Gold 5

Критерии за оценка, ниво Gold
Модул 5: Софтуер за електронни таблици

1. Използване на електронна таблица за въвеждане, редактиране и организиране на числови и други данни

1.1 Мога да определя какви числови и други данни са нужни в електронната таблица и как те трябва да бъдат структурирани
1.2 Мога да въвеждам и редактирам по правилен начин числова и друга информация
1.3 Мога да комбинирам и правя връзки между отделните работни листове
1.4 Мога ефективно да съхранявам и зареждам файлове с електронни таблици в съответствие със съществуващите местни насоки и установени практики

 

2.  Използване на подходящи формули и инструменти за обобщаване и показване на информация от електронни таблици

2.1 Мога да определя кои инструменти и техники да ползвам за анализ и боравене с данни, съобразно с изискванията
2.2 Мога да избера и използвам набор от подходящи функции и формули, съобразно с необходимите изчисления
2.3 Използвам набор от инструменти и техники за анализ и боравене с данни, според нуждите

3.  Избор и използване на подходящи инструменти и похвати, за да представят информация по ефективен начин

3.1 Планирам как ефективно да представя и форматирам информацията в електронната таблица, според нуждите
3.2 Избирам и използвам подходящи инструменти и техники за форматиране на клетки, редове и колони с информация
3.3 Избирам и форматирам графики и диаграми, за да представя по подходящ начин избрана информация
3.4 Избирам и използвам подходящо оформление на страницата, за да представя и отпечатам информация от електронната таблица
3.5 Проверявам дали информацията в електронната таблица отговаря на нуждите, чрез използване на ИТ инструменти, и правя корекции, когато е необходимо
3.6 Мога да опиша как намирам грешки във формулите
3.7 Реагирам по подходящ начин на проблеми с електронните таблици

РАЗШИРЕНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1. КАНДИДАТИТЕ ИЗПОЛЗВАТ ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ, РЕДАКТИРАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЧИСЛОВИ И ДРУГИ ДАННИ

1.1Мога да определя какви числови и други данни са нужни в електронната таблица и как те трябва да бъдат структурирани

Кандидатите трябва да съберат данни, отчитайки, че е възможно те да бъдат неточни. Плановете на кандидатите трябва да показват известна степен на сложност по отношение на структурата, използвайки комбинация от числа, диаграми и текст. Данните трябва да са подходящи за задачата, така че да допринесат за създаването на реалистичен модел.

Доказателства: От електронните таблици и документацията в уеб страници.

1.2 Мога да въвеждам и редактирам по правилен начин числова и друга информация

Очитайки оценката на данните и първоначалния анализ, кандидатите трябва да покажат възможност за ефикасност при въвеждане и редактиране на данни в таблиците, като едновременно с това отстраняват грешките.

Доказателства: От електронните таблици и документацията в уеб страници

1.3 Мога да комбинирам и правя връзки между отделните работни листове

Кандидатите трябва да организират файловете си по подходящ начин, като демонстрират самостоятелност при ежедневните операции по намиране, отваряне и съхраняване на данни. На това ниво кандидатите следва да могат да поемат отговорност за работата си.

Доказателства: От наблюдния на оценителя, файловете и таблиците на кандидатите.

1.4 Мога ефективно да съхранявам и зареждам файлове с електронни таблици в съответствие със съществуващите местни насоки и установени практики

Кандидатите трябва да могат да свържат поне два листа с данни, така че промените в единия да се отразяват в другия. Това трябва да формира основата на модел, в който моделираният процес влияе върху друг процес, напр. промените в температурата в един модел водят до отчитане на плащане в бюджет в друг модел.

Доказателства: От електронните таблици, създадени от кандидатите.

Допълнителна информация и насоки

Това може да е възможност да се направи връзка с модула за технологии за съвместна работа. Онлайн електронна таблица, например в Google Docs, може да съдържа лист за всеки от работещите по него. Тези листове може да се използват за събиране на емпирични данни, напр. измервания в някакъв експеримент. След това тези данни може да бъдат агрегирани, като всеки участник в екипа трябва да демонстрира, че е в състояние да направи подходящ връзки.

2. КАНДИДАТИТЕ ИЗПОЛЗВАТ ПОДХОДЯЩИ ФОРМУЛИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБОБЩАВАНЕ И ПОКАЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ

2.1 Мога да определя кои инструменти и техники да ползвам за анализ и боравене с данни, съобразно с изискванията

Кандидатите трябва да могат да използват обикновени функции (SUM, AVERAGE, MODE и др.) като рутинна част от работата си. Те трябва да знаят как да намират подходящи инструменти за сортиране на данни и изчертаване на диаграми. Кандидатитя трябва също да могат да използват фиксирани (абсолютни) препратки към клетка, както и да откриват как да прилагат макроси, за да подпомогнат определени операции.

Доказателства: От електронните таблици и описанието на работата в страници или блогове.

