Silver 2

Критерии за оценка, ниво Silver
Модул 2: Софтуер за създаване на уеб сайтове

1.  Планиране и създаване на уеб страници

1.1 Мога да определя какво съдържание и разположение са необходими за уеб страницата
1.2  Мога да определя целта на уеб страницата и аудиторията, за която е предназначена
1.3  Мога да избирам и използвам темплейт за създаването на уеб страница
1.4  Мога да въвеждам или поставям съдържание в уеб страница, така че да е готово за редактиране и форматиране
1.5  Мога да организирам и комбинирам информация за страниците
1.6  Мога да идентифицирам авторски права и други ограничения, относно използването на информация от други хора
1.7  Мога да определя какъв тип файлове да се използват за запазване на съдържанието
1.8  Мога да запазвам и да намирам уеб файлове

 

2.  Използване на софтуер за структуриране и форматиране на уеб страници

2.1   Мога да определя какво редактиране и форматиране да бъдат използвани, за да подобрят яснотата и навигацията
2.2  Мога да избирам и използвам елементи на уеб сайта, за да улесня потребителите да навигират в прости уеб сайтове
2.3  Мога да използвам подходящи техники за редактиране и форматиране
2.4  Проверявам, за да се уверя че моите страници отговорят на нуждите на потребителя, използвайки IT инструменти и правейки необходимите поправки

3.  Публикуване на уеб страници в интернет или интранет

3.1   Мога да качвам съдържание в уеб страница
3.2   Мога да реагирам подходящо на най-общи проблеми при тестване на уеб страница

 

РАЗШИРЕНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

 1. ПЛАНИРАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА УЕБ СТРАНИЦИ

1.1 Мога да определя какво съдържание и разположение са необходими за уеб страницата

Кандидатите трябва да представят доказателства за уменията си да определят подходящи картинки, текст и таблици, в контекста на план за изграждане на разумна структура на работата. Това би следвало да става чрез комбиниране на софтуерни инструменти – например графичен редактор плюс софтуер за създаване на уеб страници. Кандидатите трябва да осъзнават защо дадени ресурси са подходящи за конкретното приложение.

Доказателства: От уеб страници с подходящо подбрано съдържание.

Допълнителна информация и насоки

На това ниво най-вероятното съдържание на уеб страниците е графика и текст, може би използване на таблици, за да се организира разположението на елементите. Това обче не е задължително и може да се използват и други средства. Все пак е препоръчително кандидатите да се придържат към опростен модел и да се съсредоточат върху това да предложат ясно и последователно представяне на два или три типа съдържание. Трябва да се помни, че при текста съществува въпросът със стиловете, а при графиките – нуждата от използване на софтуерни инструменти, за да се подготвят подходящите за уеб страница размери и формати. След това идват и въпросите на авторскит права и намирането на подходящ материали. Именно поради тези съображение е добре да се контролира броят на променливите и да се осигури по-високо качество на малък брой от тях, вместо да се преследват свръхамбициозни цели. Wikipedia е добър източник на графичен материал, защото съдържа големи масиви материали с лицензи, които позволяват споделяне и използване. Друг свободен източник е www.openclipart.org.

1.2 Мога да определя какво съдържание и разположение са необходими за уеб страницата

Кандидатите трябва да преставят доказателства за това, че имат ясна цел при създаване на уеб страница, могат да подчертаят ползите от употребата на ИКТ, както и да имат представа от възможните ограничения пред определената аудитория.

Доказателства: От ежедневното документиране на работата.

Допълнителна информация и насоки

Аудиторията може да бъде семейството, бъдещи работодатели или колеги: „Ще използвам тази страница, за да покажа на бъдещ работодател какво съм научил, но основният проблем е, че няма да мога да покажа всичко, което знам и мога да върша.“

1.3 Мога да избирам и използвам темплейт за създаването на уеб страница

Кандидатите демонстрират създаването на уеб страница в съответствие с предварително определен формат. Това би могло да стане в среда Web 2.0 като Drupal и използване на тема или в софтуер за уеб дизайн като Kompozer or Dreamweaver.

