Silver 3


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/edunetbg.org/public_html/wp-content/themes/ananya/template-parts/posts/entry-content.php on line 32

Критерии за оценка, ниво Silver
Модул 3: Използване на технологии за сътрудничество

1.  Гарантиране на сигурност и безопасност при използване на технологии за сътрудничество

1.1 Мога да следвам насоки за работа с технологии за сътрудничество
1.2 Мога да идентифицирам рисковете в използването на технологиите за сътрудничество и разбирам защо е важно да ги избягвам
1.3 Мога да правя прости проверки на самоличността на онлайн профили и друга свързана информация
1.4 Мога да определя кога и как да докладвам за проблеми на онлайн сигурността и безопасността
1.5 Мога да определя начини за утвърждаване на доверието

 

2.  Настройване и достъп до ИТ инструменти и устройства за работа в сътрудничество

2.1 Мога да настройвам инструменти и устройства, които да ми позволяват да участвам в работата в екип
2.2 Мога да определя целта на използването на технологии за сътрудничество и очакваните резултати
2.3 Мога да определя кои инструменти и технологии за сътрудничество  да се използват за различни видове комуникационни среди
2.4 Мога да определя термините и условията, които се прилагат в използването на технологии за сътрудничество

3.  Подготовка за използване на технологии за сътрудничество

3.1 Мога да използвам получени данни за достъп до необходимите технологии за съвместни задачи
3.2 Мога да правя основни настройки на технологии за сътрудничество
3.3 Мога да сменя средата на технологии за сътрудничество
3.4 Мога да настройвам и използвам четец на данни за внасяне на информация
3.5 Мога да определя защо и как са настроени нивата на достъп, за да се позволи на други да имат достъп до информация

4.  Допринасяне към изпълнение на задачи чрез използване на технологии за сътрудничество

4.1 Допринасям отговорно и активно за съвместната работа
4.2 Допринасям за създаването и архивирането на определените резултати на съвместната работа
4.3 Мога да определя кога има проблем с технологиите за сътрудничество и къде да потърся помощ
4.4 Мога да се справя с прости проблеми при използване на технологии за сътрудничество

РАЗШИРЕНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

1.  ГАРАНТИРАНЕ НА СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

1.1 Мога да следвам насоки за работа с технологии за сътрудничество

Кандидатите трябва да следват правилата за допустимост на действията, определени за работната среда. Те трябва, с помощ и подкрепа, да постигат резултати в работата си, следвайки необходимите насоки за положителни резултати. Кандидатите трябва да уважават и спазват авторските права.

Доказателства: От наблюдения на оценителя и потребителския акаунт на кандидата.

1.2 Мога да идентифицирам рисковете в използването на технологиите за сътрудничество и разбирам защо е важно да ги избягвам

Кандидатите трябва да разбират, че технологиите за сътрудничество може да създадат линкове към информация за тях, които да са достъпни за хора, които те не познават и които може да не са добронамерени. Рисковете от разкриване на лична информация са действителни и непреувеличени. Най-общо, оценителите следва да не насърчават използването на истински имена и публикуве на съществена информация, която би позволила на някой да разбере физическото местоположение на обучаваните (напр. домашен адрес и работен график).

Доказателства: От наблюдения на оценителя, въпроси и отговори, специално разработени тестове, съдържание на уеб страници и онлайн дискусии.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите не бива да уговарят срещи с хора, които не познават или познават само от уеб сайтове и социални мрежи. Разбира се, възрастта и нивото на компетентност по отношение на технологиите трябва да бъдат отчитани от оценителите. Те трябва да разбират възможността за загуба на информация или липса на достъп до информация поради проблеми със захранването, системни сривове и други рискове за сигурността. Работата по този критерий можда се обвърже с работа по критериите от модул IT сигурност.

1.3 Мога да правя прости проверки на самоличността на онлайн профили и друга свързана информация

Кандидатите трябва да демонстрират, че могат да търсят информация за конкретен човек, като отчитат отчитат верността и възможните отклонения в нея. Те трябва да покажат известна способност за кръстосана проверка на информация за търсене на потвърждение или несъответствия в тази информация.

Доказателства: От наблюдения на оценителя, съдържание на уеб страници и онлайн дискусии, от документацията за ежедневната работа.

Допълнителна информация и насоки

Самоличноста може да се отнася за хора и организации. Работата по този критерий може да се свърже с търсенето на информация и проверка на нейната достоверност и точност. Общата цел е да се покаже на кандидатите, че те не бива просто да приемат за вярна всяка информация, която някой им поднася, и трябва да я проверяват.

