Gold 1

Критерии за оценка, ниво Gold
Модул 1: Подобряване на ефективността чрез използване на ICT

1. Планиране, избор и използване на подходящи ИТ системи  и софтуер в съответствие с нуждите

1.1 Мога да определя целта на използването на ИТ
1.2 Мога да опиша методите, уменията и ресурсите, необходими за успешното изпълнение на задачи
1.3 Мога да планирам как да изпълня задачи чрез използване на ИТ за постигане на изискваните цел и резултат
1.4 Мога да опиша фактори, които биха могли да повлияят на задачата
1.5 Мога да избера и използвам ИТ системи и софтуерни приложения за завършване на планирани задачи и постигане на ефективни резултати
1.6 Мога да опиша как целта и резултатите са постигнати чрез избраните ИТ системи и инструменти
1.7 Мога да опиша всякакви юридически или други насоки и ограничения, които са приложими към задачата или дейността

 

2. Преглед и адаптиране на текущото използване на ИТ инструменти и  системи, за да се гарантира успех на дейностите

2.1 Мога да направя преглед на текущо използваните ИТ инструменти и техники и да променя подхода, ако е необходимо
2.2 Мога да определя дали избраните ИТ инструменти са били подходящи за изпълнението на задачата и постигането на целта
2.3 Мога да оценя силните и слабите страни на моята завършена работа
2.4 Мога да опиша начини за по-нататъшни подобрения на работата си
2.5 Мога да направя преглед на резултатите, за да се уверя, че отговарят на изискванията и са подходящи за определената цел

3. Развиване и тестване на решения за подобряване на текущото използване на ИТ инструменти и системи

3.1 Мога да направя преглед на ползите и недостатъците на използваните ИТ инструменти и системи от гледна точка на производителност и ефективност
3.2 Мога да опиша начини за подобряване на производителността и ефективността
3.3 Мога да разработя решения за подобряване на собствената си продуктивност при използването на ИТ
3.4 Мога да тествам решения, за да проверя дали те работят според очакванията

РАЗШИРЕНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1. ПЛАНИРАНЕ, ИЗБОР И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ИТ СИСТЕМИ И СОФТУЕР В СЪОТВЕТСТВИЕ С НУЖДИТЕ

1.1 Мога да определя целта на използването на ИТ в работата си

Кандидатите трябва да могат да опишат целта на своята работа, както и защо и по какъв начин информационните технологии добавя стойност към това.

Доказателство: Директно от представянето на работата в уеб страници, което има ясно предназначение и описва целта на работата.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да могат да определят аудиторията, към която е насочена работата им, а също и всякакви аспекти на тази работа, които я правят особено нужна или подходяща за аудиторията. Например: „Представих научно проучване, като използвах уеб страница, така че евентуален бъдещ работодател да може да види качеството на работата ми, знаейки само URL адреса.“ Или: „Използвах публична уеб страница, за да си сътруднича с моите приятели при създаването на информационна страница за местната околна среда, защото това ни позволи да работим заедно по ефективен начин. Това улесни и други хора да допринесат за задачата и позволи информацията да с свърже лесно към други сходни сайтове“. Кандидатите трябва да могат да опишат ключовите характеристики на създаването на официален текст на уеб страница за представяне на част от е-портфолио, като отчетат разликите в стила, използван в чатове или кратки съобщения между приятели. Кандидатите трябва да покажат, че разбират какво означава релевантност и как тя се отнася към целите. Информация, която е не е релевантна за дадена задача, няма да работи в подкрепа на поставената цел, а неточна или изкривена информация би могла дори да попречи на постигането на целта.

Основната разлика между Silver и Gold е, че в Gold описанията трябва да са подробни, докато в Silver е достатъчно да се идентифицира целта, напр. от списък с възможности или други подкрепящи структури. Документираните уеб страници, блогове и/или файлове трябва да съдържат именно такива подробни описания, съобразени с допълнителната информация и насоки.

1.2 Мога да опиша методите, уменията и ресурсите, необходими за успешното изпълнение на задачи

Кандидатите трябва да могат дa анализират систематично дадена задача и да свържат нужди с ресурси. Те трябва да са в състояние да опишат в известна детайлност методите, уменията и ресурсите, от които имат нужда.

