Gold 3

Критерии за оценка, ниво Gold
Модул 3: Използване на технологии за сътрудничество

1. Запазване на сигурността и безопасността при използване на технологии за съвместна работа

1.1 Мога да взема подходящи мерки за избягване на рискове при работа с технологии за съвместна работа, влючително придържане към насоките
1.2 Мога да обясня какви рискове може да крие използването на технологии за съвместна работа и как те да бъдат сведени до минимум
1.3 Мога да използвам подходящи методи за стимулиране на доверието при съвместна работа
1.4 Мога да извърша подходящи проверки на онлайн самоличността на други и на различни видове информация
1.5 Мога да разпозная и реагирам на неподходящо съдържание и поведение

2. Настройване и достъп до ИТ инструменти и устройства за съвместна работа

2.1 Мога да опиша целите на използването на технологии за съвместна работа
2.2 Мога да опиша какви са необходимите резултати от съвместна работа и дали се изисква архивиране
2.3 Мога да опиша ролите, ИТ инструментите и средствата, необходими за съвместни задачи, и начините за комуникация
2.4 Мога да опиша характеристиките, предимствата и ограниченията на различни инструменти и устройства за съвместна работа
2.5 Мога да опиша проблеми със съвместимостта в различни комбинации от инструменти и устройства за съвместна работа
2.6 Мога да избера подходяща комбинация от ИТ инструменти и устройства за изпълнение на съвместни задачи
2.7 Мога да свържа и конфигурирам комбинацията от ИТ инструменти и устройства, необходими за определена съвместна задача

3. Подготовка за използване на технологии за съвместна работа

3.1 Мога да опиша какви нива на достъп и проблеми може да имат хората при използване на технологии за съвместна работа
3.2 Мога да преценя какви разрешения са необходими за различни потребители и съдържание
3.3 Мога да настроя и използвам права за достъп, позволявайки на други достъп до информация
3.4 Мога да настроя и използвам разрешения за филтриране на информация
3.5 Мога да направя корекции в настройките, така че другите да имат достъп до ИТ инструменти и устройства за съвместната работа
3.6 Мога да избера и използвам различни елементи за контрол на средата при технологии за съвместна работа
3.7 Мога да избера и да се присъединя към мрежи и емисии, за да управлявам информацията така, че тя да отговаря на съвместните задачи

4.Принос към изпълнението на задачи чрез използване на технологии за съвместна работа

4.1 Мога да опиша стандартните правила при използване на технологии за съвместна работа
4.2 Мога да дам възможност и на други да дадат своя отговорен принос към съвместните задачи
4.3 Мога да представя подходяща и полезна информация
4.4 Мога да модерирам използването на технологии за съвместна работа
4.5 Мога да архивирам резултатите от съвместна работа
4.6 Мога да преценя кога има проблем с технологиите за съвместна работа и кога да потърся експертна помощ

РАЗШИРЕНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1.ЗАПАЗВАНЕ НА СИГУРНОСТТА И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА

1.1 Мога да взема подходящи мерки за избягване на рискове при работа с технологии за съвместна работа, влючително придържане към насоките

Кандидатите трябва да демонстрират на практика, че избягват най-честите рискове.

Доказателство: От наблюденията на оценителя

Допълнителна информация и насоки
Кандидатите трябва да вземат рутинни предпазни мерки, като анонимност на он-лайн сесиите, грижа за сигурността на паролите, придържане към правилата за разумно използване. Те трябва да постигат резултати, следвайки общоприетите изисквания за здраве и безопасност. Кандидатите трябва да уважават и спазват авторското право. Цялостното поведение и действия трябва да показват внимание към рисковете, включително по отношение на сътрудничество и следване на инструкции.

1.2 Мога да обясня какви рискове може да крие използването на технологии за съвместна работа и как те да бъдат сведени до минимум

Кандидатите трябва да документират относително опростена оценка на рисковете, която следва да включва обяснение и описание за всеки от установените рискове.

