Обучение на оценители

Обучение и сертифициране на оценители

INGOT моделът е характерен с отворения подход, позволяващ гъвкавост при работа и интеграция в различни механизми за обучение и оценяване. Самото оценяване в INGOT пък се основава на съпоставяне на доказателства за извършени от кандидатите дейности с установени критерии – според модула и нивото на INGOT.

Обучението на оценители в България се извършва от INGOT Център България с разрешението и под наблюдението на TLM. Оценителите получават сертификати, които им дават право да работят с кандидати и да поставят оценки на тяхната работа. Те могат да извършват оценки само до нивото, за което са сертифицирани, т.е. оценител, обучен и сертифициран на ниво Bronze има право да оценява кандидати само на ниво Bronze, докато оценител на ниво Gold може да работи с кандидати от всички нива.

Няма формални ограничения за това кой може да бъде оценител. Най-често желание за това изразяват действащи учители по информационни технологии, но моделът е отворен и всеки може да стане INGOT оценител. Важно е оценителите да разбират материята достатъчно добре, за да бъдат адекватни преценките им.

Оценителите спазват стриктно система от принципи и процедури, които осигуряват последователността и точността на поставяните оценки, а работата им се наблюдава периодично. Контролът върху работата и подкрепата са особено засилен в първата година от работата като INGOT оценители.

Основната цел на обучението е да се постигне правилно разбиране за модела, за нивата, модулите и критериите, както и тяхната еднаква интерпретация във всички академии и държави, в които се предлага моделът INGOT.