Доказателство: Директно от представянето на работата в уеб страници, което има ясна насоченост и описва методите, уменията и ресурсите, необходими за успешно изпълнение.

Допълнителна информация и насоки

Например, при представянето на информация като подгрупа или част от по-обширна информация, използването на уеб страници е често по-добрият вариант, спрямо използването на софтуер за презентации, защото така аудиторията има незабавен и постоянен достъп до информацията, а също и възможност за свързване с друга и сродна на нея информация. Трябва да имат умения, свързани с подготовката на изображения за използване он-лайн, така че размерите им да са подходящи за бързо зареждане дори и при връзки с ниска скорост за пренос на данни. Кандидатите трябва да могат да опишат въпроси и проблеми, свързани с авторски права и достъпност, ако възнамеряват други да имат достъп до информацията, която са подготвили. Нужни ресурси може да включват време, софтуер, хардуер или новонаучен материал или новопридобит опит.

1.3 Мога да планирам как да изпълня задачи чрез използване на ИТ за постигане на изискваните цел и резултат

Кандидатите трябва да могат да представят ясни и структурирани планове за задачи и за поне един проект от над 20 часа.

Доказателство: Документиран план, който подкрепя проект, представен в цифров форматм напр. уеб страница, документен файл или софтуер за планиране.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да са планирали проект с известна сложност на определяне обхвата на информационния поток. Например: нахвърляне на структура на е-портфолио с начална страница с линкове към отделни теми, листване на източниците на информация, необходими като входни данни, софтуерните инструменти, които ще се използват за обработка, очакваните резултати и аудиторията, за която е предназначен проектът.

Те следва да представят факти, доказващи, че са обърнали внимание на разходите и, където е необходимо, файловите формати създадени от инструментите, за да бъде информацията им широко достъпна. Дали работата им ще накара други хора да трябва да закупят софтуер, за да имат достъп до нея? Планирането трябва да разглежда тези въпроси, за да се избегнат пробми по-късно в хода или на финала на проекта. Типичният план следва да е базиран на SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time-limited) цели. Кандидатите трябва да осъзнават важността на целите и защо те трябва да се предпочитат пред по-общите и обтекаеми описания на идеи и намерения. Пример: „Проектът ми цели да създам 3 уеб страници за 3 учебни предмета или теми до 31 юли. Нужните ресурси са 20 часа от времето ми и достъп до системата за упрвление на съдържание Drupal.“ Плановете трябва да включват подробни описания на методите и действията, необходими за успешно изпълнение на проекта, и могат да съдържат директни връзки към широк брой критерии за оценка от това ниво.

1.4 Мога да опиша фактори, които биха могли да повлияят на задачата

Кандидатите трябва да могат да опишат кръг от фактори, които биха могли да повлияят на начина, по който изпълняват техните задачи.

Доказателство: От съдържанието на уеб страниците, описващо тези фактори и обсъждането им във фазата на планиране.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да могат да опишат как са се съобразили с вероятното време, необходимо за изпълнение на задачата, въпросите за авторското право за получаване на подходящи ресурси, разходите за съответните ресурси и въпроси на интернет сигурността. Изброените фактори не предсталяват изчерпателен списък! Описаните от кандидатите фактори следва да бъдат достоверни и полезни за процеса на планиране. Описанието на факторите и свързването им с конкретни задачи е, както вече беше посочено, една от основните характеристики на това ниво.

1.5 Мога да избера и използвам ИТ системи и софтуерни приложения за завършване на планирани задачи и постигане на ефективни резултати

Кандидатите трябва да имат достатъчен натрупан опит, за да правят информиран избор относно това какви ИТ системи и софтуер да използват.

