Bronze 1


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/edunetbg.org/public_html/wp-content/themes/ananya/template-parts/posts/entry-content.php on line 32

Критерии за оценка, ниво Bronze 1
Модул: Подобряване на ефективността чрез използване на ИТ

1. Планиране на използването на ИТ за задача

1.1 Мога да установя преимуществата при използване на ИТ за задачата
1.2 Мога да планирам изпълнението на задача чрез ИТ
1.3 Мога да идентифицирам основните въпроси за безопасност и сигурност, които засягат използването на ИТ за задачата

2. Използване на ИТ за изпълнение на практическа задача
2.1 Мога да използвам ИТ за изпълнение на задача при съблюдаване на установените практики за безопасност
2.2 Мога да установя и коригирам грешки
2.3 Мога да установя възможните подобрения

РАЗШИРЕНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Учещият на това ниво ще работи в сътрудничество по отношение на планирането, което предшества и предопределя прилагането на знания, умения и разбиране, свързани с технологии, които са непосредствено достъпни. Той трябва да може да определи и посочи целта на действията си, както и да осъзнава, че за изпълнението на дадена задача са нужни ресурси. Кандидатите могат да назоват най-често използваните ИТ инструменти за относително прости или рутинни дейности, а освен това оценяват, че автоматизирането на рутинни дейности може да помогне за повишаване на ефективността, след като бъдат запознати с концепцията. Основна характеристика на тяхната работа ще е търсенето на подкрепа, съвети и напътствие ог други хора.

Една дейност се смята за проста и рутинна, когато:

  • задачата или контекстът са познати и включват малък брой фактори (настолен компютър, лаптоп, мобилен телефон, отваряне на документ, селектиране на обект, посочване на клавиатура, мишка, екран); и

  • използваните техники са познати или често прилагани с подкрепата на други, по-опитни хора.

Обучаваните трябва да демонстрират готовност да работят в сътрудничество и да уважават съветите и подкрепата, получени от по-опитни потребители.

1. ОБУЧАВАНИЯТ ЩЕ БЪДЕ КОМПЕТЕНТЕН ДА ПЛАНИРА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИТ ЗА ЗАДАЧА

1.1 Мога да установя преимуществата при използване на ИТ за задачата

Изискването е кандитатите да определят предимствата от използването на ИТ в планирането и в цялостната им работа. Те трябва да могат да определят устно, след получаване на насоки, повече от едно предимство в повече от един контекст или случай.

Доказателства: Пряко наблюдение, планиране и записване на документи от ежедневните занимания.

Допълнителна информация и насоки
Кандидатите трябва да разкажат за работата си и да споделят защо смятат, че използването на ИТ може да бъде полезно за задачата, с която са се заели. Те трябва да бъдат насърчавани да общуват, както устно, така и с помоща на използването на електронни средства.

Те трябва да могат да идентифицират елементи от компютърно меню, редица от софтуерни приложения или частици информация, като отчитат ползата от употребата за самите тях или за задачата им. Промяната на контекста с включване на устройства, различни от конвенционалния настолен компютър, е важна, за да се демонстрира разнообразието от компютърни технологии, които предлагат възможности и удобства на хората в ежедневния им живот (напр. възможността за моментално използване на мобилен телефон за връзка със службите за спешна помощ в случай на инцидент).

1.2 Мога да планирам изпълнението на задача чрез ИТ

На кандидатите трябва да се предложи простичък план, напр. последователност от картинки, устни и писмени (текстови) инструкции. Те трябва да ги възприемат като план и, с помощта и подкрепата на оценител, да работят за изпълнението на този план. Трябва да покажат, че са в състояние да следат прости инструкции, за да бъдат продуктивни в работата си. Планирането изисква известни познания за най-общи ИТ инструменти.

Подробна информация…

Доказателства: От пряко наблюдение, планиране и записване на документи от ежедневните занимания.

Допълнителна информация и насоки

Най-вероятно е инструкциите да бъдат устни, но те могат да бъдат и писмени или под формата на картинки, или пък в друг вид. Кандидатите трбва да реагират положително на получаваната помощ за оформянето на прости планове, включително груби оценки за нужното време за изпълнение на отделни задачи. Те трябва да покажат разбиране за важността на планирането. Трябва също да могат да идентифицират и посочат по име широк кръг от компютърни части софтуерни приложения, за да свържат с тях плановете за нужната ИТ среда и инструменти. За кандидати с основна грамотност, това е удобен момент да се четат думи, етикети и диаграми или пък да се ползват игри и пъзели, които затвърждават речниковия запас с терминология, свързана с компютрите. Планирането трябва да включва и време за осъзнаване на концепцията за собственост и права върху информация – коя иформация може да се ползва свободно и коя не. Може да се обсъдят и предимствата от споделяне на ресурси.

1.3 Мога да идентифицирам основните въпроси за безопасност и сигурност, които засягат използването на ИТ за задачата

  • Лични данни

  • Пароли

  • Поведение, показващо готовност за сътрудничество

Акцентът пада върху три основни аспекта. От фундаментална важност е да се знае, че не бива да се дават подробности за лични данни и да се разбира необходимостта от използване на пароли. Не бива да се отговаря на непоискани съобщения и да се инсталират сотуерни приложения, без да се потърси разрешение или съвет от по-компетентен човек. Сътрудничеството с други хора е важен аспект на безопасността, когато става дума за работа в групи.