Доказателство: Документирана оценка на риска, представена в уеб страница.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да разбират рисковете, свързани с разкриването на лична информация, и да могат да обяснят основните правила за намаляването им и избягване на опасностти. Те трябва да са наясно, че има хора, които умишлено вършат подвеждащи неща, и когато това се случва в интернет, където са свързани един милиард потребители, някои от тези неща могат да бъдат наистина опасни. Рисковете включват неуместно разкриване на лична информация, злоупотреба с изображения, непристоен език, неуважение към поверителността, прекъсване на електрозахранването, загуба на данни. На това ниво кандидатите трябва да са изградили способността да обясняват широк кръг рискове по логически свързан начин, както и да свързват с тези рискове със стратегии за намаляването им.

1.3 Мога да използвам подходящи методи за стимулиране на доверието при съвместна работа

Кандидатите трябва да покажат, че може да им се има доверие, чрез отговорно поведение и поемане на балансирана роля в съвместно изпълнявани задачи.

Доказателство: От наблюдения на оценителя, съдържание на документацията и оценка за екипна работа.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да демонстрират отговорно отношение към представянето на точна и вярна информация, включително надеждни източници за независимо потвърждение. Независимо колко силно вярват в нещо, те трябва да са наясно и да признаят, че съществуват и различни гледни точки от тяхната. Те трябва да бъдат умерени, спокойни и да проявяват разбиране и такт към усещанията на други хора, дори те да не присъстват физически. Кандидатите трябва да демонстрират желание и готовност за подкрепа и да вземат подобаващо участие в работата по съвместни задачи като лидери и членове на екип.

1.4 Мога да извърша подходящи проверки на онлайн самоличността на други и на различни видове информация

Кандидатите трябва да могат да извършват прости търсения за проверка на самоличността. За добре познати хора вероятно ще има информация, която може да бъде сравнена и проверена, но с по-малко известните хора може да бъде по-трудно.

Доказателство: От наблюдения на оценителя и съдържанието на отчет за извършеното.

Допълнителна информация и насоки

Трябва постоянно да се има предвид, че създаването на множество имена и псевдоними в интернет е изключително лесно. Например, определена информация може да изглежда сякаш произлиза от надежден изочник, но всъщност да е умишлено подвеждаща. Не е необичайно за пресата да търси сензации и да публикува подвеждаща информация, за да увеличи продажбите си, а интернет предлага много по-големи възможности за това, предвид обхвата му. Кандидатите трябва да са разгледали внимателно и оценили адекватно различни уеб сайтове, чиято информация може да варира от достоверна до подвеждаща и неточна. Разликата между ниво Gold и ниво Silver е, че в Gold кандидатите трябва да са в състояние да покажат, че правят кръстосани проверки при търсене на информация и че са изградили навик за отбелязване и позоваване на източници.

1.5 Мога да разпозная и реагирам на неподходящо съдържание и поведение

Кандидатите трябва да докладват на своя оценител за неподходящо съдържание и поведение. Те не бива да се ангажират в какъвто и да е диалог или обмяна на информация, които са в разрез със съществуващите правила и политики.

Доказателство: От наблюдение на оценителя, съдържание и документация, напр. блогове и онлайн отчети.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да са запознати с основните правила на „нетикета“ (netiquette) и да разбират практическите аспекти на политиките за разумно използване. Те не трябва да изпращат електронна поща или друг вид съобщения, без внимателно да са ги обмислили. Добре е да се запитат дали биха предали с готовност съдържанието на дадено съобщение лично, под наблюдението на най-близките им роднини? Кандидатите трябва да знаят как да блокират изскачащи прозорци (popups) в браузър, нежелана електронна поща, а също и да могат да разпознават и игнорират потенциални злонамерени програми (malware). При сериозни случаи, те трябва да се свържат с някой, който има високо ниво на достъп и опит в ИТ и на когото могат да се доверят да вземе правилното решение. Всички опити да се уреждат физически срещи с млади хора, посредством използването на интернет, трябва да се разглеждат като достатъчно важни, за да бъде информиран някой отговорен и добре осведомен възрастен. Всички опити за проникване в мрежи или разбиване и използване на чужди пароли, трябва да се разглеждат като сериозно неприемливо поведение.

