Gold 7

Критерии за оценка, ниво Gold
Модул 7: Софтуер за текстообработка

1. Точно въвеждане и комбиниране на текст и друга информация в текстови документи

1.1 Мога да определя какви видове информация са необходими в документите.
1.2 Мога да използвам подходящи похвати за въвеждане на текст и друга информация по точен и ефикасен начин.
1.3 Мога да избирам и използвам подходящи шаблони за различни цели.
1.4 Мога да определя кога и как да комбинирам и сливам информация от друг софтуерен продукт или от други документи.
1.5 Мога да избирам и използвам набор от инструменти за редактиране, за да изменя съдържанието на документ.
1.6 Мога да комбинирам и сливам информация от различни източници в документ.
1.7 Мога да съхранявам и възстановявам файлове с документи и шаблони по ефективен начин и съобразно с местните насоки и правила.

2. Създаване и промяна на разположението и струтурата на текстови документи

2.1 Мога да определя изискванията на документа по отношение на структура и стил.
2.2 Мога да определя какви шаблони и стилове са налични и кога да ги използвам.
2.3 Мога да създавам и променям колони, таблици и форми, за да организирам информация.
2.4 Мога да избирам и прилагам стилове към текст.

3. Използване на нструменти за текстообработка за форматиране и представяне на документи по ефективен начин и съобразно с изискванията

3.1 Мога да установя как трябва да бъде форматиран документ, за да бъдат подпомогнати смисълът и съдържанието му.
3.2 Мога да избирам и използвам подходящи похвати за форматиране на символи и абзаци.
3.3 Мога да избирам и използвам подходящи разположения (layouts) на страница и секция за представяне и отпечатване на документи.
3.4 Мога да опиша проблеми с качеството в документите.
3.5 Мога да проверя дали документите отговарят на изискванията като използвам ИТ инструменти и правя поправки, където е необходимо.
3.6 Мога да реагирам адекватно на проблеми с качеството на документи, така че резултатите да отговарят на първоначалните изисквания.