Ниво Gold

Gold 2

Критерии за оценка, ниво Gold Модул 2: Софтуер за създаване на уеб сайтове 1. Създаване на структури и стилове за уеб сайтове 1.1 Мога да опиша необходимото съдържание и оформление за всяка страница на даден уеб сайт 1.2 Мога да планирам и създам шаблони за оформление на уеб страници 1.3 Мога да подбера и използвам

Read More 

Gold 1

Критерии за оценка, ниво Gold Модул 1: Подобряване на ефективността чрез използване на ICT 1. Планиране, избор и използване на подходящи ИТ системи  и софтуер в съответствие с нуждите 1.1 Мога да определя целта на използването на ИТ 1.2 Мога да опиша методите, уменията и ресурсите, необходими за успешното изпълнение на задачи 1.3 Мога да

Read More 

Обща информация за INGOT квалификации – ниво Gold

Общо описание за квалификации от ниво Gold Постигане на ниво Gold (ЕКР ниво 3) отразява способността за избор и използване на подходящи знания, идеи, умения и процедури за изпълнение на добре дефинирани задачи: набор от познавателни и практически умения, необходими за изпълнение на задачи и решаване на проблеми чрез подбор и прилагане на основни методи,

Read More