Bronze 2


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/edunetbg.org/public_html/wp-content/themes/ananya/template-parts/posts/entry-content.php on line 32

Критерии за оценка, ниво Bronze 2
Модул: Подобряване на ефективността чрез използване на ИТ

Планиране на използването на ИТ за изпълнение на изискванията

1.1 Мога да идентифицирам преимуществата от използването на ИТ за задачата
1.2 Мога да планирам как да се изпълни задачата чрез използване на подходящи ИТ системи и софтуер
1.3 Мога да идентифицирам въпроси и проблеми, свързани с безопасност и сигурност, влияещи на използването на ИТ за задачата

Използване на ИТ системи за изпълнение на планирани задачи

2.1 Мога да използвам ИТ система за изпълнение на планирани задачи при спазване на установени практики за безопасност
2.2 Мога да проверя доколко резултатът отговаря на изискванията
2.3 Мога да установя начини за подобрение в използването на ИТ за задачата

РАЗШИРЕНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Обучаваният на това ниво ще става все по-самостоятелен при изпълняването на обикновени и познати задачи, като следва инструкции и прилага упражнявани и рутинни последователности от стъпки. Кандидатите ще поемат, макар и не през цялото време, отговорност за резултатите от работата си. Те трябва да могат да посочат по име някои от най-често използваните ИТ инструменти за обикновени и рутини дейности. Кандидатите трябва да осъзнават, че автоматизирането на често изпълнявани операции подобрява ефективността на работата им. По време на работа те често ще получават съвети и помощ от други хора.

Една дейност обикновено се смята за обикновена или рутинна, когато:

* задачите или контекстът са познати за кандидатите и включват малко на брой фактори; и
* използваните техники и похвати ще са познати или често прилагани, като кандидатите получават подкрепа от по-опитни потребители.

Обучаваните трябва да демонстрират желание за сътрудничество, да уважават получените съвети и подкрепата, получена от по-опитни от тях хора.

Планиране на използването на ИТ за изпълнение на изискванията.

1. ОБУЧАВАНИЯТ ЩЕ БЪДЕ КОМПЕТЕНТЕН ДА ПЛАНИРА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА

1.1 Мога да идентифицирам преимуществата от използването на ИТ за задачата

Надграждайки изискванията на предходното ниво (Bronze 1), кандидатите трябва да определят защо използването на ИТ е свързано с предимство при изпълнение на конкретни задачи, като от тях се очаква да посочат повече от едно предимства. Те трябва да имат достатъчен опит от работа по задачи, за да могат да идентифицират предимства в различни контексти, напр. начертаване на диаграма с помощта на софтуер с предварително зададени елементи, лекота при редактиране на текст, създаване на обикновена презентация, копиране и неколкократно използване на информация, споделяне на информация с други хора.

Доказателства: От преки наблюдения, документи от планиране и записи от ежедневната работа.

Допълнителна информация и насоки

Основната разлика между предходното (Bronze 1) и това ниво е, че тук кандидатите ще мобилизират и използват в по-голяма степен знания и умения, които притежават от по-рано, както и че те ще са в състояние да идентифицират по-голям брой предимства в използването на ИТ в различни контексти.

1.2 Мога да планирам как да се изпълни задачата чрез използване на подходящи ИТ системи и софтуер

Надграждайки изискванията на предходното ниво (Bronze 1), кандидатите би трябвало да увеличат обхвата на планирани действия, като получават насоки и вършат това под наблюдение. Те трябва, на базата на нарастващия им опит с ИТ, да започват да правят предложения относно последователността на планирането, съставена от прости стъпки. Характерни дейности при планирането са задаване на въпроси, с цел получаване на полезна информация, подреждане на задачите, организиране на информационни ресурси в групи, елементарно управление на файлове и документи, устни коментари върху постигнатото.

Доказателства: От преки наблюдения, документи от планиране и записи от ежедневната работа.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва, когато е възможно, да получат възможност да планират работата си като част от екип, демнстрирайки поведение на сътрудничество с другите членове на групата, без да доминират или налагат мнението си. Те ще имат нужда от структурирани насоки и подкрепа, ще задават въпроси на останалите в екипа в процеса на планиране и ще коментират получените отговори. На това ниво не е необходим пълен и подбобен анализ.

