Platinum 1

Критерии за оценка, ниво Platinum
Модул 1: Подобряване на ефективността чрез използване на ICT

1. Планиране, избор и използване на подходящи ИТ системи  и софтуер в съответствие с нуждите

1.1 Мога да обясня целта на използването на ИТ
1.2 Мога да анализирам методите, уменията и ресурсите, изисквани за успешното изпълнение на задачатаи
1.3 Мога да анализирам всякакви фактори, които може да повлияят на задачата
1.4 Мога да направя обективно и обосновано сравнение на алтернативни начини за постигане на желания резултат
1.5 Мога да разработя планове за използване на ИТ за различни задачи и цели, включително в случайни и непредвидени ситуации
1.6 Мога да избера и използвам подходящи ИТ системи и софтуерни приложения, за да постигна ефективни резултати
1.7 Мога да обясня защо различни софтуерни приложения може да са подходящи и да бъдат избрани за различни задачи, цели и резултати
1.8 Мога да обясня всякакви правни или местни насоки или ограничения, които са приложими към задачата или дейността

 

2. Преглед и адаптиране на текущото използване на ИТ инструменти и  системи, за да се гарантира успех на дейностите

2.1 Мога да обясня всякакви правни или местни насоки или ограничения, които са приложими към задачата или дейността
2.2 Мога да извършвам текущ преглед на използването на ИТ инструменти и похвати и при нужда да променям подхода
2.3 Мога да оценявам и тествам решения, за да се уверя, че отговарят на изискванията и са подходящи за целта
2.4 Мога с готовност и желание да давам мнение за избора и използването на ИТ инструменти от други хора
2.5 Мога да обясня различни начини за по-нататъшни подобрения в работата

3. Развиване и тестване на решения за подобряване на текущото използване на ИТ инструменти и системи

3.1 Мога да оценя ефективността и ефикасността на използваните от мен или други хора ИТ системи и процедури
3.2 Мога да направя проучване и да дам съвети за подобряване на ефективността и ефикасността
3.3 Мога да разработя решения, които водят до видимо и проследимо подобрение в използването на ИТ инструменти и системи
3.4 Мога да тествам решения, за да се уверя, че те работят според очакванията
3.5 Мога да препоръчам подобрения в ИТ системи и процедури, които увеличават производителността и ефективността