Gold 9

Критерии за оценка, ниво Gold
Модул 9: Рисуване и чертане

1. Въвеждане, организиране и комбиниране на информация за рисунки и чертежи

1.1 Мога да определя какви видове форми и други елементи ще бъдат необходими.
1.2 Мога да прегледам шаблони и да опиша как те могат да се променят, за да се отговори на изискванията.
1.3 Мога да избирам, въвеждам и използвам подходящите форми, включително вмъкване на форми от други източници.
1.4 Мога да избирам, адаптирам и използвам подходящи шаблони или празни документи.
1.5 Мога да установя какви ограничения, свързани с авторското право, са приложими към използването на форми или други елементи.
1.6 Мога да комбинирам информация за рисунки и чертежи, включително вмъкване на информация, създадена с друг софтуер.
1.7 Мога да съхранявам и намирам файлове с рисунки и чертежи, съобразно със съществуващите местни насоки и правила.

2. Използване на инструменти и похвати за редактиране, обработване, форматиране и представяне на рисунки или чертежи

2.1 Мога да определя какви водачи да използвам, така че формите и другите елементи да са подходящо подготвени.
2.2 Мога да избирам и използвам подходящи софтуерни инструменти за манипулиране и редактиране с голяма точност на форми и други елементи.
2.3 Мога да избирам и използвам подходящи софтуерни инструменти за форматиране на форми и други елементи, включително прилагане на стилове и цветни схеми.
2.4 Мога да проверявам дали рисунките и чертежите отговарят на нуждите като използвам ИТ иструменти и правя поправки, където е необходимо.
2.5 Мога да установя и реагирам адеквано на проблеми с качеството в рисунки и чертежи, за да се уверя, че отговарят на изискванията.
2.6 Мога да избирам и използвам подходящи методи за презентация и общоприети разположения (page layouts).