Доказателство: От съдржанието на уеб страниците и ежедневните работни файлове, показващи ефективни резултати и подходящо избрани подкрепящи ресурси.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да могат да покажат доказателства за вземане на подходящи решения, избирайки между различни приложения или системи, за да завършат даден проект с известна сложност. Например, те биха могли да изберат програма за векторна графика, за да създадат диаграми, вместо да използват програма за растерна графика, поради по-голямата гъвкавост в редактирането и преоразмеряването на елементи. Биха могли да използват приложения с отворен код, за да намалят разходите или по етични съображения. Може да изберат уеб-базирани системи, заради улесняване на създаването на връзки към други източници на информация. Разумна и допустима причина за избор може да е това, че кандидатите имат на разположение само едно приложение, но те рябва да бъдат насърчавани да задават въпроси защо това е така, предвид растящия списък от свободно достъпни онлайн инструменти и ресурси.

1.6 Мога да опиша как целта и резултатите са постигнати чрез избраните ИТ системи и инструменти

Кандидатите трябва да опишат как избраните от тях инструменти и системи са постигнали успех, допринасящ за успеха на цялостния им проект, като част от процеса на преглед.

Също така, трябва да отбележат недостатъците на инструментите и алтернативи, които биха могли да възприемат впоследствие, взимайки в предвид обратната връзка от техни колеги или други хора.

Доказателство: От документирания преглед на работата.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите може да отбележат недостатъците на инструментите и алтернативи, които биха могли да възприемат впоследствие, взимайки в предвид обратната връзка от техни колеги или други хора. Оценителите може да дават определени общи насоки, за да е ясно, че прегледът трябва да е конкретно насочен към дефинираните цели, а не просто обобщение от вида „Мисля, че се справих добре.“. Описанията трябва да отговарят на нивото (Gold/EQF2) и в тях е ключовата разлика между този критерий и аналога му в предишното ниво (Silver/EQF1). Прегледът и оценката може да са писмени или устни, но във втория случай задълително трябва да са документирани (напр. видео или аудио запис).

1.7. Мога да опиша всякакви юридически или други насоки и ограничения, които са приложими към задачата или дейността

Кандидатите трябва да демонстрират, че са в състояние да опиша правните и други местни насоки и ограничения, които са приложми за тяхната работа по дадена задача. Това трябва да става под формата на ясни и добре структурирани обобщения, като минимум – на политиките за допустима употреба и авторските права.

Доказателство: От документирани описания.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да докажат, че спазват съществуващите местни политики за допустима употреба и че могат да опишат в най-общ план тези политики. Те трябва да изготвят декларация за това, че лицензират своята работа за безплатно ползване, и че тя е изцяло тяхна работа и за всички източници на информация в нея са упоменати техните автори. Кандидатите не бива да използват авторски инструменти или информация, преди да получат разрешение за това. Не е необходимо детайлно разбиране на много сложни юридически термини и условия, на този етап е достатъчно да е намправен общ преглед на предназначението на такива текстове и основните изисквания към тях.

2. ПРЕГЛЕД И АДАПТИРАНЕ НА ТЕКУЩОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИТ ИНСТРУМЕНТИ И  СИСТЕМИ, ЗА ДА СЕ ГАРАНТИРА УСПЕХ НА ДЕЙНОСТИТЕ

2.1 Мога да направя преглед на текущо използваните ИТ инструменти и техники и да променя подхода, ако е необходимо

Кандидатите трябва да могат да представят доказателства за преглед на работата си с конкретен акцент върху ИТ инструментите и техническите похвати, които са използвали. Те трябва да опишат най-малко три случая, при които са променили подхода или инструментите, в резултат на преглед на работата си.

Доказателство: Писмени доказателства от уеб страници или ежедневните работни файлове.

Допълнителна информация и насоки

Един от възможните подходи към този критерий е кандидатът да поддържа блог, в който да описва еженевния си напредък и работа. Кандидатите могат да ползват INGOT сайта или пък техни собствени ресурси, доколкото те са достъпни за Акаунт мениджъра за преглед и проверка. Създаването на е-портфолио или предоставянето на електронен ресурс или услуга на общността са дейности, подходящи за преглед и документиране в блог.

2.2 Мога да определя дали избраните ИТ инструменти са били подходящи за изпълнението на задачата и постигането на целта

Тази оценка включва описание на ИТ инструментите и степента, в която са подходящи за целите. Може да бъде организирана в табличен вид, като напр. силни и слаби страни.