1.3 Мога да идентифицирам въпроси и проблеми, свързани с безопасност и сигурност, влияещи на използването на ИТ за задачата

Кандидатите трябва да покажат способност да следват проста последователност от инструкции и да забелязват в тях елементи, свързани с безопасност и сигурност. Когато използват ИТ за комуникация, те трябва, трябва да следват инструкциите за безопасност. Когато са получили инструкции за конкретни дейности и задачи, те трябва да изпълняват тези инструкции по начин, който не влиза в противоречие с приципите на сигурността и безопасността. Кандидатите трябва да са абсолютно убедени, че паролите и защитената с пароли информация са важни, както и че не бива да позволяват лични данни да бъдат достъпни в интернет.

Доказателства: От преки наблюдения, отсъствие на лични данни, налични и достъпни свободно в мрежата, освен ако не е посочен разумен довод, който да показва разбиране и да оправдава рисковете. Ако кандидатите успеят да направят това, то трябва да се счита, че те се представят над изискванията на това ниво.

Допълнителна информация и насоки

На това ниво не е реалистично да се очаква пълна самостоятелност, но кандидатите трябва постепенно да изграждат тази самостоятелност, чрез участие и учене. От фундаментална важност е да не се разпространяват лични данни или пароли. Не бива да се отговаря на непоискани електронни съобщения и да се инсталира софтуер, без преди това да е получено съгласието на по-опитен потребител. Сред най-опасните видове злонамерен софтуер (malware, malicious software – бел. пр.) са приложения за Windows с файлово разширение .exe. Съществуват много сайтове, посветени на онлайн безопасността, в които има безплатни игри и пъзели по тази тема. Такива сайтове и съдържание се препоръчват като мотивиращ фактор при повишаването на информираността по отношение на сигурност и безопасност с мрежата.

2. ОБУЧАВАНИЯТ ЩЕ БЪДЕ КОМПЕТЕНТЕН ДА ИЗПОЛЗВА ИТ СИСТЕМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИ ЗАДАЧИ

2.1 Мога да използвам ИТ система за изпълнение на планирани задачи при спазване на установени практики за безопасност

Кандидатите трябва да демонстрират, че могат да изполват обикновени и прости похвати за редактиране и форматиране в процеса на работа. Трябва да се държат и работят в дух на сътрудничество и да следват инструкциите, свързани с безопасност.

Доказателства: От преки наблюдения на оценителя и файлове със записи от ежедневната работа.

Допълнителна информация и насоки

Задачите трябва да включват изтриване и добавяне на думи, проверка на правописа след насочване от оценителя, извършване на промени, поставяне на пунктуационни знаци и изписване на главни букви (с помощта на клавиша Shift). Избраният контекст на работа трябва да е интересен за кандидатите. Те трябва да използват и двете си ръце за писане с клавиатурата и да заемат правилна стойка. Може да се ползва както текстов редактор като отделно приложение, така и редаторите, вградени в уеб приложения. Кадидатите трябва да започват да използват стандартно форматиране като центриране, удебеляване, промяна на името и размера на шрифт. Подходящо е на обучаваните да се осигури възможност да работят с два различни текстови редактора, за да се демонстрират общите харатеристики и да се разшири възможността за трансфер на умения към други приложения. Безплатни редактори има например на OpenOffice.org (трябва да се свали и инсталира от www.openoffice.org), CKEditor (това е вграденият редактор на INGOT сайта), Google docs, онлайн редактори имат и всички блог системи и системи за управление на съдържание. След получаване на насоки и съвет от оценителя, кандидатите трябва да представят свои идеи чрез използването на подобни приложения, като съчетават текст, графика, таблици.

2.2 Мога да проверя доколко резултатът отговаря на изискванията

Кандидатите трябва да могат да разгледат и отбележат успеха на постигнатото, спрямо първоначално определената нужда или цел.

Доказателства: От дискусия с оценителя и, където е възможно, писмени записи.

Допълнителна информация и насоки

  • Изисква се работа и трупане на опит в няколко на брой задачи и резултати.

  • На това ниво е достатъчно да има устна комуникация, но е възможно кандидатите да предложат и писмени доказателства, като например файлове или блог с коментари, напр. „Тази схема позволява хората да разбират по-ясно моята работа“.

  • Проверка на числови данни и графики може да се постигне чрез въвеждане на променливи и проследяване на резултатите.

  • На кандидатите трябва да се осигури възможност да добият опит в работата с повече от един текстов редактор, за да се демонстрират общите черти и да се стимулира трансфера на умения.

