Bronze 3.2

Критерии за оценка, ниво Bronze 3 модул 2
Модул: Онлайн работа

1. Използване на он-лайн ИТ система според нуждите

1.1 Мога да стартирам он-лайн ИТ система или приложение и адекватно да изляза от него след приключване на работата
1.2 Мога да създам и използвам парола, където това е необходимо
1.3 Мога да работя безопасно и отговорно в он-лайн режим

2. Търсене и използване на базирана в интернет информация

2.1 Мога да избера подходящи източници на ИТ информация за удовлетворяване на нуждите
2.2 Мога да изполвам браузъри за преглед на уеб страници и намиране на изискваната информация
2.3 Мога да избера и използвам информация, която е надеждна и подходяща за целта

3. Използване на е-мейл за общуване и обмен на информация

3.1 Мога да отварям и чета е-мейл съобщения
3.2 Мога да създам и изпратя е-мейл съобщения
3.3 Мога да въведа и редактирам текст според нуждите

РАЗШИРЕНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

1. ОБУЧАВАНИЯТ ЩЕ ИЗПОЛЗВА ОН-ЛАЙН ИТ СИСТЕМА, ЗА ДА ОТГОВОРИ НА КОНКРЕТНИ НУЖДИ

1.1 Мога да стартирам он-лайн ИТ система или приложение и адекватно да изляза от него след приключване на работата

Кандидатите трявба да демонстрират, че могат да включат компютъра си, да въведат парола за вход, да стартират уеб браузър, да затворят използваните програми и да изключат компютъра.

Доказателства: От преки наблюдения.

1.2 Мога да създам и използвам парола, където това е необходимо

Кандидатите трябва да покажат, че могат да изберат лесна за помнене и в същото време сигурна парола.

Доказателства: Оцентелите трябва да се уверят, че кандиатите имат сигурни пароли за акаунтите си.

Допълнителна информация и насоки

Сигурните пароли не са просто думи, които могат да се намерят в речника – такива пароли са много уязвими при атаки. Добрата парола съдържа букви в горен и долен регистър (главни и малки букви), цифри и други символи, но трябва да са и лесни за помнене, напр. 100%Champion, You&me2gеther. Обикновено 6 знака се смятат за добра дължина на парола, но колкото повече са знаците, толкова по-трудна е паролата за отгатване. Кандидатите трябва да знаят, че не бива да споделят паролите си с други хора при каквито и да е обстоятелства. Ако някой използва тяхната парола за непозволен достъп  дадена система, то те ще носят отгворността за тези действия.

1.3 Мога да работя безопасно и отговорно в он-лайн режим

Кандидатите трябва да посочат начини за осигуряване на тяхната безопасност при онлайн работа и да се обръщат към по-опитни потребители при нужда.

Доказателства: От наблюдения на оценителя, отговори на зададени от него въпроси, документни свидетелства във файлове и уеб страници.

Допълнителна информация и насоки

На това ниво кандидатите трябва да бъдат наблюдавани отблизо и да бъдат напътствани при работа онлайн по отношение на безопасността, самоличността на други хора, сигурността на паролите. Те трябва да са в състояние да направят списък с рискове, свързани с интернет комуникациите, както и идеи за намаляването на тези рискове.

2. ТЪРСЕНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БАЗИРАНА В ИНТЕРНЕТ ИНФОРМАЦИЯ

2.1 Мога да избера подходящи източници на ИТ информация за удовлетворяване на нуждите

Кандидатите трябва да планират обикновено търсене в интернет, използвайки най-базовите оператори за търсене на даден израз.

Доказателства: От записи за резултатите от търсенето и представянето им в уеб страница или блог, описващи тяхната работа.

Допълнителна информация и насоки

Търсенето може да включва намиране на място на карта (напр. хотел) по името, част от името и приблизителното местопложение (напр. квартал или град). Кандидатите трябва да получат помощ под формата на уеб сайтове, където могат да намират различен вид информация, както и време да се запознаят с тези източници. Кандидатите трябва да демонстрират, че могат да правят избор за това къде да търсят нужната им информация.