1.4 Мога да определя кога и как да докладвам за проблеми на онлайн сигурността и безопасността

Кандидатите трябва да докладват на своя оценител във всички случаи, които са им известни, за действия, противоречащи на правилата за ползване. Те трябва да знаят, че би трябвало да докладват на интернет или хостинг доставчика или на администраторите на определен сайт, за сериозни проблеми извън обсега на обучението или работната среда.

Доказателства: От наблюдения на оценителя и вътрешно създадени тестове (където са налични).

Допълнителна информация и насоки

Работата по този критерий очевидно е зависима от външни фактори, но оценителите могат да създадат удобна възможност и контекст, посредством симулация и ролева игра. Важно е кандидатите да демонстрират, че знаят какви са подходящите мерки в подобни ситуации и могат да следват инструкции за безопасна и сигурна работа. Познаването на правилата и правилната реакция имат сериозен възпиращ ефект пред разпространението на неетични практики.

1.5 Мога да определя начини за утвърждаване на доверието

Кандидатите трябва да разбират, че нещата невинаги са така, каквито изглеждат, и че е много лесно да се направи уеб сайт, който да прилича на друг сайт и да го имитира. По същия начин хора могат да се представят под чужда самоличност, ако им е известна по-детайлна информация. Кандидатите трябва да могат да установят трите най-чести начина за експлоатиране на уязвимости в доверието: имитация на търговски марки (spoof), кражба на идентичност и примамване в търсене на сексуален контакт (grooming).

Доказателства: От уеб страниците или документацията за ежедневната работа, от тестове (където е възможно)

Допълнителна информация и насоки

Търговските марки са едни от най-често използваните техники за внушаване на доверие. Кандидатите трябва да разбират, че е много лесно да се имитира уеб сайт или марка, така че те да изглеждат като собственост на утвърдена и уважавана марка. Много често хора претендират, че притежават квалификации или степени на образование, каквито всъщност нямат.Сайтовете на социалните мрежи често предлагат функцията „препоръчване“, но няма гаранции, че тези препоръки са истински. По-голям брой препоръки или препоръки, които могат да бъдат потвърдени от хора, които лично познавате, са по-безопасни.  Уеб сайт с телефон и физически адрес вдъхва по-голямо доверие, защото можете да се свържете с хората зад сайта директно, а това може да направи и полицията. Връзки между уеб сайтове и професионални общности и организации също повишават доверието в тяхната истинност.

На това ниво е важно да се формира разбиране, че нищо не е 100% сигурно или безопасно. Важно е рисковете да се намаляват, дколкото това е възможно, и да се претеглят ползите и рисковете, произтичащи от определени действия.

2.  НАСТРОЙВАНЕ И ДОСТЪП ДО ИТ ИНСТРУМЕНТИ И УСТРОЙСТВА ЗА РАБОТА В СЪТРУДНИЧЕСТВО

2.1 Мога да настройвам инструменти и устройства, които да ми позволяват да участвам в работата в екип

Кандидатите трябва да покажат, че са в състояние да създадат и настроят потребителски акаунт на уеб сайт, форум, пощенски списък (mailing list) или друга подобна технология за съвместна работа. Това може да е свързано с използване на логически свързани и подходящи структури за организиране на данни – по същество именно това предполата акаунт в сайт за социални мрежи. За някои кандидати и в определен контекст може да се демонстрира и настройването на акаунт от мобилен телефон.

Доказателства: От наблюдения на оценителя и връзки към свидетелства за участието в съвместна работа.

2.2 Мога да определя целта на използването на технологии за сътрудничество и очакваните резултати

Кандидатите трябва да покажат в цялостната си работа, че с използването на технологии за съвместна работа имат ясна цел.

Доказателства: От документация от планирането в уеб страници или документни файлове.

Допълнителна информация и насоки

Планирането и документираните дискусии трябва да посочват очакваните резултати, като например учене от други хора, споделяне на информация, разгръщане на ресурси, взимане на участие в дискусии и дебати. Работата им трябва да включва идетифицирането на ползите от използването на социални мрежи като инструмент за работа в сътрудничество, а също и свързаните с това ограничения, например липсата на личен контакт често води до неразбиране и недоразумения. На това ниво (EQF 2) може да се предоставя структурирана подкрепа чрез списъци, таблици и др., от които кандидатите да могат да идентифицират целта и смисъла на използване на такива технологии. Свидетелства за по-задълбочени познания и самостоятелност следва да водят до оценка „H“ или да са сигнал за постижения над нивo Silver.

2.3 Мога да определя кои инструменти и технологии за сътрудничество да се използват за различни видове комуникационни среди

Кандидатите трябва да представят доказателства, че са в състояние да идентифицират някои аспекти на технологията, които съставляват специфични предимства по отношение на очаквания резултат.

Доказателства: От документация от планирането в уеб страници или документни файлове, от вътрешни тестове (където са налични).