  • Оценителите трябва да избягват внушения под каквато и да е форма, че конкретно софтуерно приложение е в състояние да „върши всичко“ или че популярните в момента приложения отговарят напълно на всички нужди. Кандидатите трябва да могат да експериметират с нови и непознати приложения.

  • На това ниво създаваните диаграми и графики ще са ограничени от математическата грамотност и възможности на кандидатите. Трябва да се осигури подходяща възможност за демонстриране на умения за създаване на такива елементи, напр. приложение за електронни таблици, уеб инструменти за графики и диаграми (http://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/), специализиран софтуер.

  • Кандидатите трябва да са в състояние да представят своята работа и идеи с графичи помощни средства, напр. диаграми, схеми, рисунки. Допустимо е ползването на подобна функционалност като част от по-голям софтуерен пакет, но пример за добра практика би било ползването на специализиран софтуер за графични илюстрации.

  • Inkscape (www.inkscape.org) е добър пример за безплатен софтуер с отворен код за редактиране на графика, който все може да свали и инсталира по законен начин на своя компютър. Inkscape предлага достатъчно функционалност за професионална работа, но е и достатъчно лесен за ползване от начинаещи.

  • Кандидатите трябва да започват да осъзнават, че форматът на графичните файлове, които използват, е от значение, поради евентуални проблеми при последващо отваряне и редактиране в различни софтуерни приложения.

  • Програмата Inkscape създава и редактира .svg (scalable vector graphics) файлове, може да експортва файлове в .png (portable network graphics) формат (и двата формата са утвърдени ISO стандарти). Множество помощни програми могат да преобразуват файлове от .png и .svg към .jpg. На това ниво не е нужно кандидатите да знаят подробности за различните графични формати, но оценителите трябва систематично да способстват за постигане на разбиране и правилно използване на трите най-важни графични стандарта. Важно е кандидатите да правят разлика между растерна графика и векторна графика. Тъй като графичните файлове са вторите по честота на употреба след текстовите формати е важно да има поне известно разбиране за основните принципи на графичните технологии, така че да се постига ефикасност и ефективност на работата. Това може да бъде сравнено с познаването на пунктуационните норми в езиковото обучение.

2.3 Мога да установя начини за подобрение в използването на ИТ за задачата

Кандидатите трябва да са в състояние да извършват обикновен преглед на инструментите, които са използвали за изпълнение на задачата, като отбелязват дали работата с тях е била лесна или трудна и правят обикновени сравнения.

Доказателства: От устна комуникация, файлове и примери от ежедневната работа.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да обяснят по какъв начин са използвали ИКТ за работата си и да коментират постигнатия успех в най-общи линии. Това може да става отчасти писмено и отчасти устно. На това ниво е вероятно писмената комуникация да представлява ограничителен фактор, така че устните доказателства са много важни. На кандидатите трябва да се осигури структурирана подкрепа за извършване на периодични обикновени прегледи в процеса на работа. Класифицирането на обикновени и очевидни силни и слаби страни и свързването им с набелязани подобрения е достатъчно на този етап. Структурираните насоки може да са под формата на таблица, списък със силни и слаби страни с възможност за попълване на празни полета, списък със задачи и възможност за разпределяне на силните и слаби страни на тези задачи в отделни колони. Това може да става на хатия или чрез влачене на думи в клетки от таблица в прорама за чертане или в уеб страница. Когато извършват преглед на работата си, кандатите трябва да са в състояние да отговорят на въпроси като „какъв вид софтуер бихте използвали, за да напитете писмо“ с „текстов редактор“, вместо с име на конкретен софтуерен продукт. Целта е да се насърчат обучаваните да мислят в по-общи категории, защото това осигурява по-добра основа за правилна рекация при бъдещи промени. Кандидатите трябва да могат да откриват и коригират обикновени грешки в текстова, числова или друга информация. Те трябва да показват, че са започнали да правят информиран избор при използването на ИКТ, въпреки че нивото на техния опит ще ограничава ефективността на избора. На това ниво те ще имат нужда от насоки, кратка и ясна информация като напр. „Това приложение е безплатно и можете да го свалите у дома по законен начин“, „по-вероятно е този софтуер да е атакуван от вирус“ или „този софтуер е по-лесен за използване или е достатъчно добър за тази конкретна задача“. Използването на безплатния Inkscape у дома може да осигури повече практика, което би било от полза в бъдеще. Същото се отнася до YouTube видео и изследване на функциите, по-детайлни прегледи на работата, обсъждане на задачите с други обучавани.