2. НАСТРОЙВАНЕ И ДОСТЪП ДО ИТ ИНСТРУМЕНТИ И УСТРОЙСТВА ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА

2.1 Мога да опиша смисъла на използването на технологии за съвместна работа

Кандидатите трябва да могат да опишат смисъла и преднзначението на използването на технологии за съвместна работа. Това трябва да включва посочването по име на типични приложения и описание на това защо са полезни, с особен акцент върху функцията на сътрудничество и споделена работа.

Доказателство: От съдържанието на уеб страници.

Допълнителна информация и насоки
Кандидатите трябва да поемат за изпълнение проект или проекти с подкрепата на технологии за съвместна работа. Това е достатъчно за покриването на критерия, доколкото планирането на дейностите посочва ясно целите на проекта и как ползването на технологии за съвместна работа допринася за постигането на тези цели.

2.2 Мога да опиша какви са необходимите резултати от съвместна работа и дали се изисква архивиране

Кандидатите трябва да покажат, че имат ясна цел при използването на технологии за съвместна работа за изпълнението на техни проекти. Те би трябвало да разполагат с възможности за оценка на собствената си работа. Трябва да могат да опишат резултатите от съвместната си дейност с други хора, като споделят каква е била тяхната роля и как това е допринесло за общите резултати. Това описание трябва да бъде архивирано и запазено.

Доказателство: От съдържанието на плановете за съвместни проекти.

Допълнителна информация и насоки

Планирането и документираните дискусии трябва да описват резултати като учене от други хора, споделяне на информация и разработване на ресурси, участие в дискусии и дебати. Кандидатите трябва да покажат, че оценяват необходимостта от архивиране, като например създаването на резервно копие на важна информация, протоколи от работни срещи и др., за да осигурят офлайн достъп до нея или да запазят данните в архив за бъдещо ползване. Ако кандидатите използват INGOT сайта, страниците им автоматично се запазват при промяна и редактиране и се поддържат копия от всички версии и промени. Съдържанието на целия сайт се архивира няколко пъти дневно. Кандидатите трябва да покажат разбиране за това какво се случва и как се осигурява архивирането, а ако използват други сайтове трябва да се уверят, че са проверили и разбрали съответните правила и процедури.

2.3 Мога да опиша ролите, ИТ инструментите и средствата, необходими за съвместни задачи, и начините за комуникация

Кандидатите трябва да представят доказателства, че са способни да опишат роли като ръководител на екип, член на екип, както и най-общо технологиите, които са необходими за сътрудничество, например мрежа, споделени уеб страници и инструменти за управление на данни в стандартни формати.

Доказателство: От наблюденията на оценителя, съдържанието на документацията и екипната оценка.

Допълнителна информация и насоки

Те трябва да разбират необходимостта от създаване на добри решения, които показват, че са обмислили добре как информацията трябва да бъде интерпретирана и представена във форми, подходящи за аудиторията, целта и съдържанието. Кандидатите трябва да опишат как общуват и обменят информация безопасно, отговорно и сигурно. Доказателства – от наблюденията на оценителя и уеб страници.

2.4 Мога да опиша характеристиките, предимствата и ограниченията на различни инструменти и устройства за съвместна работа

Кандидатите трябва да могат да опишат специфични хардуерни и софтуерни технологии, които могат да подпомогнат съвместната работа, като преносими устройства, слушалки, софтуер за управление на съдържание, форум, VоIP (voice over IP), както и ползите и ограниченията им.

Доказателство: От документацията на уеб страницата, в която са описани плановете.

Допълнителна информация и насоки

Препоръчва се да се направи анализ на силните и слаби страни и това да се превърне в стандартна практика.