Доказателство: От документираната оценка и в съответствие с критерия и насоките.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите следва да имат ясна преценка за наличните ИТ инструменти, подкрепена от доказателства. Трябва да покажат разбиране на само за „марката“, но и за функциналността и разходите, включително непреките разходи като справяне с вируси, надграждане и администриране на лицензи. Файловите формати, които се генерират от приложенията, трябва да бъдат оценени от гледна точка на обвързаността с конкретен продукт, която би могла да ограничи бъдещи избори. Оценителите трябва да предложат насоки, за да фокусират вниманието на кандидатите върху детайли и специфични характеритики, а не върху общи заключения от вида на „Мисля, че инструментите са подходящи.“, без необходимата аргуменация. Излагането на силните и слабите страни ще помогне за това. Отличителна черта на това ниво (Gold/EQF3) спрямо предходното  (Silver/EQF2) е именно способността да се описват специфични аспекти на използваните инструменти и да се правят разумни преценки за техните свойства и качества. Пример: „Инструментът предлага (или не предлага) възможността документите да се съхраняват в отворен файлов формат; инструментите са скъпи и са достъпни за работа само на работното ми място, но не и у дома; инструментите изискваха време, за да се науча как да боравя с тях (лесно или сложно за научаване); някои операции бях бавни и ограничаваха скоростта ми на работа; използвах само малък брой от наличните функции.“

2.3 Мога да оценя силните и слабите страни на моята завършена работа

Кандидатите трябва да представят доказателства за това, че са анализирали крайните резултати от своята работа и са посочили свързаните с тях силни и слаби страни, като са взели под внимание обратната връзка и мненията на други хора.

Доказателство: От документирани описания, съответстващи на критерия и насоките към него.

Допълнителна информация и насоки

Силните и слабите страни трябва да са свързани с някои от следните характеристики: формат, оформление, точност, структура, стил, качество, яснота за аудиторията. Създаването в кандидатите на навик за прилагане на метода на силните и слабите страни и структурирането на преценката им по отношение на постигането на целите на работата им е препоръчително. Те трябва да привлекат и свои колеги или представители на таргет групата, за която е предназначен проектът или работата им, да им помогнат с прегледа и оценката на постигнатото.

2.4 Мога да опиша начини за по-нататъшни подобрения на работата си

Кандидатите трябва да изполват доказателства от прегледа на работата си, за да посочат начини, чрез които могат да подобрят работата си в бъдеще.

Доказателство: От документирани описания, съответстващи на критерия и насоките към него.

Допълнителна информация и насоки

Анализ на силните и слабите страни, правен в процеса на работа, представлява основата на оценяването по този критерий. Трябва да се включат примери за коригиране на обърквания и грешки, подобряване на свързаност или оперативна съвместимост, чрез използване на отворени стандарти, изучаване на нови технологии, усвояване на по-ефективни и ефикасни методи, като например създаване на графики, които да са достатъчно качествени и в същото време да се зареждат бързо. При възникването на конфикти (напр. определен аспект причинява едновременно положителни и отрицателни ефекти), кандидатите трябва да бъдат насърчавани да ги обсъждат, а не просто да приемат общоприетото схващане за чиста монета. Съществуват сериозни различия в позициите за това какви са достойнствата на един или друг инструмент или метод. На този етап за оценителите е важно да поставят ударение върху способността за правене на преценки и полагането на усилия тези преценки да бъдат подкрепени с аргументи, като оценителите съобразяват това с нивото на познание на кандидатите.

2.5 Мога да направя преглед на резултатите, за да се уверя, че отговарят на изискванията и са подходящи за определената цел

Кандидатите трябва да коментират до каква степен са постигнали целите, заложени в първоначалните им планове, като основават коментарите си на описание на силните и слаби страни на крайния резултат.

Доказателство: От обратната връзка от трети страни, анализ на силните и слаби страни и други пододящи документирани описания, съобразени с критерия и насоките.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да представят доказателства, че могат да оценят завършени проекти, чрез документирането им по подходящ начин и установяването на ясни връзки между планиране, изпълнение и преглед на постигнатото. Оценяването трябва да започне с първоначалните цели и намерения, анализирайки силните и слабите страни, чрез сравняване на резултатите с планираните намерения. Представянето трябва да включва мнения на техни колеги и/или на аудиторията, към която е насочена работата им. Оценителите могат да предлагат най-общи насоки, така че прегледът да включва описание на начини за подобрение. Кандидатите следва да документират преценките си и да осигурят достъп до тях на Акаунт мениджъра.

