Silver 5


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/edunetbg.org/public_html/wp-content/themes/ananya/template-parts/posts/entry-content.php on line 32

Критерии за оценка, ниво Silver
Модул 5: Софтуер за електронни таблици

1.Използване на електронни таблици за въвеждане, редактиране и оргнизиране на числови и други данни

1.1 Мога да определя какви числови и други данни са необходими и как трябва да бъде структурирана електронната таблица, за да отговори на нуждите
1.2 Мога да въвеждам и да редактирам правилно числови и друг вид данни
1.3 Мога да запазвам и да възстановявам ефективно файлове с електронни таблици, като следвам насоки и утвърдени практики

 

2. Използване на подходящи формули и инструменти за обобщаване и представяне на информация от електронната таблица

2.1 Мога да определя как да обобщя и да представя исканата информация
2.2 Мога да използвам функции и формули, за да осигуря исканите изчисления
2.3 Мога да използвам инструментите и техниките на електронните таблици, за да обобщя и представя информация

 

3. Избиране и използване на подходящи инструменти и техники за ефективно представяне на информация от електронната таблица

3.1 Мога да избирам и използвам подходящите инструменти и техники, за да форматирам клетките на електронната страница, редовете и колоните
3.2 Мога да идентифицирам вида на диаграма или графика и да ги използвам в представянето на информациите
3.3 Мога да избирам и използвам подходящи инструменти и техники за създаване, развиване и форматиране надиаграми и графики
3.4 Мога да избирам и използвам подходящото разположение на страницата, за да представя и отпечатам информация от електронната таблица
3.5 Мога да проверя дали информацията от електронната таблица отговаря на изискванията, като използвам инструменти и правя корекции, когато е необходимо

РАЗШИРЕНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ, РЕДАКТИРАНЕ И ОРГНИЗИРАНЕ НА ЧИСЛОВИ И ДРУГИ ДАННИ

1.1 Мога да определя какви числови и други данни са необходими и как трябва да бъде структурирана електронната таблица, за да отговори на нуждите

Кандидатите трябва да могат да изпълнят обикновена практическа задача по определяне на данните, които трябва да се включат в електронна таблица, за да се отговори на изискванията.

Доказателства: От електронните таблици, създадени от кандидата, и от записи от процеса на планиране на данните.

Допълнителна информация и насоки

Плановете на кандидата трябва да демонстрират как е разработено структурирано решение за представяне на комбинация от числа, диаграми и текст, чрез използването на компоненти на таблицата като клетки, редове, колони, табове, страници и техните подредби. Оценителите могат да осигурят шаблони и насоки, но кандидатите трябва да могат поне да определят нужните данни и как те следва да бъдат представени за обикновени поводи и ситуации. Ако кандидатите могат да опишат как трябва да се структурира електронна таблица със значителна сложност, то това се счита за представяне, надхвърлящо изискванията на нивото. Типичен проект за електронна таблица на това ниво са например създаване на модел за таблица за умножение, обикновено изчисляване на приходи и разходи, графично представяне на количеството валежи за всеки месец от годината и др.

1.2 Мога да въвеждам и да редактирам правилно числови и друг вид данни

Кандидатът трябва да събере данни, да провери верността им и възможността за определен уклон и да ги въведе в електронна таблица.

Доказателства: От файловете с електронни таблици на кандидатите.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатът трябва да докаже способността да копира от една клетка в друга, възпроизвеждане на клетки, добавяне на редове и колони към работния лист. Ако демонстрира по-задълбочени умения, това би следвало да се оцени с „H“ и да се прецени готовността му за покриване на ниво Gold (EQF 3).

1.3 Мога да запазвам и да възстановявам ефективно файлове с електронни таблици, като следвам насоки и утвърдени практики

Кандидатите трябва да покажат, че могат да съхраняват файлове на разумни и логични места в техните компютри и че могат по-късно да намерят и отворят такива файлове.

Доказателства: От файловете с електронни таблици на кандидатите и наблюдения на оценителя.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатът трябва да използва логически имена за файлове и директории, организирайки данните така, че да бъдат лесни за намиране. Той трябва да демонстрира способността да създаде нов файл, да именува и преименува файлове, да ги отпечатва, отваря и съхранява, да използва „запазване като…“ за съхраняване на файла в отворен формат като .ods и csv, да отпечатва частична информация от таблицата. Оценителите трябва да насърчават използването на генерираната от електронната таблица информация, напр. диаграма или таблица, в различен контекст, напр. уеб страница или блог. Трябва да бъде обяснено защо е добре да не се използва затворен файлов формат при качване на файл, предназначен за сваляне от потребители. Уместно е работата по този критерий да се обвърже с модула за съвместна работа като се използват онлайн софтуерни решения, напр. Google Docs, Editgrid, Zohosheet, NumSum.

2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ФОРМУЛИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБОБЩАВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЕЛЕКТРОННАТА ТАБЛИЦА

2.1 Мога да определя как да обобщя и да представя исканата информация

Кандидатите трябва да организират и обработят данните в електронната си таблица, така че да тя да отговаря на конкрентните нужди. Обработката трябва да включва извеждане на междинни и крайни суми, сортиране и табулация на данни.

Доказателства: От файловете с електронни таблици на кандидатите.

