Silver 7

Критерии за оценка, ниво Silver
Модул 7: Софтуер за текстообработка

1. Въвеждане, редактиране и комбиниране на текст и  друга информация по точен начин в текстообработващи документи

1.1 Мога да установя какви видове информация са нужни в документите
1.2 Мога да установя какви шаблони са налични и кога да ги използвам

1.3 Мога да използвам клавиатура или друг метод за въвеждане, за да въведа или вмъкна текст и друга информация
1.4 Мога да комбинирам в документ информация от различни типове или от различни източници
1.5 Мога да въвеждам информация в съществуващи таблици, формуляри и шаблони
1.6 Мога използвам инструменти за редактиране, за да променям съдържанието на документ
1.7 Мога да съхранявам и намирам документи по ефективен начин и съобразно същестуващите местни правила и насоки

 

2. Структуриране на информация в текстообработващи документи

2.1 Мога да създавам и променям таблици, за да организирам таблична или числова информация
2.2 Мога да избирам и прилагам стилове за заглавия (heading styles) към текст

3. Използване на софтуер за текстообработка за форматиране и представяне на документи

3.1 Мога да установя какво форматиране да използвам, за да подсиля представянето на документа
3.2 Мога да избирам и използвам подходящи похвати за форматиране на символи и абзаци
3.3 Мога да избирам и използвам подходящи шаблони за страница за представяне и отпечатване на документи
3.4 Мога да проверявам дали документите отговарят на нуждите като използвам ИТ инструменти и правя поправки, където е необходимо