2.5 Мога да опиша проблеми със съвместимостта в различни комбинации от инструменти и устройства за съвместна работа

Кандитите трябва да оценяват подобаващо важността на отворените стандарти в инструментите за сътрудничество в глобален мащаб. Въпреки, че е възможно да се постигне съвместимост чрез силно интегрирани затворени стандарти, произтичащи от един доставчик или група доставчици, това е много рисково. Колкто по-големи са масивите и системите с данни, контролирани от такива източници, толкова по-голяма е тяхната сила спрямо потребителите. Поради тази причина се наблюдава тенденция за мигриране към отворени стандарти, а успехът на интернет се дължи до голяма степен на това, че основните технологии съблюдават отворени стандарти. W3C (The World Wide Web Consortium), основан и ръководен от сър Тим Бърнърс-Лий, е основната международна стандартизираща организация за интернет пространството. Файловите формати и структура на данните са един от ключовите аспекти на съвместимостта. Друг такув аспект са протоколите (protocols). Протоколите представляват правила, използвани от компютрите за комуникация между тях през различни мрежи. Те са стандарти, които контролират или позволяват свързване, комуникация и трансфер на данни.

Доказателство: Кандидатите трябва да покажат доказателства за проучване на информация по въпроса за съвместимостта между инструменти за работа в сътрудничество и да документират изводите си в уеб страници или блог.

2.6 Мога да избера подходяща комбинация от ИТ инструменти и устройства за изпълнение на съвместни задачи

Кандидатите трябва да могат да правят подходящ избор между голям брой налични инструменти.

Доказателство: От уеб страници, блогове, е-портфолио.

Допълнителна информация и насоки

Работата на кандидатите трябва да се фокусира върху използването на интернет като среда за съвместно използване на инструменти, като системи за управление на съдържание, форуми, блогове, текстови и графични редактори за създаване на полезни информационни системи за други хора, чрез комуникация и обмен на информация, които са отговорни, безопасни и сигурни.

2.7 Мога да свържа и конфигурирам комбинацията от ИТ инструменти и устройства, необходими за определена съвместна задача

Кандидатите трябва да покажат, че могат да използват набор от инструменти, включително да ги конфигурират и комбинират в отговор на нуждите на собствените им проекти и тези на други хора, както и за решаване на проблеми.

Доказателство: От наблюденията на оценителя и документацията.

Допълнителна информация и насоки

Например, може да създадат списък с контакти в определена социална мрежа, за да намират бързо и лесно приятелите си. Може да създадат споделена уеб страница, така че тяхната група да може да допринесе към съдържанието й в сътрудничество с хора от други сайтове. Биха могли и да започнат нова тема във форум, за да е възможно хора от различни сайтове да вземат участие в разискването й. Може да настроят Скайп на своя компютър, за да се свързв с други хора и да коментират проектите си.

3.ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА

3.1 Мога да опиша какви нива на достъп и проблеми може да имат хората при използване на технологии за съвместна работа

Кандидатите трябва да могат да опишат защо са необходими различни нива на достъп за различните потребители в една общност за съвместна работа.

Доказателство: От описанията в плановете, направени при подготовката на проектите.

Допълнителна информация и насоки

Неопитните потребители, например, биха могли да нанесат вреди на системата, ако им се дадат администраторски права. Част от информацията може да бъде поверителна и само за определени групи от хора. Трябва да бъде направен балансиран избор между удобството на свободната употреба и нуждата от сигурност.

3.2 Мога да преценя какви разрешения са необходими за различни потребители и съдържание

Кандидатите трябва да преценят каква информация може да изисква една система и каква информация може да е задължителна при създаването на нов акаунт в система за съвместна работа. Например адрес на електронна поща, на който безопасно да се изпрати нова парола, телефонен номер за контаки, по-надеждна парола, потребителско или истинско име.

Доказателство: От описанията в плановете, направени при подготовката на проектите, както и от настройване на реален акаунт в сайт за съвместна работа.

3.3 Мога да настроя и използвам права за достъп, позволявайки на други достъп до информация

Кандидатите трябва да покажат, че са разбрали правилата и условията при регистриране на личен акаунт в система, която им позволява да споделят информация с други хора.

