Обща информация за INGOT квалификации – ниво Platinum


Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/edunetbg.org/public_html/wp-content/themes/ananya/template-parts/posts/entry-content.php on line 32

Общо описание за квалификации от ниво Platinum

Постигане на ниво Platinum (ЕКР ниво 4) отразява способността за идентифициране и използване на подходящо разбиране, методи и умения за изпълнение на задачи и адресиране на проблеми, които – макар и добре дефинирани – притежават комплексен характер. Това включва поемане на отговорност за иницииране и завършване на задачи и процедури, както и самостоятелност и упражняване на преценка в рамките на ограничени параметри. Нивото отразява осъзнаване на различните перспективи или подходи в рамките на дадена област на учене или работа:

 • използване на фактологично и теоретично разбиране за изпълнение на задачи и проблемим, които може да имат комплексен и нерутинен характер;
 • адресиране на задачи и проблеми с комплексен и нерутинен характер;
 • идентифициране, избор и използване на подходящи умения, методи и процедури;
 • извършване на подходящи проучвания за определяне на начина на действия;
 • преглед на ефективността на използваните методи и действия;
 • поемане на отговорност за иницииране и завършване на задачи, вкл. отговорност за наблюдение и насочване на работата на други хора;
 • демонстриране на самостоятелност и способност за преценка в рамките на ограничен брой параметри по отношение на информация и идеи.

Изисквания

 • Стандартите трябва да бъдат потвърдени от оценител, обучен и сертифициран на ниво Platinum.

 • Оценителите трябва да вписват преценките си за работата и напредъка на кандидатите като записи в онлайн дневника на сертификационния сайт (http://awards.theingots.org).

 • Кандидатите трябва да разполагат с портфолио с примери и доказателствен материал за ежедневната  си работа, послужили като основа за оценка на резултатите. Кандидатите трябва да се уверят, че подходящите уеб страници са на разположение при поискване от оценител или модератор, чрез предоставяне на URL.

 • Когато кандидатът събере доказателства за съответствие с всички критерии, чиито спецификации са поочени по-долу, оценителят може да поиска присъждане на квалификация като използва връзката в сертификационния сайт. Модераторът ще поиска случайна извадка от доказателства за работата на кандидатите, за да потвърди преценката на оценителя.

 • Когато модераторът е уверен, че доказателствата са достатъчни, за да бъде присъдена квалификация, успехът на кандидата ще бъде потвърден и сертификатът ще бъде достъпен за отпечатване от уеб сайта.

 • Завъшването на това ниво би отнело на обучавания около 160 часа работа – по 10 часа за всеки от кредитите в задължителните и допълнителните модули.