Допълнителна информация и насоки

Примерите могат да са под формата на споделена уеб страница или wiki, така че всички участници да могат да допринасят към подобен онлайн информационен проект по всяко време и от всяко място  с интернет връзка. Скайп дава ъзможност за видео-конферентни разговори на много ниска цена (или дори безплатно, в последните версии на програмата), Google Docs позволява съвместна работа върху документи, покриващи най-често използваните типове съдържание – текст, презентации, числова информация и таблици. Мобилните телефони позволяват директна гласова комуникация с възможност за виде разговори и текстови съобщения, но това е сравително скъпо за потребителите, особено в учебен проект.

Кандидатите трябва да могат да споменат по име специфични хардуерни и софтуерни технологии, които поддържат режим на работа в сътрудничество, като мобилни устройства и смартфони, слушалки, софтуер за управление на съдържанието (CMS), форуми, глас по IP и др.

2.4 Мога да определя термините и условията, които се прилагат в използването на технологии за сътрудничество

Кандидатите трябва да могат да посочат, уважават и спазват условията, под които е лицензиран определен софтуер, местните политики или политиките на общността за използване на технологии за сътрудничество.

Доказателства: От документацията от планирането в уеб страници или документни файлове, от тестове.

Допълнителна информация и насоки

На това ниво не се очаква кандидатите да разбират напълно детайлите на сложен документ от правила и условия, така че оценителите трябва да създадат подходяща безопасна среда за тях, докато се учат. Достатъчно е кандидатите да осъзнават и демострират в действията си нуждата от това да се уважават условията на софтуерните лицензи или местните правила и процедури.

3.  ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

3.1 Мога да използвам получени данни за достъп до необходимите технологии за съвместни задачи

Кандидатът трябва да демонстрира, че може да следва инструкции като създаде и настрои акаунт в сайт за съвместна работа, форум или е-мейл списък (newsletter), като регистрира потребителско име и подходяща парола.

Доказателства: От наблюдения на оценителя и свидетелства от съвместната работа.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да знаят как да се съгласят с условията за ползване и да осъзнават възможните последици от тези условия. Всички, демонстриращо компетентност над следване на базови инструкции, показва представяне, надхвърлящо това ниво.

3.2 Мога да правя основни настройки на технологии за сътрудничество

Работата по този критерий ще зависи от избраната технология и среда. Посочените примери не са задължителни за следване.

Доказателства: От наблюдения на оценителя и свидетелства от съвместната работа.

Допълнителна информация и насоки

Примерите могат да включват настройване на уеб браузър за различна разделителна способност на екрана (резолюция) с помощта на клавишните комбинации CTRL + и CTRL – , запазване на адрес (bookmark) на често използвани сайтове, смяна на тема (или още темплейт, шаблон – Бел. пр.). Допустимо е оценяване на критерия и в контекста на насторйки на Скайп или смартфон.

3.3 Мога да сменя средата на технологии за сътруничество

Този критерий се отнася до контекста и потребителския интерфейс и може да варира според различните използвани технологии.

Доказателства: От наблюдения на оценителя и свидетелства от кандидатите за промени, направени от тях в работната среда.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатът трябва да пробва различни теми (още и шаблони, в някои преводи – Бел. пр.) или подобни промени, които влияят върху работната среда, като например премахване на лентите с инструменти, за да се освободи повече пространство за работа, промяна чрез WYSIWYG редактор на текст и html-изглед на уеб страница, достъп до страницата от различни уе браузъри или от компютри и други устройства с различна операционна система.

3.4 Мога да настройвам и използвам четец на данни за внасяне на информация

Четец на данни е всяко устройство, което приема данни като вход. Четци на данни са например микрофон, цифрова камера, скенер. Кандидатът трябва да демонстрира, че може да използва тези устройства за извличане на информация, която кандидатът може да обработи и организира, така че да постави данните в логическата структура на съвместна работа.

Доказателства: От съдържанието на уеб страниците и наблюденията на оценителя.

Допълнителна информация и насоки

Със структурирана подкрепа кандидатите могат да обработвят и организират информация в логически структури и да предоставят тази информация на проекта, по който работят съвместнос други хора. На това ниво кандидатите трябва да следват предварително определени модели и инструкции. Пример за работа на това ниво може да е правенето на снимка с цифров фотоапарат или мобилен телефон, обработване на снимката и поставянето й на споделена уеб страница като част от съвместен проект, инсталиране на Скайп и започване на видеоконферентен разговор, записване на пдкаст и качването му в блог и т.н.

3.5 Мога да определя защо и как са настроени нивата на достъп, за да се позволи на други да имат достъп до информация

Кандидатите трябва да разбират, че различните потребители изискват различни нива на достъп до системите. Те трябва да са в състояние да разграничат „Администратор“, „Регистриран потребител“ и „Нерегистриран потребител“ като три основни ключови роли, използвани в повечето софтуерни системи за съвместна работа.

