Gold 2

Критерии за оценка, ниво Gold
Модул 2: Софтуер за създаване на уеб сайтове

1. Създаване на структури и стилове за уеб сайтове

1.1 Мога да опиша необходимото съдържание и оформление за всяка страница на даден уеб сайт
1.2 Мога да планирам и създам шаблони за оформление на уеб страници
1.3 Мога да подбера и използвам функции и структури на уеб сайт, за да подпомогна навигацията на потребителя в страниците на сайта
1.4 Мога да създам, избера и използвам стилове, за да изглеждат уеб страниците взаимносвързани и лесни за разбиране
1.5 Мога да обясня как авторското право и други ограничения могат да повлияят на уеб сайта
1.6 Мога да опиша въпроси относно достъпа, които трябва да бъдат взети под внимание
1.7 Мога да опиша какви типове файлове да се използват за запазване на съдържание
1.8 Мога да запазвам и намирам файлове ефективно и в съостветствие с местните насоки и правила (ако има такива)

 

2. Използване на софтуер за изграждане на уеб сайтове при подготовка на съдържанието

2.1 Мога да изготвя съдържанието на моите уеб страници, така че да е готово за редактиране и форматиране
2.2 Мога да организирам и комбинирам информация, необходима за уеб страници, включително между различни платформи
2.3 Мога да избера и използвам подходящи техники за редактиране и форматиране с цел по-голяма яснота и по-лесна навигация
2.4 Мога да избера и използвам подходящи техники за свързване на информация между отделни страници
2.5 Мога да променям и избирам файловите формати на документите според съдържанието
2.6 Мога да проверя дали моите уеб страници отговарят на потребностите, като използвам ИТ инструменти и да направя корекции, ако е необходимо

3. Публикуване на уеб сайтове  в интернет или интранет

3.1 Избирам и използвам подходящи методи за тестване, за да проверя дали всички елементи в моя уеб сайт работят правилно
3.2 Мога да разпозная проблеми с качеството на уеб сайтове и зная как да отстраня тези проблеми
3.3 Мога да избера и използвам подходящи инструменти за качване и публикуване на уеб сайта
3.4 Мога да реагирам адекватно на проблеми с уеб сайтове, съставени от множество страници

РАЗШИРЕНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1. СЪЗДАВАНЕ НА СТРУКТУРИ И СТИЛОВЕ ЗА УЕБ САЙТОВЕ

1.1 Мога да опиша необходимото съдържание и оформление за всяка страница на даден уеб сайт

Кандидатите трябва да представят доказателства за планиране, които включват описание на изискваното съдържание във всяка една от уеб страниците.

Доказателства: От създадените уеб страници и тяхнто съдържание.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да разбират защо използването на уеб страници за съхранение и представяне на тяхната работа е за предпочитане пред файловото документиране. Например, когато изготвят електронно портфолио, те могат да направят връзка от първата страница към сраницата за планиране, където да опишат съдържанието, което ще показват на няколко от страниците си. Връзките между страниците им позволяват да конструират референции и връзки между голяма част от работата си. На страницата за планиране биха могли да дадат детайли за оформлението (напр. Page 1 (Subject title – Top Centre, Heading 1 style, graphic image aligned left, 150×150 pixels with caption, text providing brief introduction of the subject). Самата страница за планиране би могла да съдържа картинки от сканирани рисунки и схеми, направени в процеса на планране. Резултатите на това ниво се отличават от тези на предходното с това, че работата е извършена самостоятелно, без помощ, и че се касае за множество страници с подробно описание на съдържанието.

1.2 Мога да планирам и създам шаблони за оформление на уеб страници

Кандидатите трябва да представят доказателства, че могат да създадат страници, използвайки предварително определен шаблон, описан в плана им.

Доказателства: Кореспондиращ формат на няколко свързани помежду си уеб страници.

Допълнителна информация и насоки

Шаблонът може да е базиран на тема с базисно оформлние, към което те ще добавят съдържание. Принципно е добре основното оформление да се запази в изчистен вид – няма нужда шаблонът да е сложен. Тъй като показването на уеб страниците се дефинира от HTML и CSS, а познания и умения за CSS представляват компетенции, надхвърлящи ниво Gold, то оценителят ще се фокусира върху елементи, които са под контрола на кандидатите. Кандидатите са свободни да използват избран от тях редактор (HTML или текст), но оценителите следва да препоръчват да не се изполват неподходящи инструменти (напр. MS Word или MS Publisher), въпреки че тях може да се създава и редактира HTML код. Такива кодовечесто са неефективни, а една от целите на обучението и оценяването е кандидатите да използват подходящите, а не задължително най-познатите за тях, инструменти.

