PLatinum 5

Критерии за оценка, ниво Platinum
Модул 5: Софтуер за електронни таблици

1. Използване на електронна таблица за въвеждане, редактиране и организиране на числови и други данни

1.1 Мога да определя какви числови данни и друга информация са необходими за електронната таблица и как тя трябва да бъде структурирана
1.2 Мога да въвеждам и редактирам числови и други данни по точен начин
1.3 Мога да комбинирам и свързвам данни от различни източници
1.4 Мога да запазвам и отварям файлове с електронни таблици по ефективен начин, съобразен с местните правила и насоки

 

2.  Използване на подходящи формули и инструменти за обобщаване и показване на информация от електронни таблици

2.1 Мога да обясня какви методи могат да бъдат използвани за обобщаване, анализиране и интерпретиране на данни от електронна таблица и кога да се използват
2.2 Мога да избирам и използвам широк набор от подходящи функции и формули, отговарящи на нуждите от изчисления
2.3 Мога да избирам и използвам набор от инструменти и похвати за анализиране и интерпретиране на данни, отговарящи на нуждите
2.4 Мога да избирам и използвам инструменти и похвати за прогнозиране

3.  Избор и използване на подходящи инструменти и похвати, за да представят информация по ефективен начин

3.1 Мога да обясня как да представя и форматирам ефективно информация в електронна таблица
3.2 Мога да избирам и използвам подходящи инструменти и похвати за ефективно форматиране на клетки, редове, колони и работни листове
3.3 Мога да избирам и използвам подходящи инструменти и похвати за генериране и форматиране на схеми и диаграми
3.4 Мога да избирам и използвам подходящи схеми (layout) на страниците за представяне, отпечатване и публикуване на информация от електронни таблици
3.5 Мога да обясня как се намират и поправят различни грешки във формулите
3.6 Мога да проверя, чрез използване на ИТ инструменти, дали информацията от таблиците отговаря на нуждите и мога да направя необходимите промени
3.7 Мога да използвам инструменти за одит и да реагирам адекватно на проблеми с електронните таблици