2.2 Мога да избера и използвам набор от подходящи функции и формули, съобразно с необходимите изчисления

На кандидатите трябва да се осигури възможност да използват набор от функции в електронните таблици, включително условни изрази, които позволяват конструкция на модели.

Доказателства: От файловете с електронни таблици на кандидатите.

Допълнителна информация за оценителите:

Уместен пример би бил създаването на модел за хвъряне на зар и записване на честотата на числата, отговарящи на резултата от хвърлянето на зара. Това би изисквало функция за генериране на случайни числа за извеждане на данни, които да се копират на няколко реда, както и условен израз, увеличаващ брояча при появяване на конкретно число.

2.3 Използвам набор от инструменти и техники за анализ и боравене с данни, според нуждите

Кандидатите трябва да използват електронни таблици, за да създадат логическа структура за получаване на информация от големи масиви с данни в листовете, които може да бъдат предварително осигурени или самостоятелно генерирани.

Доказателства: От електронните таблици и/или от уеб страници.

Допълнителна информация за оценителите:

Това може да включва сортиране (подреждане) на информация, прилагане на функции за обработката й и работа с данните, за да се създадат графики и диаграми. Работата по електронна таблица може да бъде споделена с помощта на Google Docs – това е безплатно и напълно достатъчно като функционалност на това ниво, а задълбочаване на работата в Google Docs създава отличен преход и връзка с модул за технологии за съвместна работа.

3. КАНДИДАТИТЕ ИЗБИРАТ И ИЗПОЛЗВАТ ПОДХОДЯЩИ ИНСТРУМЕНТИ И ПОХВАТИ, ЗА ДА ПРЕДСТАВЯТ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЕФЕКТИВЕН НАЧИН

3.1 Планирам как ефективно да представя и форматирам информацията в електронната таблица, според нуждите

Кандидатите трябва да планират представянето на техните електронни таблици по начин, който би позволил да направят информацията лесна за използване от таргет групата, за която е предназначена. Това може да се постигне чрез логическо структуриране на листове за представяне на данни в обобощен вид и под различна форма.

Доказателства: От файловете и презентациите.

3.2 Избирам и използвам подходящи инструменти и техники за форматиране на клетки, редове и колони с информация

Кандидатите трябва да могат да настройват ширината на колони, да фиксират (freeze) редове и колони, да форматират числа с подходящ брой позиции след десетичната запетая, да показват автоматично изчислени проценти. Те трябва да са в състояние да поставят и настроят рамки на клетка и да вмъкват графики и диаграми, за да постигнат ясна и естетически издържана презентация.

Доказателства: От електронните таблици.

3.3 Избирам и форматирам графики и диаграми, за да представя по подходящ начин избрана информация

Кандидатите трябва да могат да установят подходящия тип диаграми за информацията, която обработат и представят. Те трябва да демонстрират, че могат да правят такъв избор за широк диапазон от ситуации. На училищата се препоръчва да комбинират работата по този критерий с работа по други предмети, напр. математика, естествени или точни науки, изкуства – навсякъде, където е уместно като елемент да се прилага анализ на данни.

Доказателства: От файловете и уеб страниците на кандидатите.

3.4 Избирам и използвам подходящо оформление на страницата, за да представя и отпечатам информация от електронната таблица

Кандидатите трябва да покажат способност за производство на електронни таблици оформления на страницата,  да представят информация, включително размери, ориентация, граници, номера на страници, дата и час, горни и долни колонтитули, включително разглеждане на печат

Доказателства: От файловете и уеб страниците на кандидатите.

3.5 Проверявам дали информацията в електронната таблица отговаря на нуждите, чрез използване на ИТ инструменти, и правя корекции, когато е необходимо

Кандидатите трябва да оценяват качеството на предлааните от тях решения, включително да проверяват точността на числа, формули, текст, резултати, уместност на използваните диаграми и схеми, влиянието върху избраната таргет група. Те трябва да търсят външна оценка от колеи и други обучавани и да използват получената обратна връзка по конструктивен начин.

Доказателства: От файловете и уеб страниците на кандидатите.

3.6 Мога да опиша как намирам грешки във формулите

Кандидатите трябва да проверяват правдоподобността на резултатите при очевидни неточности и да използват това за откриване на грешки във формулите, които не са били показани от системата като грешки в синтаксиса. Те трябва да опишат как са проверили резултатите си в прегледа на работата и да използват мненията и впечатленията на други хора.

Доказателства: От файловете и уеб страниците на кандидатите.

3.7 Реагирам по подходящ начин на проблеми с електронните таблици

Кандидатите трябва да преглеждат и променят работата си, когато получават обрана връзка от други хора в процеса на рбота. Те следва да документират поне някои от конкретните проекти и задачи в блоговете или уеб страниците си, за да покажат как са реагирали на получена обратна връзка и как са поправили грешки и са подобрили работата си.

Доказателства:От файловете и уеб страниците.