Bronze 3.1

Критерии за оценка, ниво Bronze 3
Модул 1: Подобряване на ефективността чрез използване на ИТ

Планиране на използването на подходящи ИТ системи и софтуер, отговарящи на изискванията

1.1 Мога да установя предназначението и смисъла от използването на ИТ
1.2 Мога  да планирам как да се изпълни задачата чрез използване на ИТ
1.3 Мога да избера подходящи ИТ системи и софтуерни приложения
1.4 Мога да идентифицирам основните правни и други ограничения, влияещи на използването на ИТ системите и софтуера

Използване на ИТ системи и софтуер за извършване на планирани задачи

2.1 Мога да използвам предварително зададени практики за подобряване на производителността
2.2 Мога да използвам ИТ за изпълнение на планирани задачи

Преглед на избраните и използвани ИТ системи и софтуер за задачи

3.1 Мога да направя преглед на резултатите от изпълнената задача
3.2 Мога да установя силните и слабите страни на ИТ системите и софтуера, използвани за задачата
3.3 Мога да установя начини за подобряване на резултатите от изпълнените задачи

РАЗШИРЕНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Обучаваният на това ниво (EQF 1) ще става все по-способен да използва умения, знания и разбиране, за да изпълнява обикновени и структурирани задачи с малки насоки и напътствия. Кандидатите ще започват да свързват отделни задачи с по-широк контекст и ще осъзнават последствията от своите действия както върху тях самите, така и върху други хора. Макар и все още да им е нужна известна подкрепа, те ще трябва да демонстрират нарастваща способност да работят самостоятелно по обикновени и структурирани задачи.

Една дейност обикновено се смята за структурирана, когато:

* има няколко стъпки, които трябва да се извършат в последователност; и
* обучаваният има възможност да изпълни тази последователност или получава ясни насоки.

1. КАНДИДАТИТЕ ЩЕ ПЛАНИРАТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОДХОДЯЩИ ИТ СИСТЕМИ И СОФТУЕР, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА

1.1 Мога да установя предназначението и смисъла от използването на ИТ

Кандидатите трябва да покажат, че оценяват специфичните ползи от употребата на ИТ в по-широкия контекст на тяхната работа. Това може да стане под формата на идентифициране на ползите от задачите, които те сами са си поставили или пък са били поставени от други. Например, те може да посочат, че целта на дадена уеб страница е да направи работата им достъпна до по-широк кръг потребители. Може да заявят, че е по-лесно да се надгради върху вече съществуващи ресурси, вместо да се започва от нулата. Кандидатите трябва да използват придобития опит от завършените задачи, за да предложат ситуации, в които информационните технологии биха били полезни за постигане на бъдещи цели.

Доказателства: Документи от планирането и от описанието на ежедневната работа.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да се ангажират в дискусия върху това дали според тях ИТ може да са от полза в редица ситуации, надхвърлящи ползването на настолен компютър и включващи някои от новите цифрови технологии и устройства, чрез които може да се подобри животът и работата на хората.

1.2 Мога  да планирам как да се изпълни задачата чрез използване на ИТ

Кандидатите трябва да планират решения, които комбинират и прецизират различни форми на информация. Например, може да се направи обикновен план, за да се демонстрира как се връзва някакъв вид възел или пък вратовръзка – кандидатите ще имат нужда от цифров фотоапарат, за да документират стъпките, софтуер за обработка на графични файлове, за да редактират снимките и уеб страница, за да покажат снимките, заедно с придружаващите ги текстове и/или звукови файлове със записано в тях описание. На това ниво е достатъчно кандидатите да представят обикновен план, посочващ какво е необходимо да се направи, както и набелязаните стъпки.

Доказателства: От файлове и примери от ежедневната работа.

Допълнителна информация и насоки

На това ниво се препоръчва структурирана подкрепа под формата на модели и примери. Обикновените модели за планиране трябва да включват необходимите основни ресурси, какво трябва да се прави с тях, както и предварителна оценка на времето, което биха отнели отделните стъпки и задачи. Планирането може да бъде групова дейност, но в този случай ще е необходима допълнителна подкрепа. При подобни групови дейности трябва да е много ясно, че  нужно отделните кандидати да докажат, че владеят способността да планират, следвайки структурирани насоки, и че не участват формално в групата, оставяйки отговорността за работата на другите.

1.3 Мога да избера подходящи ИТ системи и софтуерни приложения

За да изберат подходящи ИТ системи и софтуерни приложения, кандидатите трябва да имат известен опит в начините, по които тези инструменти могат да подпомогнат работата им, както по отношение на техните силни и слаби страни. Кандидатите трябва да покажат, че могат да избират по рационален и независим начин сред известен брой инструменти.

Доказателства: От преки наблюдения и примери от ежедневната работа.