Доказателства: Шаблон на уеб страница, използван за основа за представяне на информация.

Допълнителна информация и насоки

Може да се използва сайтът на INGOT community в комбинация със стандартната тема, но с обръщане на внимание на възможностите за други теми. Кандидатите трябва също така да могат да създават шаблон в тема, като избират особен стил на заглавната част (header) и разположението на графичните елементи. Информацията, която те представят, трябва да бъде за конкретна цел и да е предназначена за позната публика.

 1.4 Мога да въвеждам или поставям съдържание в уеб страница, така че да е готово за редактиране и форматиране

Кандидатите трбва да могат да поставят избраното съдържание в шаблона на уеб страницата. Това може да стане чрез иректно въвеждане, копиране и поставяне, качване (upload) илидруг уместен начин. Кандидатите трябва да се уверят, че съдържанието е подготвено по подходящ начин.

Доказателства: От уеб страници със съдържание.

Допълнителна информация и насоки

Много Web 2.0 среди предлагат възмоност за директно създаване на уеб страници. Примери за това са wiki-системите и системите за управление на съдържание (CMS). Сайтът на INGOT също предлага такава функционалност, но използването му не е задължително. В тези и други подобни системи кандидатите могат да поставят, въвеждат и редактират текст, графики и таблици, да прикрепят файлове. Те могат да използват различни вградени редактори (HTML или rich-text) като правят връзки между отделните страници. За целите на оценяването е достатъчно да се предостави уеб адресът на създадените страници.

1.5 Мога да организирам и комбинирам информация за уеб страниците

Кандидатите трябва да покажат, че съдържанието на техните страници представя ясно и свързано послание или послания, като резултат от поне два типа информация (напр. картинка, илюстрираща текст, който пък резюмира резултати от таблица).

Доказателства: От уеб страници със съдържание, което предава смислено послание.

Допълнителна информация и насоки

Включване на повече от обичайните видове данни, напр. вградени линкове (embedded links) към видео или аудо подкасти, представлява индикатор за по-висока от изискваната компетентност и следва да се оцени с „H“. Страницата, макар и несложна, трябва да има логическа и подредена структура и  съдържа като минимум заглавие в избран стил, текст, снимка, обикновена таблица. На това ниво (EQF 2) е възможно кандидатите да имат нужда от помощ с качването на графичен файл с подходящ размер и формат. На ниво Gold (EQF 3), кандидатитя трбва да могат да правят това самостоятелно. При създаването на страницата кандидатите обработват данни, за да ги поднесат по организиран и смислен начин пред избрана целева аудитория. Информацията трябва да има определена и специфична цел, а аудиторията, за която е предназначена, трябва да е позната на кандидатите.

1.6 Мога да идентифицирам авторски права и други ограничения, относно използването на информация от други хора

Кандидатите трябва да покажат, че са оценили статуса на използваното от тях съдържание по отношение на авторски права. Това трябва да е направено във връзка с използването на ИКТ по безопасен и отговорен начин и с идентифициране на ползите и ограниченията при използване на ИКТ.

Доказателства:От коментари в уеб страници за източниците на съдържание и свободната употреба.

Допълнителна информация и насоки

Текстът и илюстрациите, които създават сами, им принадлежат, но всеки друг текст, графика, аудио и видео файлове и др. трябва да бъдат проверени за ограничения в ползването, породени от авторски права. Wikipedia е добър източник, защото съдържанието е лицензирано под Криейтив Комънс и може да бъде използвано отново. Ако обаче кандидатът не е сигурен в лиценз, то по-добре е да не използва конкретното съдържание. На това ниво е достатъчно кандидатите да осъзнават проблема и да търсят насоки. На страниците им не бива да има информация, която очевидно е копирана от източник с ограничено ползване, и трябва винаги да посочват източника на информация, когато е различен от тях самите. Оцеителите трябва да осигурят подходяща помощ. Те трябва да знаят, че препредаването на чужда информация, маскирана като собствена (т.е. без посочване на източника), представлява основание за дисквалификация на кандидата, без значение колко високо е качеството на останалата им работа. На това ниво, оценителите ще играят ключова роля в гарантирането на законността на работата на обучаваните. Кандидатите следва да се събразяват и с всички местни насоки и инструкции по отношение на разрешеното съдържание. Работата не бива да съдържа насилие, секс или каквато и да е друга информация, която би могла да се смята за неподходяща.Това е свързано и със съобразяването с правилата и политиките за допустимо ползване. Ако кандидатите покажат добро владеене на материята на авторските права и могат да посочат известен брой ресурси, позволени за споделяне, както и такива, обект на защитени права, това е индикатор за по-високо от изискваното представяне и трябва да получи оценка „H“, а не „S“.