1.3 Мога да подбера и използвам функции и структури на уеб сайт, за да подпомогна навигацията на потребителя в страниците на сайта

Уеб страниците на кандидатите трябва да включват известен минимум от списъци, икони, връзки и помощен текст, за да се даде възможност на потребителя за придвижване през информацията, която предоставят.

Доказателства: От структурирани уеб страници и поставените в тях елементи за навигация.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да могат да представят сбор от страници със съдържание, подобно на учебна тетрадка с упражнения или файл, но с необходимите връзки и помощен текст за навигация. Някои системи за управление на съдържание (CMS) като Drupal имат възможност за създаване на „дъщерни страници“, които автоматично се свързат със страницата-майка. Joomla, друга подобна система, дава възможност за сортиране на съдържание по секции и категории.

1.4 Мога да създам, избера и използвам стилове, за да изглеждат уеб страниците взаимносвързани и лесни за разбиране

Кандидатите трябва да са запознати с наличните предварително зададени стилове, като h1, h2 и т.н. Те трябва систематично да използват тези елементи при изграждането на взаимосвързани страници за създаване на цялостен стил.

Доказателства: От уеб страници, демонстриращи стематично използване на стилове (styles).

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да са запознати с концепцията CSS (cascading style sheets) и как се дефинират някои изчистени стилове.

1.5 Мога да обясня как авторското право и други ограничения могат да повлияят на уеб сайта

Кандидатите трябва да са в състояние да обяснят как авторското право и лицензирането се допълват.

Доказателства: От уеб страници и, при възможност, нарочно създадени тестове.

Допълнителна информация и насоки

Когато кандидатите създават ново съдържание, те притежават авторските права и могат да определят как може да се ползва тяхната работа чрез лицензиране. Освен това, те могат да прехвърлят авторските права на друг, каквто е случаят с уеб сайта на INGOT. Потребителите прехвърлят правата на The Learning Machine, която лицензира съдържанието за споделяне. Ако всеки човек лицензираше работата си по различен начин, щеше да е почти невъзможно да се ползва отново който и да е материал, защото всеки, който би поискал да го направи, щеше да трябва да проследи кой е авторът и да поиска разрешение за това или пък да потърси какви са условията на лиценза. Чрез прехвърлянето на правата върху една организация е далеч по-лесно да се даде разрешение за последващо използване на създадено съдържание, чрез използване само на един лиценз. Така всички материали на уеб сайта на INGOT community са предназначени за употреба под лиценза Криейтив Комънс Признание-Споделяне на споделеното (Creative Commons Share Alike). Всяка работа или съдържание, които не са оригинални, трябва да бъдат упоменати, не само защото плагиатството е основание за дисквалификация от получаването на сертификат, но и защото собственикът може да съди онзи, който използва работата му без разрешение. Честна употреба (fair use) означава, че кратки откъси от чужда работа могат да бъдат използвани при упоменаване на авторството. Цифровата епоха направиха авторските права и публикуването „горещи“ теми, защото е толкова лесно да се копира цифрова информация без загуба на качество. Кандидатите трябва да проверя дали за цялото съдържание, което използват, са налице сответните разрешения, и че чуждата работа е коректно упомената. Едно от големите предимства на използването на софтуер с отворен код е, че рискът от неволно нарушаване на закона е много намален, тъй като се насърчава споделянето на работата. По тази причина често разликите между двата основни типа лицензиране се описва като „copyright“ и „copyleft“. Най-общо, copyleft означава, че работата е лицензирана по начин, позволяващ последваща употреба чрез добавяне към нея, а резултиращата работа трябва да използва същия лиценз. Идеята е, че ползите от споделянето се прехвърлят нататък към последващи редакции, създадени на базата на оригиналната работа. Операционата система GNU/Linux и свързаните с нея приложения са добър пример за copyleft в действие по същия начин, както това става в Уикипедия по тношение на съдържанието.