Доказателства: От пряко наблюдение и отчитане на готовността на кандидатите да питат и търсят информация за потенциалните рискове, които те са идентифицирали.

Допълнителна информация и насоки

Споделянето на цифрови ресурси е много лесно с използването на интернет, така че, доколкото е законно, то представлява много мощен инструмент в полза на обществото. Тази лекота на споделяне представлява също и риск, защото също толкова лесно е споделянето на „лоша“ информация или злонамерени програми. Проекти като Wikipedia и You Tube демонстрират практическите възможности на принципа на споделяне. Много важно е да се научим как да се предпазваме от нежелана информация – н този етап е достатъчно кандидатите да знаят, че съществуват рискове за тяхната безопасност в мрежата,и че трябва да се обръщат към по-опитни потребители, на които могат да имат доверие и които биха могли да проверят доколко действията им крият потенциален риск за безопасността им. Добър резултат от работата на това ниво е показването на информираност за това, че съществуват потенциални проблеми, както и желание и готовност за задаване на въпроси, вместо поемане на рискове.

2.  ОБУЧАЕМИЯТ ЩЕ БЪДЕ КОМПЕТЕНТЕН ДА ИЗПОЛЗВА ИТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

2.1 Мога да използвам ИТ за изпълнение на задача при съблюдаване на установените практики за безопасност

Кандидатите трябва да покажат, че могат да се ориентират в проста графична среда (GUI) и да намират и стартират приложение. На това ниво е възможно да се даде всякаква проста и лесна за изпълнение задача. Кандидатите трябва да отдадат дължимото внимание на безопасната работа и поведение, както и да следват устни или писмени инструкции за безопасна работа и избягване на най-честите рискове.

Доказателства: От наблюденията на поведението на кандидатите и способността им да изпълняват прости задачи, свързани с ИТ.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да покажат, че са в състояние да следват прости инструкции, за да бъдат продуктивни и в безопасност. На това ниво инструкциите най-вероятно ще бъдат устни. За завършване на задачи са необходими и някои базови умения. Кандидатите трябва да могат да идентифицират по име някои често използвани устройства за избор на обекти като мишка, тъчпад или тъчскрийн, така че да могат да ги позлват в работата си. За хора с основна грамотност, това е възможност да се четат думи, етикети, диаграми и символи, както и за интерактивност с игри и пъзели, които затвърждават специфичната лексика, използвана в компютрите и ИТ. Подходящи задачи например са изследването и разучаването на компютърно-симулирана физическа среда, напр. пъзели и игри от www.iknowthat.com или www.theingots.org/community/LinkPuzzles. Съществуват и симулации, които изискват логическо мислене за решаването на проблеми във физиката или геометрията (Numpty Physics). Тези дейности въвеждат много базисни идеи за представяне на физическа среда, а в същото време предлагат подходящ задачи за изпълнение под наблюдението и с инструкциите на оценител. Кандидатите трябва да могат да описват и говорят за работата си по време на изпълнение на конкретна задача. Те трябва демонстрират и желание за сътрудничество, което включва търпение и изчакване, споделяне на ресурси и оказване на най-обща помощ на други хора. Поведението и отношението на сътрудничество са ключови за безопасната работа и са от фундаментална важност за това ниво. Допустимо е да има малък брой грешки или пропуски, но кандидатите следва да показват устойчиви практики в продължение на поне месец преди да се поиска издаване на сертификат.

2.2 Мога да установя и коригирам грешки

Изискването тук е да бъдат намирани и отстранявани най-честите и най-очебийните грешки, както и да се търси съвет при несигурност.

Доказателства: От преки наблюдения и записи от ежедневната работа.

Допълнителна информация и насоки

Ако дадена технология изглежда нефункционираща, кандидатите следва да могат да определят дали устройствата са включени, напр. от индикаторен диод, положение на ключ или бутон. Кандидатите трябва да са в състояние да използват прост текстов редактор за намиране и отстраняване на елементарни грешки. Текстът трябва да възможно най-лесен, така че нивото на грамотност на кандидатите да не представлява ограничаващ фактор за изпълнението на задачата. Кандидатите трябва да забелязват съобщения и предупреждения, които уведомяват потребителя или го подканят да извърши някакво действие. На това ниво е достатъчно да демонстрират, че са забелязали съобщението и че уведомяват за това по-опитни потребители. От кандидатите не се очаква да разбират съдържанието на тези съобщения и предупреждения или да предприемат някакви конкретни действия, свързани с тях.

2.3 Мога да установя възможните подобрения

Кандидатите трябва да могат да правят кратки коментари за  уместни дейности, които могат да подобрят работата им. На този етап това може да бъде правено и устно.

Доказателства: От преки наблюдения, общо планиране и записи от ежедневната работа.

Допълнителна информация и насоки

По отношение на използването на клавиатурата, кандидатите трябва да знаят как да използват клавиша Shift с едната ръка и друг клавиш с другата ръка, за да изпишат главна буква в началото на изречението или в тяхното име. С помощ от учителя или оценителя, те могат да продължат с въвеждането на кратко изречение и завършването му с точка. Трябва да се насърчава използването и на двете ръце и да се обясни защо това подобрява работата по отношение на производителност. Добрата стойка при работа с компютъра и клавиатурата е много важна за доброто здраве. Кандидатите трябва да могат да правят елементарни промени в своята седнала позиция, когато бъдат подканени от оценителя. В добавка към горното може да се използва всякакви предложения или демонстриране на осъзнаване на възможности за подобрение в начина на работа