1.7 Мога да определя какъв тип файлове да се използват за запазване на съдържанието

Кандидатите трябва да могат да идентифицират следните файлови типове като важни отворени стандарти, свързани с уеб среда: HTML, .txt, pdf, .jpg, .png, .svg. Те трябва да бъдат насърчавани да използват тези формати винаги, когато е възможно.

Доказателства: От използването на подходящи типове файлове и документация от ежедневната работа.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да бъдат разубеждавани да прикачват файлове към страници, когато информацията от файловете може да бъде представена на самата страница. Трябва да бъдат разубеждавани и да прикачват файлове в затворени формати, за отварянето на които се изисква закупуване на софтуер. Добър пример са фйловете на MS Publisher, които могат да бъдат отваряни само с тази програма. Дори и най-популярните файлови типове, като .doc and .ppt могат да представляват известен проблем при отваряне за някои хора. На това ниво е достатъчно да се разпознават основните отворени файлови формати. На това ниво е достатъчно да се разпознават основните отворени файлови формати. Тук съществува възможност за оценка на собствената работа, спрямо набор от критерии, за да се определи качеството на избраното решение по отношение на отвореност. Ако кандидатите демонстрират по-задълбочено знание, като напр. кога да се използва png вместо jpg и защо е възможно да има проблем с директното използване на svg файлове в уеб браузърите, това е индикация за представяне, надхвърлящо изискванията на нивото, и трябва да бъде оценено с „H“.

1.8 Мога да запазвам и да намирам уеб файлове

Кандидатите трябва да демонстрират, че могат да прикачват файлове към страници, както и да ги свалят и записват на подходящи места, на които по-късно могат да ги намерят. Трябва да могат да преименуват файлове, да ги изтриват, отпечатват и отварят в приложения за обработка.

Доказателства: От уеб страници, файлове с данни и преки наблюдения.

2.  ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР ЗА СТРУКТУРИРАНЕ И ФОРМАТИРАНЕ НА УЕБ СТРАНИЦИ

2.1 Мога да определя какво редактиране и форматиране да бъдат използвани, за да подобрят яснотата и навигацията

Кандидатите трябва да разбират, че простите и последователни стилове и форматиране помагат за яснотата на представяне и лекотата на навигация. Те трябва да знаят, че форматирането е различно от това в текстообработваща програма, където оформлението е ограничено до размерите на даден размер хартия. При форматиране на уеб страница, показването може да се променя при различна разделителна способност. Кандидатите трябва да покажат, че могат да намират обикновени линкове към други страници и да ги разпознават по формата.

Доказателства: Уеб страници, изпълнени с обикновено, несложно форматиране, но с ясен и чист код, който се справя относително добре с промяна на браузъра или разделителната способност.