Кандидатите тряба да осъзнават важността на отворените стандарти при работа на много потребители с взаимно създадено и споделено съдържание. Те следва да избягват поставянето на документи от затворени файлови формати като .ppt или .pub, ако очакват други потребители да ги свалят от мрежата и да ги използват. По отношение на ползваемостта е нужно ползваните цветове да са достатъчно контрастни, за да могат да бъдат различавани от далтонисти, а също и да се поставят текстови описания на графичните елементи в страниците, за да се улесни ползването им от слепи хора.

1.6 Мога да опиша въпроси относно достъпа, които трябва да бъдат взети под внимание

Кандидатите трябва да са запознати с необходимостта уеб сайтовете да използват отворени стандарти, които да са универсално поддържани от колкото се може повече уеб браузъри. Те трябва да разбират нуждата от въвеждане на алтернативен текст към рисунки и схеми, за да може те да се разчитат от слепи хора с автоматизирани четци, както и да разбират важността на избора на цветова схема.

Доказателства: От съдържанието на уеб страници и, при възможност, нарочни тестове върху темите достъпност и отворени стандарти.

Допълнителна информация и насоки

Те трябва да осъзнават, че правилното показване на определена уеб страница само в един браузър, независимо колко популярен е той, ограничава достъпа на част от потенциалната аудитория, към която е насочена работата им. Кандидатите трябва да избягват да използват патентовани файлове при предоставяне на данни за изтегляне. Най-безопасните файлове, които могат да използват, са файловете, които са асоциирани с ISO стандарти. Хората с увредено зрение може да не са в състояние да видят графични изображения, така че когато се вмъква графика, винаги трябва да се въвежда алтернативен текст. Има програми, които могат да прочетат този текст, за да опишат на незрящите хора изображенията, които не могат да видят. Ако връзките са направени директно от изображенията, трябва да се осигури текстова алтернатива. Трябва да се внимава с цветовете, особено за оцветяване на текст. Като цяло цветовете на темата трябва да бъдат подбрани така, че да осигурят достатъчен контраст или отличаване, за да бъдат видяни от хората с цветоувредено зрение. На това ниво най-важното е сайтът да е съвместим със стандартите и да е подходящ за незрящи хора. Има още много други въпроси по темата, за които може да се научи повече тук: http://www-03.ibm.com/able/access_ibm/disability.html и тук http://www.anybrowser.org/campaign/abdesign.html.

1.7 Мога да опиша какви типове файлове да се използват за запазване на съдържание

Кандидатите трябва да могат да опишат следните видове формати и отворени кодове, свързани с Мрежата: htm/html, .txt, pdf, .jpg, .png, .svg, .mpg .mp3. (Забележка: .mp3 е вид файл с ISO стандарт, но патентни въпроси, свързани с използването му.) Обещаващ новонавлизащ формат като алтернатива на .mp3 е .ogg.

Доказателства: От документацията в уеб страници и, където е възможно, нарочни тестове.

Допълнителна информация и насоки

Защо не включваме форматите .doc, .xls, .ppt? Макар тези формати да са широко използвани, с тях често се злоупотребява и на потребителите се натрапват формати, без реално да са използвани предимствата и достойнствата на съответния формат. Пример за това са класическите .ppt презентации, които в огромната си част се използват за исключително семпли поредици от слайдове – без анимирани преходи и специални ефекти, бележки на представящия, таймери и др. Цел на обучението е кандидатите да развият и прилгат критично мислене, а не да използват най-популярното приложение, само поради тази причина. Фокусираме внимание върху отвоните стандарти, защото те имат особена важност по отношение на трансфера на технологически умения и знания. Те позволяват по-широко споделяне на информация с включване на повече хора в този обмен. Глобалните тенденции също са в посока на увеличаване на използването на отворени стандарти.

Кандидаите следва да бъдат насърчавани да не прикачат файлове към страници, след като информацията може лесно да бъде представена на самата страница. Въпреки, че текстообработваща или издателска програма биха дали възможност за използването на сложни оформления и че pdf файловете биха запазили тези оформления, по-бързо и по-подредено решение е информацията да бъде поднесена в стандартна уеб страница. Повечето софтуерни платформи за изграждане на сайтове позволяват моментно генериране на pdf версии на страниците със съдържание. За околната среда е по-добре да се намали броят на отпечатваните страници, а основната цел на създаване на pdf файлове е именно тяхното отпечатване. Трябва да се разбира, че по-голямата част от информацията в уеб страниците само се разглежда, особено от по-младите.