Допълнителна информация и насоки

Тъй като ключовата дума тук е „определяне“, на кандидатите трябва да се предоставят базови структури с данни. Ако кандидатите покажат, че могат да създадат точна и вярна последователност от указания за обобщаване на данни, това следва да бъде оценено с „H“, а оценителите следва да преценят готовността за покриване на ниво Gold. Представяне на ниво Silver би могло да е използване на формула за сумране на цената на пет различни артикула, извеждането на сумата, коригирана с 10% отстъпка вдруга клетка, цената с включен ДДС в трета клетка. Оцентелите трябва да осигурят структурирана подкрепа под формата на подготвени шаблони, ясни и прости инструкции за работа. Кандидатите трябва да осъзнават, че въпреки че изчисленията изглеждат моментални, редът на изчисляване оказва влияние и че точността на данните също е много важна.

2.2 Мога да използвам функции и формули, за да осигуря исканите изчисления

На кандидатите трябва да се осигури възможност да използват набор от функции на електронните таблици, включително аритметичните операции събиране, изваждане, умножение, деление, сума, средна стойност, закръгляване. Формулите може да бъдат предварително предоставени, но кандидатите трябва да демонстрират способност да ги използват.

Доказателства: От файловете с електронни таблици на кандидатите и друга документация.

Допълнителна информация и насоки

Те трябва да използват прости формули, за да създадат модели, в които могат да правят изменения в променливите и да обяснят влиянието им. Пример за това може да бъде създаването на такъв модел, в който една променлива е обвързана с формули в няколко клетки от една таблица (напр. таблица за умножение) и промяната на стойността на тази единствена променлива води до различен резултат, изчислен от формулите. Ако кандидатите изпълнят тези изисквания само след най-общи указания, те трябва да получат оценка „H“ и оценителят следва да направи преценка за възможността за покриване на ниво Gold (EQF 3).

2.3 Мога да използвам инструментите и техниките на електронните таблици, за да обобщя и представя информация

Кандидатите трябва да използват електронни таблици, за да обобщят и покажат информация, получена от данни, които са били осигурени на кандидатите или са били събрани от тях самите. Те ще осигурят логическа структура на работата си, за да могат да я представят ясно пред позната аудитория.

Доказателства: От файловете с електронни таблици на кандидатите и друга документация.

Допълнителна информация и насоки

Работата в таблиците може да споделена чрез Google Docs или друг подобен софтуер – изследването и задълбочаването на опита в тези електронни таблици е отлична връзка между този модул и модула за използване на технологии за сътрудничество. Кандидатите трябва да разбират, че електронните таблици са най-полезни за числови данни и за относително малки масиви. При много подробни и детайлни набори от данни по-подходящи са системите за управление на бази данни.

3. ИЗБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНИКИ ЗА ЕФЕКТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЕЛЕКТРОННАТА ТАБЛИЦА

3.1 Мога да избирам и използвам подходящите инструменти и техники, за да форматирам клетките на електронната страница, редовете и колоните

Кандидатите трябва да са способни да идентифицират и избират подходящи настройки на таблицата, за да форматират работата си по ясен и ефективен начин. Те трябва да могат да нагласят ширината и височината на редове, колони и клетки, да прилагат стилове към таблици, да подравняват данни.

Доказателства: От файловете с електронни таблици на кандидатите и друга документация.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да се постарят да използвата числа, валути, проценти, брой знаци след десетичната запетая, шрифт, подравняване, рамки, фон, височина, широчина. Самостоятелността при работа с голям набор инструменти за форматиране с цел ясно и атрактивно представяне на данни е индикатор за оценка „H“. Същото важи и за случаи, в които кандидатите планират и разработват структурирани решения за проблеми, комбинирайки по-голям брой инструменти и похвати.

3.2 Мога да идентифицирам вида на диаграма или графика и да ги използвам в представянето на информациите

Кандидатите трябва да могат да определят подходящ тип визуализация на данните, като оценят предимствата и недостатъците на представяне тип хистограма, стълбова диаграма, кръгова диаграма, линейна диаграма.

Доказателства: От файловете с електронни таблици на кандидатите и друга документация, както и от наблюдения на оценителя.

Допълнителна информация и насоки

  • Хистограмите обичайно показват количеството тчки, които попадат в различни числови зони (range)
  • Стълбовата диаграма (bar chart) използва стълбчета, за да показва честота или стойности под различни категории
  • Кръговата диарама оказва процентни стойности за всяко „парче“от кръга
  • Линейната диаграма е двуизмерно поле, в което се нанасят последователни стойности за избрани променливи

3.3 Мога да избирам и използвам подходящи инструменти и техники за създаване, развиване и форматиране надиаграми и графики

Кандидатите трябва да покажат способност да създават различни видове диаграми. Те трябва да могат да представят информация със заглавие, етикети на осите и легенда, с конкретно предзначение и за позната аудитория.

Доказателства: От файловете и уеб страниците на кандидатите.

3.4 Мога да избирам и използвам подходящото разположение на страницата, за да представя и отпечатам информация от електронната таблица

Кандидатите трябва да покажат умения за избор на налични подредби (layout) на страниците с информация, включващи размер, ориентация, полета, номера на страници, дата и час. Представянето трябва да има конкретно предназначение и да е планирано за позната ауитория.

Доказателства: От файловете и уеб страниците на кандидатите

Допълнителна информация и насоки

Този критерий предполага използването на предварително подготвени шаблони.

3.5 Мога да проверя дали информацията от електронната таблица отговаря на изискванията, като използвам инструменти и правя корекции, когато е необходимо

Кандидатите трябва да оценят качеството на техните решения спрямо зададени критерии, включително проверка на точността на числата, формулите и текста, точност на резултатите, уместност на избраните виове графики и диаграми.

Доказателства: От файловете и уеб страниците на кандидатите.