Допълнителна информация и насоки

Да се използва CTRL + и CTRL – в уеб браузъра, за да се проследи ефектът на преоразмеряване върху форматирането.Добре е кандидатите да имат опит в редатиране на прост HTML код, а също и в редактиране чрез WYSIWYG редактор, като rich-text редакторите, предлагани в повечето софтуерни приложения за създаване на уеб страници. Това подготвя обучавания за по-сложно редактиране в ситуации, в които на редактора му липсва определена фунционалност или пък се получава нежелан и неочакван резултат, за да може да прецени какъв подход да използва. При използването на HTML, обучаваният може да създаде точна и прецизна последователност от тагове, за да получи предвидими резултати, и може да променя параметрите на таговете и променливите и да обясни резултатите. За ниво Silver е достатъчно кандидатите да имат опит с тагове, прекъсвания на редове и параграфи, подредени и неподредени списъци. Това става лесно при използване на онлайн редактори (като вградените в CMS системи) и превключване между HTML и текстов (plain-text) режим. Ако кандидатите са в състояние да постигнат повече с HTML код (напр. да „почистят“ HTML код от текстообработваща програма), то това следва да се оцени като надхвърляне на изискванията на нивото и да получи „H“. Това би било и показателно за готовността на кандидата за ниво Gold.

2.2 Мога да избирам и използвам елементи на уеб сайта, за да улесня потребителите да навигират в прости уеб сайтове

Кандидатите трябва да могат да въздавт връзки към други страници и уеб сайтове и да ги разполагат логически в контекста на страницата. Трябва да могат да вмъкват вътрешни маркери (anchors) и да правят връзки към тях.

Доказателства: От уеб страниците.

Допълнителна информация и насоки

Към този критерий няма задължителни елементи, но без значение каква платформа използват, кандидатите трябва ясно да обозначат кои са елементите, чието използване би подобрило навигацията в уеб сайт, като напр. линкове между отделните страници, линк към съдържание в начална страница и др.

2.3 Мога да използвам подходящи техники за редактиране и форматиране

Кандидатите трябва да покажат, че са използвали избиране, отрязване, поставяне, отмяна (undo), повтаряне (redo), търсене, замяна и други подобни техники в работата си. Те трябва да са в състояние да позиционират картинки, да поставят рамки около тях и регулират пространството между картинката и околния текст. Това би трябвао да допринесе за ефективното представяне на информация, така че тя да е ясна за разбиране.

Доказателства: От преки наблюдения на оценителя и създадените уеб страници.

2.4 Проверявам, за да се уверя, че моите уеб страници отговорят на нуждите на потребителя, използвайки IT инструменти и правейки необходимите поправки

Кандидатите следва да се уверят, че използваните правопис и граматика са правилни. Могат да го направят с помощта на софтуерни програми и инструменти или като помолят колеги или други хора да прегледат рабоата им за грешки. Работата им трябва да е самостоятелна и те сами трябва да отредактират текстовете, но е напълно разумно и дори препоръчително да помолят други хора – най-добре е това да са представители на целевата аудитория – да им посочат грешките и пропуските. Кандидатите трябва да приемат с благодарност техните бележки и коментари, както и да са готови самите те да коментират работата на други.

Доказателства: От преки наблюдения на оценителя и документирани коментари от потенциални потребители.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да знаят, че не всички имат и ползват един и същ софтуер, и че те трябва, когато това е възможно, да използват отворени стандарти, които са независими от конкретен продукт или доставчик. Трябва също да осъзнават, че сайтът може да бъде използват от хора с увреждания. Например, ако е възможно сайтът да се ползва от слепи хора, трябва да бъдат включени текстови описания на картинките, за да може съдържанието да бъде достъпно чрез автоматичен четец. Цветовите контрасти също трябва да са подходящи. На това ниво (EQF 2) кандидатите ще имат нужда от напомняне за отделни части от задачата. Самостоятелното изпълнение и вземането под внимание на по-широките нужди на потребителите, показват представяне на ниво Gold (EQF 3) и трябва да бъде оценено с „H“. Желателно е кандидатите да правят тестове и проверки с няколко уеб браузъра, за да са сигурни, че са форматирали страниците си правилно.

3.  ПУБЛИКУВАНЕ НА УЕБ СТРАНИЦИ В ИНТЕРНЕТ ИЛИ ИНТРАНЕТ

3.1 Мога да качвам съдържание в уеб страница 

Кандидатите трябва да демонстрират, че имат поне една онлайн уеб страница със смислено съдържание, която е достъпна чрез уеб адрес. Оценителите следва да се уверят, че кандидатите сами са прехвърлили съдържанието към уеб страницата.