Допълнителна информация и насоки

Възходът на безплатния софтуер и софтуерът с отворен код, достъпен чрез интернет, е една от най-големите промени в глобалната ИТ индустрия. Част от софтуера е безплатен за ползване, а друга част изисква заплащане на лицензни такси. OpenOffice.org и Micosoft Office са ярки примери за това. Някои приложения могат да се ползват на компютри, ползващи различни операционни системи (cross-platform), а това е важно, защото предоставя възможност за избор. Добри примери в тази област са уеб браузърът Firefox, програмите за обработка на векторна и растерна графика Inkscape и GIMP, OpenOffice и Audacity. Смартофоните на Google (Google Android) използват софтуер с отворен код, за да насърчат разработчиците да оформят различна функционалност, докато I-phone на Apple работи само със софтуер на производителя. Операционната система Windows е най-голямата цел за вируси и шпионски софтуер, но за тази платформа има повече софтуер, отколкото за други операционни системи. Сравненията не са еднозначни и потребителите трябва да са наясно с предимствата и недостатъците. Причините за избор на ИТ системи може да са основани на цена, наличност, адекватност спрямо изискванията на задачата, уязвимост от вируси и злонамерен софтуер (malware), етични съображения, свързани с отворените стандарти. На това ниво е достатъчно кандидатите да са запознати с известен брой причини за избор на дадена ситема или софтуерно приложение, но оценителите трябва постоянно да се стараят да разширят познанието на кандидатите и тяхното разбиране по тази тема, за да могат да вземат информирани решения в бъдеще.

1.4 Мога да идентифицирам основните правни и други ограничения, влияещи на използването на ИТ системите и софтуера

Тук съществуват три основни въпроса: авторски права и лицензиране, безопасност и сигурност, технически ограничения. Кандидатите трябва да разбират, че само защото е лесно да се копира и разпространи цифрова информация, това не е задължително позволено от закона. От друга страна, лицензирането на авторска работа за свободно ползване означава, че тази работа ще бъде видяна и/или използвана от много по-широк кръг хора. На това ниво кандидатите все още следва да бъдат наблюдавани по отношение на безопасността и сигурността. Вероятно е те все още да нямат достатъчен опит, за да бъдат самостоятелни и да действат автономно, по сигурен и безопасен начин, когато работят онлайн. Те трябва да разбират основните положения, свързани с употребата на пароли, нуждата от сътрудничество и отговорно поведение и необходимостта да информират по-опитен човек, ако се сблъскат със ситуация или поведение, които изглеждат незаконни или неприемливи.

Доказателства: От наблюденията върху ежедневната работа и поведението на кандидатите, файлове, тестове и други записи.

2. ОБУЧАВАНИЯТ ЩЕ ИЗПОЛЗВА ИТ СИСТЕМИ И СОФТУЕР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАНИРАНИ ЗАДАЧИ

2.1 Мога да използвам предварително зададени практики за подобряване на производителността

Надграждайки над изискванията на предходното ниво, тук кандидатите следва да използват увеличен брой клавишни комбинации, като например CTRL+C за копиране и CTRL+V за поставяне, CTRL+Z за отмяна на последната операция. Кандитите трябва да оценяват, че често използвани последователности от клавиши могат да бъдат автоматизирани и че използването им подобрява ефективността на работата.

Доказателства: От преки наблюдения върху поведението на кандидатите и файлове със записи от еедневната работа.

Допълнителна информация и насоки

Надграждайки над предходното ниво, предоставянето на възможности за написване на обикновени, прости програми, ще помогне на обучавания да разбере как се формулират предварително настроени автоматизирани практики (routines). Други възможности са формулите в електронни таблици и записването на обикновени макроси на клавиатурата. Формула, сумираща числата в колона на електронна таблица, представлява именно такова автоматизиране на обичайни, често срещани операции, защото каквито и числа да бъдат въведени, сумата ще бъде изчислена благодарение на форулата. Свързването на колона с числа за създаването на диаграма е по същество автоматизиране на процеса на създаване на диаграми. При записване на макроси, програмата съхранява последователност от клавишни комбинации (вкл. въвеждане на данни), движения  операции с мишката (напр. попълването на формуляр). Уеб браузърите използват същия принцип, когато запаметяват вашето потребителско име и парола. Важно за кандидатите е да научат кои са подходящите начини за подобряване на производителността чрез използване на автоматизирани практики.