Доказателства: От набюдения на оценителя и съдържанието на уеб страници или файлове.

Допълнителна информация и насоки

Някои хора имат нужда от пълен достъп за администриране на системите, но те трябва да са доверени и надеждни. Ако всеки има достъп до акаунтите на всички останали, то не може да става и дума за поверителност. Някои страници може да съдържат поверителна информация, докато други може да се разпространяват публично, включително с достъп за редактиране, като в случая с Wikipedia.

Регистриран (или още „авторизиран“, в някои преводи – Бел. пр.) потребител е този, кйто има създаден потребителски акаунт. Такива хора имат проследима идентичност и могат да бъдат проследени, ако например правят опити да навредят на платформата, нарушават правилата за допустимо ползване или притесняват други потребители. Нерегистриран потребител е този, който само използва системата без да въвежда потребителско име и парола. Обичайно, макар да има значителни разлики в това, според вида и характера на конкретната система, такива потребители има силно ограничени възможности. Най-често те могат да преглеждат създадено и публикувано съдържание, да добавят коментари, понякога дори да редактират публични страници.

Всичко това е част от използването на ИКТ по безопасен и отговорен начин и трябва да бъде свързано с подходящи критерии в дрги модули. На това ниво е достатъчно разграничаването на трите основни роли и разбирането на различията между тях. Демонстрирането на задълбочено познание е индикатор за работа, надхвърляща текущото ниво (EQF 2).

4.  ДОПРИНАСЯНЕ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

4.1 Допринасям отговорно и активно за съвместната работа

Кандидатите трябва да покажат, че следват правилата на „netiquette“, уважават приноса на други хора, избягват да доминират или да не отговарят на съобщения при работа върху обща задача.

Доказателства: От съдържанието на уеб страници и файлове, от наблюдения на оценителя.

4.2 Допринасям за създаването и архивирането на определените резултати на съвместната работа

Трябва да има ясно доказателство за приноса на кандидата към завършено представяне на съвместна работа, документирано в неговите лични уеб страници или блог.

Доказателства: От наблюдения на оценителя, документация в блогове, уеб страници или файлове.

4.3 Мога да определя кога има проблем с технологиите за сътрудничество и къде да потърся помощ

Кандидатите трябва да могат да установяват проблеми, които пречат на работата им или снижават нейното качество и ефективност, и да предприемат мерки за отстраняването им. Кандидатите трябва да реагират търпеливо на подобни ситуации.

Доказателства: От наблюдения на оценителя, документация в блогове, уеб страници или файлове.

Допълнителна информация и насоки

Този критерий се отнася само до установяване на проблем. Оценителят и колеги/други обучавани са представляват непосредствена възможност за получаване на помощ, но търсене в интернет също е възможна реакция. Кандидатите трябва започват да осъзнават, че интернет форумите и общностите създадени около отделен софтуерен продукт или платформа, представляват богат източник на безплатни съвети.

4.4 Мога да се справя с прости проблеми при използване на технологии за сътрудничество

Кандидатите трябва да могат да следват помощните файлове на екрана си и да знаят кого и къде да потърсят за квалифицирана експертна помощ. Трябва също да могат да проверяват и отстраняват самостоятелно най-очевидните проблеми.

Доказателства: От наблюдения на оценителя, документация в блогове, уеб страници или файлове.

Допълнителна информация и насоки

Примерите могат да включват проверка дали захранващте кабели са свързани, дали настройките са подходящи за желаната цел, дали използваният браузър е с актуална версия или е стар и не отговаря на съвременните стандарти. На това ниво е уместно да се очаква кандидатите да установят, че има някакъв проблем, и да търсят помощ. Те трябва да могат да се справят сами в ситуации с очевидна причина за проблема (напр. разкачен кабел) и да бъдат търпеливи. Ако кандидатът е особено добър в решаването на проблеми и помага на други, то той следва да бъде оценен с „H“ и да бъде взета предвид готовността му да покрие критерия на по-високо ниво (Gold).

Модериране и проверка

Оценителят трябва да поддържа и съхранява бележките си за поставените оценки за всеки кадидат и да записва всички важни обстоятелства за тях. Оценителите трябва да са подготвени да влязат в диалог и предоставят бележките от оценяването на акаунт мениджъра чрез онлайн дневника. Те трябва да са готови да представят доказателства, които служат за база за поставените оценки, чрез препратка към е-портфолиото на кандидата и чрез подписани свидетелства от наблюдение на живо, свързани с критериите и отговарящи на оценката в онлайн дневника. За да разреши сертифицирането, акаунт мениджърът трябва да се увери, че преценките на оценителя са обосновани.