Обща информация за INGOT квалификации – ниво Gold

Общо описание за квалификации от ниво Gold

Постигане на ниво Gold (ЕКР ниво 3) отразява способността за избор и използване на подходящи знания, идеи, умения и процедури за изпълнение на добре дефинирани задачи:

 • набор от познавателни и практически умения, необходими за изпълнение на задачи и решаване на проблеми чрез подбор и прилагане на основни методи, инструменти, материали и информация;
 • интерпретиране на подходяща информация и идеи, осъзнаване и подбор на видовете информация, които са подходящи в конкретната област на обучение или работа;
 • поемане на отговорност за изпълнение на задачи при работа или обучение;
 • приспособяване на собственото поведение към обстоятелствата при решаване на проблеми;
 • демонстриране на самостоятелност и способност за преценка;
 • оценяване на ефективността на действията.

Изисквания

 • Стандартите трябва да бъдат потвърдени от оценител, обучен на ниво Gold или на по-високо ниво.

 • Оценителите трябва да вписват преценките си за работата и напредъка на кандидатите като записи в онлайн дневника на сертификационния сайт (http://awards.theingots.org).

 • Кандидатите трябва да разполагат с портфолио с примери и доказателствен материал за ежедневната  си работа, послужили като основа за оценка на резултатите. Кандидатите трябва да се уверят, че подходящите уеб страници са на разположение при поискване от оценител или модератор, чрез предоставяне на URL.

 • Когато кандидатът събере доказателства за съответствие с всички критерии, чиито спецификации са поочени по-долу, оценителят може да поиска присъждане на квалификация като използва връзката в сертификационния сайт. Модераторът ще поиска случайна извадка от доказателства за работата на кандидатите, за да потвърди преценката на оценителя.

 • Когато модераторът е уверен, че доказателствата са достатъчни, за да бъде присъдена квалификация, успехът на кандидата ще бъде потвърден и сертификатът ще бъде достъпен за отпечатване от уеб сайта.

 • Завъшването на това ниво би отнело на обучавания около 160 часа работа – по 10 часа за всеки от кредитите в задължителните и допълнителните модули.