Кандидатите трябва да са информирани за това и да използват файловите формати според изискванията за представяне на съдържанието и лекотата на употребата и достъпа на крайния потребител. Кандидатите трябва да разбират, че използването на затворени формати може да се приеме като антисоциално от някои потребители, тъй като намеква, че ако те не притежават или не могат да си позволят специфично софтуерно приложение, няма да могат да получат достъп до информацията.Тук е налице елемент, свързан с въпросите за включване и равни възможности. Въпреки, че някои доставчици на затворени формати предлагат безплатни приложения само за четене на информация (но не и за обработка), винаги съществува вероятност при постигане на монополно положение тази политика да бъде преустановена. Следователно е по-безопасно в дългосрочен план да се поддържат отворените формати, когато това е възможно. Това е и тенденцията в софтуерната индустрия при достигане на зрялост на приложенията.

Пример за „размита“ и неясна област са аудио форматите. Thomson Consumer Electronics и Fraunhofer Society поотделно твърдят, че притежават патенти, свързани с използването на .mp3 фалове. Макар от самото ползване на формата не произтичат парични потоци, от Fraunhofer Society са обявили, че са направили около 100 милиона евро от продажба на лицензи за компании, които произвеждат MP3 плеъри. Следователно, разходи в същия размер са прехвърлени индиректно към крайните потребители. Подобна, но напълно отворена, безплатна и неограничаваща технология, е файловият формат .ogg. Все повече музикални плеъри поддържат именно този формат.

Накратко, отворените стандарти пречат на монополите и позволяват поддържането на ниски цени на технологии и устройства за крайния потребител, като в същото време насърчават конкуренцията. Кандидатите трябва да са в състояние да описват текстови, графични, аудио и видео формати, подходящи за онлайн употреба. Освен това те трябва да разбират основните проблеми при използването на затворени формати.

2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЕБ САЙТОВЕ ПРИ ПОДГОТОВКА НА СЪДЪРЖАНИЕТО

2.1 Мога да изготвя съдържанието на моите уеб страници, така че да е готово за редактиране и форматиране

Кандидатите трябва да демонстрират практическите си способности за намиране и събиране на информация, включително да проявят инициативност при намирането на информационни източници, за да разберат повече за потенциала на нови ИКТ инструменти и информационни източници.

Доказателства: От съдържанието на уеб страниците.

Допълнителна информация и насоки

Подготовката на съдържанието трябва да бъде комбинация от авторски елементи, създадени от кандидатите (чрез директно въвеждане на текст в уеб-базиран редактор или текстообработваща програма) и чрез копиране и поставяне на създаден текст (например копиране на текст от текстообработваща програма в HTML редактор. Кандидатите трябва да очакват, че е възможно прехвърлянето на текст чрез копиране от едно приложение в друго може да доведе до загуба на желан формат или поява на нежелани резултати. Уместно решение е например текстът да се експортира като чист текст (plain text), след това да се прехвърли в HTML редактор и едва там да се форматира с подхдящите инструменти.

Най-общо казано, този критерий не би следващо да се смята за изпълнен, ако кандидатите просто покажат технически умения и копират текст и друго съдържание, без да отчитат, че по този начин копират и множество тагове за форматиране. Кандидатите трябва да имат възможност да опитат повече от едно приложение и да развият обща компетентност по този въпрос, а не да заучават клавишни комбинации или функции, типични само за една платформа. Те трябва  да забелязват и оценяват въпросите, свързани с размера и вида на аудио и видео файловете и с възможността те да се хостват на друг съвър (например Youtube) и да се вмъкнат (embed) в сайта като обект или връзка. Като цяло, по-добър код и качество на уеб страници се получава при отделяне на повече внимание на детайлите, а именно към това се стреми INGOT.

2.2 Мога да организирам и комбинирам информация, необходима за уеб страници, включително между различни платформи

Кандидатите трябва да могат да избират и комбинират информация от различни източници за създаване на смислово и стилово обвързани информативни страници.

Доказателства: От уеб страниците.

