Gold 6

Критерии за оценка, ниво Gold
Модул 6: Специализиран софтуер

1. Въвеждане и комбиниране на информация чрез използване на специализиран софтуер

1.1 Мога да въведа подходяща информация по прецизен начин, така че тази информация да е готова за обработка.
1.2 Мога да избера и използвам подходящи похвати за свързване и комбиниране на информация под различни форми или от различни източници в рамките на софтуера.
1.3 Мога да реагирам адекватно на грешки при въвеждане на данни.

 

2. Използване на подходящи структури за организиране и намиране на информация по ефективен начин

2.1 Мога да опиша какви функции ще приложа към структурата и разположението.
2.2 Мога да избера и използвам подходящи структури и/или планове за организиране на информация.
2.3 Мога да прилагам местни и/или правни насоки и правила за съхраняването и използването на данни, когато това е приложимо.

3. Използване по ефективен начин на функциите на софтуера за обработка и представяне на информация

3.1 Мога да избера и използвам подходящи инструменти и похвати за редактиране, обработване и представяне на информация.
3.2 Мога да проверя дали информацията отговаря на нуждите като използвам ИТ инструменти и правя необходимите поправки.
3.3 Мога да избера и използвам подходящи методи за представяне на информация.