2.2 Мога да изполвам браузъри за преглед на уеб страници и намиране на изискваната информация

Кандидатите трябва да могат да използват уеб браузър по ефективен и безопасен начин под надзора на по-опитен потребител.

Доказателства: От преки наблюдения и резултати от търсенето на информация.

Допълнителна информация и насоки

Би било добре кандидатите да могат да изпробват повече от един браузър, за да видят колко близки са различните браузъри по вид, както и да забележат различията (напр. използване на браузър на компютър и на смартфон). Това е от полза за трансфера на умения и за използването на  различни видове софтуерни инструменти и приложения.

2.3 Мога да избера и използвам информация, която е надеждна и подходяща за целта

Кандидатите трябва да могат да използват адекватни критерии при търсене на подходяща информация, както и да проверяват нейната достоверност и полезност. Това трябва да става на ниво на сложност, на което кандидатите се чувстват комфортно, вероятно с информация по теми, познати за тях. Важно е да се отграничават неоспоримите факти и информацията, отразяваща лично мнение или твърдения, неподкрепени от надеждни факти. По същия начин е важно да се изгражда умение за преценка на това кои търсачки са адекватни на конкретните нужди от информация, както и да се проверява достоверността на даден факт на повече от едно място.

Доказателства: От документирани резултати от търсене и представянето им в блогове и уеб страници, както и в записи от ежедневната работа.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА Е-МЕЙЛ ЗА ОБЩУВАНЕ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

3.1 Мога да отварям и чета е-мейл съобщения

Кандидатите трябва да могат безопасно да отварят и четат електронна поща, демонстрирайки разбиране за опасностите от прикачени файлове. Кандидатите трябва да познават термина „спам“, отнасящ се до непоискана поща, както и че някои видове спам са само рекламни съобщения, докато други опитват да ги измамят и подлъжат. Те трябва да знаят, че не бива да отварят файлове от непознати изпращачи и че в никакъв случай не бива да въвеждат и изпращат обратно своите парола, адрес, номер на сметка или друг лични данни.

Доказателства: От наблюдения на безопасна практическа работа и тестове (ако са налични).

3.2 Мога да създам и изпратя е-мейл съобщения

Кандидатите трябва да са в състояние да създадат и изпратят електронно съобщение.

Доказателства: От преки наблюдения и много опростени тестове. Акаунт мениджърите могат да поискат от някои кандидати да им изпратят електронно съобщение като част от процеса на проверка и поддържане на качеството.

Допълнителна информация и насоки
Кандидатите трябва да разбират, че изпращането на приложения в някои затворени формати може да създаде пречки пред отварянето на тези приложения и използването на информацията в тях. В много случаи е за предпочитане информацията да се постави в уеб страница, а на този, за когото е предназначена, да бъде изпратен линк към страницата. Така актуализирането и промяната на информация става лесно и бързо, също както достъпът до нея.

3.3 Мога да въведа и редактирам текст според нуждите

Кандидатите трябва да покажат, че могат да редактират текст, да коригират обикновени грешки в пунктуацията и правописа, да местят и копират текст. Оценителите трябва да насърчават кандидатите да използват бързи комбинции от клавиши за редактиране на текст.

Доказателства: От записи от ежедневната работа, блогове или уеб страници.

Допълнителна информация и насоки

Ако е възможно, на кандидатите трябва да се осигури възможност да опитат повече от една програма за редактиране.

Модериране и проверка

Оценителят трябва да поддържа и съхранява бележките си за поставените оценки за всеки кадидат и да записва всички важни обстоятелства за тях. Оценителите трябва да са подготвени да влязат в диалог и предоставят бележките от оценяването на акаунт мениджъра чрез онлайн дневника. Те трябва да са готови да представят доказателства, които служат за база за поставените оценки, чрез препратка към е-портфолиото на кандидата и чрез подписани свидетелства от наблюдение на живо, свързани с критериите и отговарящи на оценката в онлайн дневника. За да разреши сертифицирането, акаунт мениджърът трябва да се увери, че преценките на оценителя са обосновани.