Нива на квалификациите на INGOT

Рамковият документ, който урежда съпоставимостта на квалификациите в Европейския съюз се нарича Европейска квалификационна рамка (ЕКР).

Рамката представлява референтен инструмент, позволяващ бързо сравняване на квалификации, присъждани в отделните страни-членки. Великобритания е сред първите държави, които изпълняват това изискване, а INGOT квалификациите са приравнени към ЕКР както следва:

UK Entry Level 1 (Bronze 1)
> под ниво 1 в ЕКР
UK Entry Level 2 (Bronze 2)
> под ниво 1 в ЕКР
UK Entry Level 1 (Bronze 3)
> ЕКР ниво 1
UK Level 1 (Silver)
> ЕКР ниво 2
> това ниво отговаря на първа степен на професионална квалификация в България
UK Level 2 (Gold)
> ЕКР ниво 3
> > това ниво отговаря на втора степен на професионална квалификация в България
UK Level 3 (Platinum)
> ЕКР ниво 4
> това ниво отговаря на трета степен на професионална квалификация в България

Схемата показва още начина, по който са приравнени към ЕКР квалификациите в България, както и съответствието на INGOT нивата на нивата от Националната квалификационна рамка на България.