Допълнителна информация и насоки

Изискванията не означват, че страниците трябва да бъдат твърде сложни. Яснота и хармония в стиловете и шаблоните са по-ценни резултати от сложните структури. Кандидатите трябва да бъдат насърчавани да използват подходящи инструменти и да проверяват инфрмацията за точност, достоверност и възможен уклон в една или друга посока.

Всички подходящи инструменти са приемливи, но кандидатите трябва да демонстрират известно многообразие в използването им. В интерес на включването, оценителите трябва да имат предвид, че съществуват свободно достъпни инструменти с отворен код, подходящи за нуждите на всичи задачи, и че кандидатите могат свободно да ги изтеглят и използват вкъщи. Докато цялата информация е представяна чрез инструменти с отворен стандарт, тя ще е използваема от всеки вид софтуер, независимо дали е с отворен или затворен код и съответно страниците ще бъдат достъпни във всички уеб браузъри. Инструментите с отворен код за подпомагане комбинирането и организирането на информация, включват: Inkscape, свободно достъпен редактор с отворен код за svg (scaleable vector graphics), ISO-стандарта за векторни графики, който може да експортира файлове в .png (png е новият уеб стандарт, предхождан от добре познатия .gif), а също и в редица други формати. GIMP е безплатен редактор с отворен код, предназначен за обработка на растерни изображения, като например .jpg, .bmp, .png и други. Заедно, тези две приложения осигуряват пълната функционалност за обработка на 2D изображения, която може да се изисква от потребителя. Blender е мощен инструмент за 3D изображения, който се използва във филмовата индустрия. Audacity е безплатен редактор с оторен кода за аудио файлове, а с Avidemux може да се редактира видео съдържание.

2.3 Мога да избера и използвам подходящи техники за редактиране и форматиране с цел по-голяма яснота и по-лесна навигация

Кандидатите трябва да покажат, че могат да изберат подходящи инструменти за редактиране и форматиране на съдържанието на техните уеб страници. Резултат от работата трябва да бъдат ясни и лесни за навигиране уеб страници.

Доказателства: От уеб страниците и подходящо редактирано сдържание.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да представят доказателства, че могат да редактират 2D графики в подходящи размери и резолюции. Те трябва да се въздържат от качване в уеб страниците на иформация, която може да доведе до много бавно зареждане (напр. флаш анимации и други подобни, освен когато са наистина необходими). Добре е информацията да се раздели на отделни части и да се представи в свързани помежду си страници, вместо да се предлага изцяло в една изключително дълга и бавна за зареждане страница. Добре е да се използват умалени изображения (thumbnails), свързани към пълноразмерните изображения във висока резолюция. Като цяло, страниците на кандидатите трябва да представят информация, която е лесна за разбиране и е представена във форми, отговарящи на желаната аудитория и предназначение.

2.4 Мога да избера и използвам подходящи техники за свързване на информация между отделни страници

В работата си кандидатите трябва да представят доказателства за свързване на техните страници към ресурси (например видео) в други сайтове и че могат да използват вътрешни маркери (anchors) за създаването на връзки към специфични текстове или обекти на конкретна страница.

Доказателства: От уеб страниците.

Допълнителна информация и насоки

Това би трябвало да подобри връзките между отделни части на информацията, които са подходящи и интересни за ползвателя, дори и в различаващ се контекст.

2.5 Мога да променям и избирам файловите формати на документите според съдържанието

Кандидатите трябва да покажат, че могат да експортират файлове в подходящи отворени формати за използване в техните страници.

Доказателства: От използваните по време на работата файлови формати.

Допълнителна информация и насоки

Примерите могат да са експорт от текстов редактор или издателска ситема в чист текст (plain text), от затворени графични файлови формати към .jpg или .png. По отношение на .jpg файловете, кандидатите трябва да покажат, че могат да вземат решения за баланса между размера на файла и качеството на изображението.

2.6 Мога да проверя дали моите уеб страници отговарят на потребностите, като използвам ИТ инструменти и да направя корекции, ако е необходимо

Кандидатите трябва да тестват своите страници за най-честите грешки и за валидност на: http://validator.w3.org. Те трябва да потърсят странично мнение и да използват получената информация за корекции.