2.2 Мога да използвам ИТ за изпълнение на планирани задачи

Кандидатите трябва да надграждат над изискванията на предходното ниво и да демонстрират, че могат да използват набор от ИКТ инструменти и техники, за да прецизират и развият информацията, необходима за извършване на техните задачи. Това може да стане като подготвят картинка за поставяне в уеб страница, редактиране на информация с цел опростяване, създаване на схема или диаграма за информационен постер. Кандидатите могат да използват аудио софтуер за обработване на файла, ако подготвят подкаст (асинхронен аудио или видео файл – бел. пр.). Audacity е безплатно приложение с отворен код, подходящо за тази цел. Кандидатите трябва да могат да форматират информация, така че тя да е представена по ясен и ефективен начин. На това ниво е достатъчно да се представи съчетание от текст и графики.

Доказателства: От преки наблюдения върху поведението на кандидатите и файлове със записи от ежедневната работа.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да са в състояние да използват модели, за да изследват взаимовръзката между входни данни и резултати, както и да обяснят как тези модели работят. Пример за това може да е електронна таблица, в която въвеждането на едно число запълва с данни цяла таблица (напр. таблица за умножение). Най-общо казано, кандидатите трябва да разбират, че входните данни се обработват от компютъра, за да се постиге желан резултат. Обяснението на моделите може да бъде устно или писмено.

В процеса на събиране, съхраняване и достъп до информация, кадидатите трябва да демонстрират, че могат да прехвърлят данни между различни устройства за съхранение, напр, USB флаш памет или външен диск, прехвърляне на данни по мрежов интрфейс от сървър към работна станция и др.

3. ОБУЧАВАНИЯТ ПРАВИ ПРЕГЛЕД НА ИЗБРАНИТЕ И ИЗПОЛЗВАНИ ИТ СИСТЕМИ И СОФТУЕР ЗА ЗАДАЧИ

3.1 Мога да направя преглед на резултатите от изпълнената задача

Кандидатите трябва да могат да правят коментари върху избраното от тях решение на обикновена задача или проблем. Това може да стане устно или писмено. Тази задача може да е стъпка към по-комплексна задача, но на това ниво е достатъчно да комуникират доколко постигнатите цели отговарят на намеренията, както качеството на работата и резултатите.

Доказателства: От устна комуникация, файлове и примери от ежедневната работа.

Допълнителна информация и насоки

Пример проект би могъл да бъде представянето на постер, посочващ въпросите на безопасността при използване на интернет. Кандидатите могат да извършат преглед на резултатите под формата на коментари от техни колеги или други обучавани за това колко ефективен би бил такъв постер, доколко резултатът е визуално и естетически издържан, дали са използвани правилни думи и дали са изписани правилно, подходящи за целта ли са били избраните софтуерни инструменти и хардуерни устройства.

3.2 Мога да установя силните и слабите страни на ИТ системите и софтуера, използвани за задачата

Кандидатите следва да надграждат над изискванията на предходното ниво като правят свои собствени обикновени списъци със силни и слаби страни, за което да използват от по-малко подкрепа. На тяхно разположение може да има различни инструменти, напр. у дома, в училище, на работа, и техните списъци може да отразяват това.

Доказателства: От записи на прегледа на работата в уеб страници или от файлове, изброяващи прости категории от предимства и недостатъци.

Допълнителна информация и насоки

В ретроспекция, повечето инструменти за подобряване на продуктивността изискваха скъпи лицензи, което правеше трудно използването на един и същи софтуер на различни места. Това пораждаше въпроси за степента на включване и за разслоение на икономическа основа. С появата и разпространението на софтуера с отворен код това се промени и в основната си част всички основни инструменти за подобряване на продуктивността станаха достъпни, без разходи за лицени. Това е възможност да се обогати спектърът от инструменти и да се подложи на дискусия използването на ИТ у дома и на работа, предимствата от това да се ползват едни и същи инструменти без значение от физическото място на изпълнение на проект или задача, етичните аспекти на предлагането и изплзването на продукти, които налагат на потребителя високи цени само поради нуждата от съвместимост, както и редица други въпроси от правно и икономическо естество. На това ниво е достатъчно кандидатите да са в състояние да идентифицира най-общо силните и слаби страни, а също и да оценяват тяхната важност.

3.3 Мога да установя начини за подобряване на резултатите от изпълнените задачи

Кандидатите трябва да покажат, че могат да набележат начини за подобряване на тяхната работа, акцентирайки върху целите, поставени по време на планирането.

Доказателства: От наблюдения на оценителя за поведението и взаимоотношенията с колеги и други обучавани, както и от записани начини за подобряване на конкретни елементи от работата.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да трупат нарастващ опит, за да могат да вземат по-добри решения за начините за подобряване на работата. Те трябва да започват да виждат „голямата картина“ и да осъзнават мястото и влиянието на тяхната работа върху тях самите и върху други хора. Увереността при правене на избори вземане на решение трябва да нараства, заедно с разбирането за стъпките, необходими за изпълнение на обикновени и познати задачи. Кандидатите трябва да киментират дали се възприемат като активни участници в общ проект и дали трябва да увеличат или намалят усилията си в тази връзка.