3. РАЗВИВАНЕ И ТЕСТВАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕКУЩОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИТ ИНСТРУМЕНТИ И СИСТЕМИ

3.1 Мога да направя преглед на ползите и недостатъците на използваните ИТ инструменти и системи от гледна точка на производителност и ефективност

Кандидатите трябва да могат да определят как чрез ИТ инструменти могат да се постигнат по-ефикасни решения за повишаване на производителността за тях самите и за други.

Доказателство: От прегледа, чрез документирането му в уеб страници и/или в ежедневните работни файлове.

Допълнителна информация и насоки

Например, изпращането на e-мейл може да по-ефикасно от разговора с друг човек, когато е необходима малка по обем и конкретна информация. Обсъждането по е-мейл на детайли за това как да се използва нов софтуерен инструмент вероятно ще бъде много по-малко ефикасно от пряк разговор, така че прегледът трябва да съдържа варианти и решения за ползване на кокнкретни ИТ-инструменти. Информация, въведена директно в уеб страница може да бъде много по-ефикасна от създаването на текстов файл и прикрепянето му към уеб страницата. Така няма необходимост от софтуер за текстообработка, а информацията е незабавно достъпна за потребителите като не е нужно сваляне на файла и ползването на софтуер за отварянето му (напр. архивиран текстов файл). Социалните мрежи могат да бъдат много мощен инструмент, но може да представляват и сериозни предпоставки за разсейване и отвличане от работата. Кандидатите може да са дискутирали тези въпроси устно или във форуми, за да формират собствена позиция, така че оценителите трябва да потвърдят писмено покриването на този критерий.

3.2 Мога да опиша начини за подобряване на производителността и ефективността

Кандидатът трябва да представи доказателства, че може да опише примери за работещи методи, които подобряват ефективността.

Доказателство: От описанията, чрез документирането им в уеб страници и/или в ежедневните работни файлове.

Допълнителна информация и насоки

Примерите могат да са използването на помощник за набиране на текст (typing tutor) за подобряване работата с клавиатурата, използване на клавишни комбинации (keyboard short-cuts), запис на макрос за автоматизиране на процеса или използване на уеб браузър за запазване на често използвани като име и адрес. Кандидатите биха могли да опишат как организират папките си, така че най-нужните файлове да са най-бързо достъпни или как променят настройките на потребителския интерфейс. Може да запазват връзки към уеб страници в браузъра или посредством социални мрежи, като второто е предпочитан вариант в случаите, в които компютърът се ползва от много хора. Може да ползват и онлайн инструменти за сътрудничество вместо десктоп инструменти или да ползват споделени ресурси и дават принос към тях.

3.3 Мога да разработя решения за подобряване на собствената си продуктивност при използването на ИТ

Кандидатът трябва да е възприел някои от собствените си практически решения за лична продуктивност, в резултат на проучването на начините, по които ИКТ могат да бъдат използвани за общуване, сътрудничество, споделяне на идеи.

Доказателство: От документираното в уеб страниците и/или ежедневните работни файлове, в които да е видно, че кандидатите променят начина си на работа, в зависимост от  получената обратна връзка, оценка и преглед.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да са показали ясни и видими подобрения в начина на работа, вариращи от бързи клавиатурни комбинации, запазване на връзки към полезни уеб сайтове, по-често ползване на уеб страници за сметка на текстообработващи програми за представяне и организиране на информация.Това трябва да бъде набюдавано и потвърдено от оценител и/или подкрепено от електронното портфолио. Кандидатите трябва да бъдат насърчавани да обсъждат продуктивността с колегите си и да обменят идеи за най-ефикасните технически похвати и методи за работа.

3.4 Мога да тествам решения, за да проверя дали те работят според очакванията

Кандидатът трябва редовно да проверява работата си, за да е сигурен, че тя дава очакваните резултати.

Доказателство: От документирания преглед.