Доказателства: От преки наблюдения на оценителя и уеб страниците на кандидата.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да предоставят доказателства, че са качили картгинки и/или друг файлове в интернет пространството, за да бъдат показани на тяхната уеб страница. На това ниво е разумно кандидатите да получават известна подкрепа в подготовката на съдържание, особено при избора на оптимални файлови размери и разделителна способност на картинките. Отново, ако те могат да направят това самостоятелно, представянето им следва да се оцени с „H“ или да се смята за представяне на ниво Gold. Оценителите следва да посочват на кандидатите, че качването на голям обем съдържание в дадена уеб страница ще намали скоростта, с която тя се зарежда. Може да е уместно съдържанието да се раздели между две или повече страници, особено ако то е предназначено за потребители с ограничена скорост на интернет достъп. Отделянето на внимание на този аспект също е показател за представяне на ниво Gold.

3.2 Мога да реагирам подходящо на най-общи проблеми при тестване на уеб страница

Кандидатите трябва да могат да установят дали и кога една страница не се показва правилно и да могат да отстраняват обичайни и често срещани проблеми – правописни грешки, неправилно подравнен текст, картинки, които не се показват и др.

Доказателства: От преки наблюдения на оценителя и уеб страниците на кандидатите, в които не бива да има съществени проблеми и грешки (вкл. правописни грешки).

Допълнителна информация и насоки

Това е възможност за използването на критерия за оценка на качеството на решенията и и набелязване на възможности за поодбрение и прецизиране на работата на кандидатите. Те трябва да могат да установят кога една уеб страница не се показва по желания начин. Ако страницата изобщо не се показва, те трябва да могат да проверят URL-адреса и да се уверят, че той съвпада с адреса на запазената страница. Трябва да могат да проверят дали подредбата е същата като желаната и да потърсят помощ, ако нещата се объркат. Възможно е да има многобройни причини за това, отвъд обхвата на компетентностите на това ниво, но кандидатът би трябвало да провери и идентифицира проблема и да потърси подходяща помощ, ако решението е над нивото на неговите умения.

Кандидатите трябва да бъдат насърчавани да се учат по време на работа за типа проблеми и това какво може да ги е предизвикало. Тя трябва да проверяват и отстраняват правопсни и граматически грешки. Може да документират прегледа на работата и поправените проблеми в отделна уеб страница, което може да се използва и за оценяване на други критерии. Ако се нуждаят от помощ за свързване на този преглед към останалата част от работата им, това е ясен показател че те се представят според изискванията на EQF 2. Ако организират това самостоятелно, това показва представяне, което трябва да бъде оценено с „H“ или да бъде отнесено към ниво Gold (EQF 3).

Грешки, които се поправят трудно в текстов редактор, могат да бъдат лесно отстранени в HTM редактор. Разстоянието между параграфи може да се поправи лесн чрез замяната на таг <p> с <br>. Макар да не се изисква на това ниво на оценка, уместно е да се въведат базови познания за HTML, като се избере определен стил на текста (напр. Heading 1) в пълнотекстовия (rich-text) редактор и превключването му в HTML режим, където да се покаже на обучавания как таговете <h1>Heading</h1> включват и изключват този стил. Увереността в редактиране на HTML тагове може да се окаже от голяма полза за кандидатите на по-късен етап, като може да е и база занадграждане на уменията, напр. Javascript програмиране.

Модериране и проверка

Оценителят трябва да поддържа и съхранява бележките си за поставените оценки за всеки кадидат и да записва всички важни обстоятелства за тях. Оценителите трябва да са подготвени да влязат в диалог и предоставят бележките от оценяването на акаунт мениджъра чрез онлайн дневника. Те трябва да са готови да представят доказателства, които служат за база за поставените оценки, чрез препратка към е-портфолиото на кандидата и чрез подписани свидетелства от наблюдение на живо, свързани с критериите и отговарящи на оценката в онлайн дневника. За да разреши сертифицирането, акаунт мениджърът трябва да се увери, че преценките на оценителя са обосновани.