Доказателство: От съдържанието на е-портфолио и уеб страници.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да оценяват значимостта на въпроси като например каква лична информация да направят достъпна. Силно препоръчително е да не правят електронните си адреси публично достъпни (в противен случай може да бъдат залети със спам, освен всички други опасности) и да не дават истинското си име или детайли за местонахождението си. Например, Гугъл-акаунтите предлагат безплатна функционалнст, която позволява голяма част от описаното да бъде тествано. Ако са налице опасения за начина, по който Гугъл третира потребителската информация, кандидатите може просто да не предоставят чувствителна и деликатна информация. Напълно възможно е тестването на функционалност с неважна информация.

3.4 Мога да настроя и използвам разрешения (permissions) за филтриране на информация

Кандидатите трябва да покажат, че могат да настроят списък с приятели (buddy list) или друга подобна система,  за да осъществят връзки с приятели или колеги, така че да се филтрира информацията, произтичаща от членството в голяма общност.

Доказателство: От потребителските акаунти на кандидатите и наблюдения на оценителя.

Допълнителна информация и насоки

Не е много трудно да се създаде цялостен общностен сайт с помощта на Drupal или друга подобна система за управление на съдържанието (CMS). За всеки кандидат, който успеее да постигне това, трябва да се приема, че надхвърля изискванията на това ниво (EQF Level 3).

3.5 Мога да направя корекции в настройките, така че другите да имат достъп до ИТ инструменти и устройства за съвместната работа

Кандидатите трябва да предоставят възможност на себе си и на други да развиват продуктивни и ефикасни решения основани на ИКТ, чрез използването на технологии за съвместна работа.

Доказателство: От наблюдения на оценителя и успешното изплзване на инструменти за съвместна работа.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да знаят, че за достъп до уеб базирани технологии за съвместна работа може да е използва широка гама хардуер, от смартфони до настолни компютри, работещи под различни операционни системи. Кандидатите трябва да са в състояние да посъветват други за това какво оборудване може да е подходящо за конкретен случай. Например, добре е да имат на разположение повече от един уеб браузър, така че да имат алтернатива в случай на срив или неправилно разчитане на формати и уеб съдържание. Кандидатите трябва също да осъзнават, че шаблоните, темите и цветовете, които използват, може да повлияят на достъпа, напр. далтонисти не биха могли да направят разлика между два основни цвята. Избраният размер на шрифтовете трябва да е подходящ. Кандидатите трябва да покажат, че могат да изпозват комбинациите Ctrl+ и Ctrl-, за да направят текста на уеб страница по-голям или по-малък. В приложения като Гугъл Docs те може да споделят електронна таблица или друго приложение като поканят други хора да участват като наблюдатели или редактори.

3.6 Мога да избера и използвам различни елементи за контрол на средата при технологии за съвместна работа

Кандидатите трябва да могат да избират теми и копират HTML текст за възпроизвеждане на специални ефекти. Този технически похват се използва редовно за добавяне на лого и връзки, като сателитни карти и видео връзки към уеб сайтове.

Доказателство: От наблюденията на оценителя, ъдържанието на документацията и екипната оценка.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да имат възможност да копират стандартен HTML код за представяне на специални ефекти в страници и да изграждат малки Javascript програми, за да направят страниците интерактивни. Те трябва да са запознати с факторите на средата, като осветяване и състояние на хардуера по отношение на безопасната и ефективна работа.

3.7 Мога да избера и да се присъединя към мрежи и емисии, за да управлявам информацията така, че тя да отговаря на съвместните задачи

Кандидатите трябва да са в състояние да се абонират за подходящи мрежи, мейлинг листи и форуми, в подкрепа на съвместната работа.

Доказателство: От наблюденията на оценителя, приноси към форуми, мейлинг листи или подобни мрежи.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да са в мрежа с други хора, за да може системно да се анализира информацията, необходима за решаването на даден проблем. Трябва да работят в сътрудничество за управлението, експорта и развитието на данни с цел постигане на решение. Такова решение може да бъде представено под формата на споделена уеб страница, която може да е част от INGOT сайта, wiki страница или страница в друг общностен сайт, подходящ за съвместна работа. Канидатите трябв да демонстрират, че са оценили възможностите на RSS (Really Simple Syndication) за техния продукт и писмено са отразили в сбит вид мотивите за решението си дали да ползват RSS или не. Мотивите следва да показват базово разбиране за принципите на RSS.

