това преглед и отчитане на постигнатите резултати.

Кандидатът трябва да търси независими мнения от колеги и други хора, където това е възможно, като ползва това за помощ за подобряване и рафиниране на работата си. Кандидатът трябва да отвръща положително при отправяне на критика, дори да не е съгласен с нея.

3.4 Мога да предложа някои подобрения, за да направя моята работа по-ефективна

Кандидатите трябва да представят предложения за подобряване в техните писмени самооценки, правейки връзка с доказателствата, документирани по критерии 3.1 – 3.3

Доказателства: Уеб страници или документи, представящи преглед на работата на кандидатите, и нейната съвместимост с предварително набелязани критерии

Допълнителна информация и насоки

Кандидатът трябва да бъде насърчаван да отстранява грешки и да възприема нови и по-добри начини за работа като естествен елемент на продължаващо изпълнение на работа и задачи. В окончателния вариант на раотата не бива да има очевидни правописни или граматически грешки, тъй като те могат да се забележа по-рано в процеса на работа и да бъдат отстранени.

Може да бъде оказва структурирана подкрепа и кандидатите трябва да бъдат насърчавани да търсят помощ с ясно посочване на кокретната нужда, но кандидатът винаги трябва да носи отговорността за подобряване на работата си.

Модериране и проверка

Оценителят трябва да поддържа и съхранява бележките си за поставените оценки за всеки кандидат и да записва всички важни обстоятелства за тях. Оценителите трябва да водят бележки за всички значителни подробности около работата на кандидатите и да са в състояние да ги съветват за подходящи начини за напредък. Оценителите трябва да са подготвени да влязат в диалог и предоставят бележките от оценяването на Aкаунт мениджъра чрез онлайн дневника. Те трябва да са готови да представят доказателства, които служат за база за поставените оценки, чрез препратка към е-портфолиото на кандидата и чрез подписани свидетелства от наблюдение на живо, свързани с критериите и отговарящи на оценката в онлайн дневника. За да разреши сертифицирането, Aкаунт мениджърът трябва да се увери, че преценките на оценителя са обосновани. В случаи на липсващи доказателства, от оценителите ще бъде поискано да съберат нужната информация преди да се присъди квалификация.