Ниво Silver

Silver 3

Критерии за оценка, ниво Silver Модул 3: Използване на технологии за сътрудничество 1.  Гарантиране на сигурност и безопасност при използване на технологии за сътрудничество 1.1 Мога да следвам насоки за работа с технологии за сътрудничество 1.2 Мога да идентифицирам рисковете в използването на технологиите за сътрудничество и разбирам защо е важно да ги избягвам 1.3

Read More 

Silver 2

Критерии за оценка, ниво Silver Модул 2: Софтуер за създаване на уеб сайтове 1.  Планиране и създаване на уеб страници 1.1 Мога да определя какво съдържание и разположение са необходими за уеб страницата 1.2  Мога да определя целта на уеб страницата и аудиторията, за която е предназначена 1.3  Мога да избирам и използвам темплейт за

Read More 

Silver 1

Критерии за оценка, ниво Silver Модул 1: Подобряване на ефективността чрез използване на ИКТ 1. Планиране на използването на подходящи ИТ системи за покриване на нуждите 1.1 Мога да идентифицирам целта на използването на ИТ в моята работа 1.2 Мога да идентифицирам методите, уменията и ресурсите, които са необходими за успешното завършване на моите задачите

Read More 

Обща информация за INGOT квалификации – нивo Silver

Общо описание за квалификации на ниво Silver Постигане на ниво Silver (ЕКР ниво 2) отразява способността да се използват подходящи знания, умения и процедури за изпълнение на рутинни задачи: основни фактологични знания в сферата на работа или обучение на кандидата; основни познавателни и практически умения, при които се изисква използване на съответната информация за изпълнение

Read More