4. ПРИНОС КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДАЧИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА

4.1 Мога да опиша стандартните правила при използване на технологии за съвместна работа

Кандидатите трябва да предоставят описание на условията и различните ограничения при технологиите за съвместна работа.

Доказателство: От описания в уеб страници и документацията по планиране на работата.

Допълнителна информация и насоки
Кандидатите трябва да покажат, че осъзнават важността на поемането на различни роли и екипен одход при използването на технологии за съвместна работа, както на определянето на роли в началото на проект или задача. Те трябва да разбират тези принципи в по-общия контекст на „нетикета“ (netiquette) и при отчитане на въпросите на безопасността. Ако става дума за международен проект, едно от правилата би могло да бъде, че работният език е английски.

4.2 Мога да дам възможност и на други да дадат своя отговорен принос към съвместните задачи

Кандидатите трябва да демонстрират, че са в състояние да работят с други хора и да им позволяват и осигуряват възможности за ефективен принос.

Доказателство: От наблюденията на оценителя и успеха на съвместно изпълняваните задачи, в които кандидатът участва.

Допълнителна информация и насоки

Кандидатите трябва да започнат работа в обозначен екип и да бъдат добър пример за другите по отношение на спазването на „нетикета“ (netiquette), уважение към приноса на другите, избягване на доминиране или слабо участие. Когато са в ролята на ръководител на екип, трябва да покажат, че могат да въвлекат другите и да осигурят балансирано участие на всички. Кандидатите трябва да приемат с благодарност критики и да работят по отстраняването на недостатъците. Когато са в ролята на член на екип, те трябва да подкрепят ръководителя и да помагат за поддържане на евктивността на работната група, включително преглед, модифициране и оценка в течение на процеса на работа.

4.3 Мога да представя подходяща и полезна информация

Кандидатите трябва да са в състояние да идентифицират примери за конкретен личен принос, който е бил полезен за проекта.

Доказателство: От наблюдения на оценителя и съдържание на уеб сраници.

4.4 Мога да модерирам използването на технологии за съвместна работа

Кандидатите трябва да покажат инициативност при докладване на неподходящо съдържание, проверка на постинги и други материали, за да се уверят, че те попадат в рамките на насоките за допустима употреба. На кандидатите трябва да се осигури възможност да влязат в ролята на модератори на тяхната група, свързана със значима част от съвместната работа.

Доказателство: Цялостната работа попада в обхвата на политиките и насоките за разумно използване.

4.5 Мога да архивирам резултатите от съвместна работа
Кандидатите трябва да разбират функционирането, контролирането и съхранението на версии на информация на сайтове като INGOT или Уикипедия. Това означава, че се извършва автоматично архивиране на работата и историята на развитието й. Кандидатите трябва да подкрепят конкретни задачи и проекти с описание на процеса на развитие в блог или е-портфолио.

Доказателства: От уеб страници, блогове, е-портфолио.

4.6 Мога да преценя кога има проблем с технологиите за съвместна работа и кога да потърся експертна помощ

Кандидатите трябва да са изградили систематичен подход към решаването на проблеми с техологиите. Рутинните проверки следва да включват захранване, рестартиране на компютъра при нужда, проверка дали други машини в мрежата работят нормално или имат сходен проблем. По отношение на софтуерни проблеми, кандидатите трябва да бъдат насърчавани да търсят подходящи интернет групи, в които е вероятно да се дискутира откритият проблем. Ако могат да решават повече от проблемите самостоятелно, включително чрез търсене на информация в интернет, то трябва да се смята, че кандидатите надхвърлят изискванията на това ниво (EQF Level 3).

Доказателство: От наблюденията на оценителя, записи в блог, описания на уеб страници.

4.7 Реагирам на проблеми с технологии за съвместна работа

Кандидатите трябва да демонстрират желание и инициатива за намиране на решения на възникнали технически проблеми. Това трябва да става в сътрудничество с колеги или други обучавани, а също и чрез задаване на въпроси и търсене на съвет от по-опитни потребители.

Доказателство: От наблюденията на оценителя.