Доказателства: Уеб страници без грешки в тях и отговарящи на нуждите.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да тестват своите страници за валидност на: http://validator.w3.org. Те трябва да проверят текста за правописни грешки (или директно в браузъра си, или пък да направят копие в текстообработваща програма за проверка). Те трябва да поставят препратки към източниците на използваната информация и да се уверят, че тази информация е точна и вярна, използвайки търсачки. Добре е други обучавани или колеги да прегледат съдържанието и, при нужда, кандидатите да направят нужните корекции.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА СТРАНИЦИ В ИНТЕРНЕТ ИЛИ ИНТРАНЕТ

3.1 Избирам и използвам подходящи методи за тестване, за да проверя дали всички елементи в моя уеб сайт работят правилно

Кандидатите трябва да представят доказателства, че са проверили страниците си в най-малко два ключови уеб браузъра.

Доказателства: От описанието на използваните методи, документирано в уеб страници.

Допълнителна информация и насоки

Internet Explorer и Firefox са добър избор, но ако е възможно, е добре да се използват и други браузъри, като Google Chrome, Opera и Konqueror, което от своя страна ще увеличи увереността, че работата е достъпна за възможно най-широка аудитория. Те трябва да вземат предвид външните мнения и обратната връзка от потенциалните потребители и да използват получената информация за подобрения (например в граматиката, оформлението, качеството на графиките и т.н.). Ако е трудно да се инсталира алтернативен браузър на конкретен персонален компютър, е възможно да се създаде и ползва Linux live CD. Повечето дистрибуции на Linux включват най-малко два уеб браузъра. Друга алтернатива е инсталирането на преносим Firefox (Portable Firefox) на USB флаш-памет. Все повече смартфони съдържат изцяло функционални уеб браузъри и това е друга алтернатива, която дава възможност за проверка на страници посредством мобилния телефон, което от своя страна ще спомогне за премахването на стереотипа за използването само на компютри и лаптопи за достъп до информация.

3.2 Мога да разпозная проблеми с качеството на уеб сайтове и зная как да отстраня тези проблеми

Кандидатите трябва да направят преглед на няколко уеб сайта и да определят областите с незадоволително качество, като документират и възможните решения.

Доказателства: От документацията в уеб страниците.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да могат самостоятелно да проучват, разработват и интерпретират все по-сложни информационни системи, базирани на ИКТ, с цел решаване на проблеми. Те трябва да обмислят как биха предали идеите си за подобрения на собственика на даден сайт, така че да се избегнат всякакви конфликти и да се увеличи шансът за решаване на проблеми. Не е необходимо кандидатите наистина да се свържат със собственика на сайта, но трябва да решат как може да се подходи към тази задача. Проблемите може да включват цветови контраст за хора със зрителни увреждания, достъп, ограничен само до един конкретен браузър, бавно зареждане поради прекалено много анимация и интро, неточна или подвеждаща информация, файлове за изтегляне в затворени формати или съдържащи информация, която може да бъде лесно и просто представена директно в уеб страница, липса на информация за контакт или недобро позициониране на тази информация.

3.3 Мога да избера и използвам подходящи инструменти за качване и публикуване на уеб сайта

Кандидатите трябва да демонстрират, че могат да създадат и постигнат работещ онлайн уеб сайт без да ползват чужда помощ.

Доказателства: От успешно публикувани уеб страници.

Допълнителна информация и насоки

Сайтът може да бъде самостоятелен или да представлява поредица от страници, като книга в социална мрежа или структуриран сайт, създаден с инструменти за управление на съдържанието. Кандидатите могат да използват още Google sites или друга удобна за тях система, инструмент или среда.

3.4 Мога да реагирам адекватно на проблеми с уеб сайтове, съставени от множество страници

Кандидатите трябва да могат да записват URL адреси, за да е възможно идентифицирането на страниците с проблеми. Те трябва да демонстрират способността си да достигнат до определени страници, да ги редактират по подходящ начин, след което да запазят промените в сайта.

Доказателства: От прегледа и документирането на работата на кандидатите по създаването и развиването на уеб страници.

Допълнителна информация и насоки

Някои проблеми може да твърде сложни от техническа гледна точка, за да бъдат адресирани от кандидатите на това ниво. В такива случаи подходящото поведение е да се потърси контакт с някой с повече опит и знания. В общ план, кандидатите би трябвало да са в състояние да забелязват и поправят некоректни уеб връзки.