Platinum 7

Критерии за оценка, ниво Platinum
Модул 7: Софтуер за текстообработка

1. Точно въвеждане и комбиниране на текст и друга информация в текстови документи

1.1 Мога да обобщя какви видове информация са нужни за документа и как те трябва да бъдат свързани или интегрирани
1.2 Мога да използвам подходящи похвати за въвеждане на текст и други видове информация точно и прецизно
1.3 Мога да създавам, използвам и променям подходящи шаблони за различни видове документи
1.4 Мога да обясня как да се комбинира и слива (merge) информация от друг софтуер или няколко документа
1.5 Мога да комбинирам и сливам (merge) информация в един документ от набор от различни източници
1.6 Мога да запазвам и отварям документни и други свързани с тях файлове по ефективен начин и съобразно със съществуващите местни насоки и правила
1.7 Мога да избирам и използвам инструменти и похвати за работа с няколко документа или потребителя
1.8 Мога да адаптирам интерфейса според нуждите

 

2. Създаване и промяна на разположението и структурата на текстови документи

2.1 Мога да анализирам и обясня изискванията по отношение на структура и стил
2.2 Мога да създавам, използвам и променям колони, таблици и формуляри за организиране на информация
2.3 Мога да дефинирам и променям стиловете на различни елементи в документа
2.4 Мога да избирам и използвам инструменти и похвати за организиране и структуриране на дълги документи

3. Използване на инструменти за текстообработка за форматиране и представяне на документи по ефективен начин и съобразно с изискванията

3.1 Мога да обясня как трябва да бъде форматирана информацията, за да се подчертаят смисълът и значението
3.2 Мога да избирам и използвам подходящи похвати за форматиране на символи и абзаци
3.3 Мога да избирам и използвам подходящи разположения (layout) на страници и секции за представяне и отпечатване на документи от няколко страници и от няколко секции
3.4 Мога да проверявам дали документите отговарят на нуждите като използвам ИТ инструменти и правя необходимите промени
3.5 Мога да направя оценка на качеството на създадените документи, за да се уверя, че те са подходящи за поставените цели
3.6 Мога да реагирам адекватно на различни проблеми с качеството на документите, за да се уверя, че резултатите отговарят на желаните цели и са подходящи